Kostrzyn nad Odrą, 16 marca 2021 r.


OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ARCTIC PAPER S.A. I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ARCTIC PAPER ZA ROK 2020 ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ARCTIC PAPER ORAZ ARCTIC PAPER S.A. W 2020 ROKU DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ARCTIC PAPER S.A.


Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. („Spółka”) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Arctic Paper S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Spółki w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Arctic Paper za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Arctic Paper sporządzone zostało prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddaje rzetelnie wynik finansowy i sytuację majątkową Grupy Arctic Paper w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Arctic Paper S.A. z działalności Grupy Arctic Paper oraz Spółki za 2020 rok stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z odpowiednimi, obowiązującymi regulacjami dotyczącymi sprawozdań z działalności i jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.


Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Per Lundeen