SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

RONSON DEVELOPMENT SE

ZA ROK OBROTOWY 2020

REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

OF RONSON DEVELOPMENT SE

FOR FINANCIAL YEAR 2020


ORAZ

AND

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD

CONCERNING THE OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEEWarszawa, 10 marca 2021 r

Warsaw, 10 March, 2021

1.WPROWADZENIE

1.

INTRODUCTION

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej ("Rada Nadzorcza") spółki pod firmą Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zostało przygotowane zgodnie z art. 382 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020, poz. 1526, ze zm.), § 70 ust 1 pkt 14 oraz i § 71 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) oraz na podstawie punktu II.Z.10 zawartego w II rozdziale "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" ("Dobre Praktyki"), które zostały przyjęte Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").

This report of the Supervisory Board (the "Supervisory Board") of Ronson Development SE with its registered seat in Warsaw (the "Company") was executed in accordance with Art. 382 § 3 of the Polish Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended), § 70 sec. 1 item 14 and § 71 sec. 1 item 12 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (the “Regulation”) and sec. II.Z.10. included in Chapter 2 of the “Best Practice for WSE Listed Companies 2016” (the "Best Practices"), that were adopted in the resolution no. 26/1413/2015 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange in Warsaw S.A. (the "WSE").

Dobre Praktyki są zbiorem zasad ładu korporacyjnego wskazanych w § 29 ust. 1 Regulaminu GPW. Spółka jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW stosuje wybrane zasady ładu korporacyjnego.

Best Practices constitute set of rules on corporate governance referred to in § 29 sec. 1 of the WSE Regulations. As an issuer of securities admitted to trading on the main market operated by the WSE, the Company applies selected corporate governance principles.

2.

RADA NADZORCZA RONSON DEVELOPMENT SE

2.

SUPERVISORY BOARD OF RONSON DEVELOPMENT SE

2.1

Rada Nadzorcza w ładzie korporacyjnym Spółki

2.1

Supervisory Board within the corporate governance of the Company

Rada Nadzorcza jest stałym kolegialnym organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający w szczególności organizację, sposób wykonywania czynności oraz podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą.

The Supervisory Board is a permanent collegial body supervising the operations of the Company in all areas of its operation. The Supervisory Board adopts its regulations specifying, in particular, the organization, the manner of performing activities and making decisions by the Supervisory Board.

2.2

Skład Rady Nadzorczej

2.2

Composition of the Supervisory Board

Na podstawie art. 12.2. Statutu Spółki, w treści przyjętej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki w dniu 14 września 2018 r., Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 a maksymalnie 9 osób, spośród których przynajmniej dwóch członków powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.), a co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na wspólną 5-letnią kadencję.

Pursuant to the art. 12.2. of the Company's articles of association adopted by the resolution of the Company's General Shareholder's Meeting on 14 September, 2018, the Supervisory Board consists of at least 5 and not more than 9 persons, whereas at least two of them fulfils the criteria on independence within the meaning of art 129 sec. 3 of the Act on Auditors, Audit Firms and Public Supervisions (unified text: Journal of Laws of 2020, item 1415, as amended), and at least one member should have knowledge and skills in accounting or auditing. The members of the Supervisory Board are appointed for a joint 5-year term by the Shareholder's Meeting.

Rada Nadzorcza działa zarówno w oparciu o obowiązujące przepisy, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 10 grudnia 2018 r.

The Supervisor Board operates pursuant to the binding provisions of law, Company's articles of association and the Supervisory Board Regulations adopted as of 10 December, 2018.

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

In the financial year ended December 31, 2020, the Supervisory Board was composed of the following persons:

1.Amos Luzon;

1.Amos Luzon;

2.Alon Kadouri;

2.Alon Kadouri;

3.Przemysław Kowalczyk;

3.Przemysław Kowalczyk;

4.Ofer Kadouri;

4.Ofer Kadouri;

5.Piotr Palenik;

5.Piotr Palenik;

6.Shmuel Rofe.

6.Shmuel Rofe.

W roku finansowym 2020 nie miały miejsca zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

In the financial year 2020, there were no changes in the composition of the Supervisory Board.

2.3

Kryterium niezależności

2.3

Independence criteria

Następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności:

The following members of the Supervisory Board fulfil the criteria on independence:

1.Przemysław Kowalczyk;

1.Przemysław Kowalczyk;

2.Piotr Palenik;

2.Piotr Palenik;

3.Shmuel Rofe.

3.Shmuel Rofe.

2.4

Komitety Rady Nadzorczej

2.4

Committees of the Supervisory Board

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rada Nadzorcza jest obowiązana utworzyć dwa komitety: Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków jeszcze inne komitety stałe lub doraźne, których zadaniem będzie w szczególności przygotowanie określonych spraw do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Pursuant to the provisions of the Articles of Association, the Supervisory Board is obliged to create two committees: the Audit Committee of the Supervisory Board and the Remuneration Committee of the Supervisory Board. In addition, the Supervisory Board may appoint other standing or ad hoc committees from among its members, whose task will be in particular to prepare specific matters for consideration at a meeting of the Supervisory Board.

W 2020 roku w Spółce funkcjonowały w niezmienionym składzie osobowym dwa komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń.

In 2020, the Company had two unchanged Supervisory Board committees - the Audit Committee and the Remuneration Committee.

(a)Komitet Audytu

(a)Audit Committe

Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu Komitetu Audytu przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z 10 grudnia 2018 r.

The Audit Committee is operating pursuant to the Audit Committee Regulations adopted by the Supervisory Board by a resolution dated on 10 December, 2018.

Komitet Audytu składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem upływu jego kadencji i mandatu jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

The Audit Committee consists of 3 persons, including Chairman of the Audit Committee, that are elected by the Supervisory Board from its members. The term of office and mandate of the Member of the Audit Committee shall expire on the expiry date of his/her term of office and mandate as a member of the Supervisory Board of the Company.

W raportowanym okresie, Komitet Audytu składał się z następujących osób:

The Audit Committee, within the reporting period, comprised of:

1.Shmuel Rofe jako Przewodniczący Komitetu Audytu,

1.Shmuel Rofe, as the Chairmen of the Audit Committee;

2.Ofer Kadouri oraz

2.Ofer Kadouri; and

3.Przemysław Kowalczyk.

3.Przemysław Kowalczyk.

Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, są pan Shmuel Rofe, pan Ofer Kadouri oraz pan Przemysław Kowalczyk.

Members of the Audit Committee who have the required knowledge and skills in accountancy or auditing of financial statements are Mr. Shmuel Rofe, Mr. Ofer Kadouri and Mr. Przemysław Kowalczyk.

Członkami Komitetu Audytu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której Spółka funkcjonuje, są pan Shmuel Rofe oraz pan Przemysław Kowalczyk.

Members of the Audit Committee who have knowledge and skills in the field in which the Company operates are Mr. Shmuel Rofe and Mr. Przemysław Kowalczyk.

Kompetencje Komitetu Audytu są określone w Regulaminie Komitetu Audytu i obejmują w szczególności:

The Audit Committee's competences are indicated in the Audit Committee's Regulations, and pertain, in particular, to:

1.rekomendację w przedmiocie wyznaczenia, ponownego wyznaczenia oraz odwołania biegłego rewidenta zewnętrznego lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą spółki oraz ocenę poziomu wynagrodzenia i warunków zatrudnienia biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej, a także ocenę ich niezależności;

1.recommending the appointment, re-appointment and removal of an external auditor or an audit company by the Supervisory Board of the Company and to assess the remuneration and terms of engagement of the external auditor or an audit company conducting financial statements reviewing together with an assessment of its independence;

2.przygotowanie i zastosowanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki przyjętej w formie uchwały Komitetu Audytu;

2.preparation and implementing policy and a procedure on selection of an audit company conducting Company’s financial statements audit adopted in a form of a resolution of the Audit Committee;

3.opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą, jak również przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki przyjętej w formie uchwały Komitetu Audytu;

3.developing the policy regarding the performance of allowed services that do not fall within the scope of auditing of financial statements of the Company by the audit firm conducting the audit of the financial statements of the Company, affiliates of such audit firm or the member of the network of such audit firm adopted in a form of a resolution of a Audit Committee;

4.wstępna ocena rocznego sprawozdania finansowego, monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej Spółki;

4.initial evaluation of the annual accounts, monitoring of a financial reporting processes of the Company;

5.nadzór, monitoring oraz doradztwo Zarządowi w przedmiocie zarządzania ryzykiem wewnętrznym oraz systemami kontroli, w tym nadzór nad wprowadzeniem w życie właściwych przepisów i regulacji prawnych, a także nadzór nad skutkami stosowania kodeksów postępowania;

5.supervising, monitoring and advising the Management Board on the internal risk management and control systems, including the supervision of the enforcement of the relevant legislation and regulations, and supervising the effect of codes of conduct;

6.monitoring, w porozumieniu z biegłymi rewidentami lub firmami audytorskimi Spółki, procedury i czynności rewizji finansowej Spółki, rzetelności sprawozdań finansowych Spółki oraz wszelkich formalnych oświadczeń dotyczących wyników finansowych Spółki, a także weryfikacja istotnych założeń i szacunków finansowych w nich zawartych i przedkładanie zaleceń w tych kwestiach organom Spółki razem z informowaniem Rady Nadzorczej o wynikach badania, roli Komitetu Audytu wraz z informacją na temat rzetelności;

6.monitoring, in discussion with the Company’s auditors or audit companies, performance of the Company’s financial auditing procedure and activities, the reliability of the financial statements of the Company, and any formal announcements relating to the Company’s financial results and reviewing significant financial reporting judgments contained in them and issuing to the Company’s bodies recommendations in this matter together with informing the Supervisory Board about audit results and Audit Committee influence with information about reliability;

7.nadzór nad składaniem informacji finansowych przez Spółkę (wybór polityki księgowej, zastosowanie oraz ocena skutków nowych przepisów w tej dziedzinie, informacje na temat podejścia do szacunkowych pozycji w rocznych sprawozdaniach finansowych, pracy audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych biegłych rewidentów lub firm audytorskich, itp.);

7.supervising the submission of financial information by the Company (choice of accounting policies, application and assessment of the effects of new legislation in this area, information about the handling of estimated items in the annual accounts, work of internal and external auditors or audit companies, etc.);

8.nadzór nad stosowaniem się do rekomendacji i spostrzeżeń audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych biegłych rewidentów lub firm audytorskich Spółki;

8.supervising the compliance of recommendations and observations of the Company’s internal and external auditors or audit companies;

9.monitorowanie i nadzór nad zadaniami i funkcjonowaniem audytu wewnętrznego; a w szczególności wspólne ustalanie planu działania dla audytu wewnętrznego oraz uwzględnianie jego spostrzeżeń oraz prognoz;

9.monitoring and supervising the role and functioning of the internal audit; in particular co-determining the plan of action for the internal audit department and taking note of the findings and considerations of the internal audit;

10.nadzór nad finansowaniem Spółki;

10.supervising the financing of the Company;

11.nadzór nad stosowaniem systemów i narzędzi teleinformatycznych (ICT);

11.supervising the application of information and communication technology (ICT);

12.utrzymywanie stałych kontaktów oraz nadzór nad relacjami z zewnętrznymi biegłymi rewidentami lub firmami audytorskimi Spółki, w tym w szczególności (i) ocena niezależności i obiektywności biegłego rewidenta zewnętrznego oraz firm audytorskich oraz wszelkich innych świadczonych usług, które nie dotyczą badania sprawozdań finansowych wykonywanych na rzecz Spółki (uwzględniając wytyczne w zakresie etyki dotyczące świadczenia usług innych niż badanie sprawozdań finansowych przez zewnętrzną firmę audytorską), (ii) określenie stopnia zaangażowania biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do treści i publikacji sprawozdań finansowych przez Spółkę innych niż roczne sprawozdania finansowe, oraz (iii) uwzględnienie oraz działanie w charakterze głównego kontaktu dla biegłego rewidenta zewnętrznego lub firmy audytorskiej w przypadku, gdy zostaną stwierdzone jakiekolwiek niezgodności dotyczące treści sprawozdań finansowych, (iv) a tym także ocena uwzględnienia wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z jakichkolwiek kontroli przeprowadzonej w obsługującej Spółkę firmie audytorskiej.

12.maintaining frequent contact, and supervising the relationship, with the Company’s external auditor or an audit company, including in particular (i) assessing the external auditor's or an audit company’s independence and objectivity and any non-auditing work for the Company (taking into account relevant ethical guidance regarding the provision of non-audit services by the external audit firm), (ii) determining the involvement of the external auditor or an audit company in respect of the contents and publication of financial reporting by the Company other than the annual accounts, and (iii) taking note of and acting as the principal contact for the external auditor or an audit company if any irregularities in respect of the content of the financial reports are discovered and also (iv) assessment of any findings and conclusions of the Audit Supervision Commission resulting from controls conducted in the relevant audit company providing its’ services for the Company.

W zakresie swoich kompetencji, Komitet Audytu podjął w roku obrotowym 2020 w szczególności, następujące czynności:

Within its competences, the Audit Committee undertook in the financial year 2020 in particular the following activities:

1.nadzór nad Spółką, w tym w szczególności wstępna ocena sprawozdań za I i III kwartał oraz sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. jak również wstępna ocena sprawozdania finansowego za rok 2019;

1.supervision of the Company, including, in particular, the initial evaluation of the 1st and 3rd quarter reports and the financial statements for the first half of 2020 as well as initial evaluation of the financial statements for the year 2019;

2.analiza podsumowania dokonań Spółki i wskaźników finansowych, danych bilansowych, danych dotyczących obligacji i pozycji zadłużenia, przepływów pieniężnych, podziału zapasów w I oraz w III kwartale 2020 r . oraz w pierwszym półroczu 2020 r. w tym także informacji przedstawionych przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w celu omówienia wpływu wybranych wydarzeń na kwestie finansowe Spółki;

2.analysis of the summary of the Company's achievements and financial ratios, balance sheet data, data on bonds and the position of debt, cash flows, and distribution of inventories in the first and third quarter of 2020 and in the first half of 2020, including information provided by representatives of PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. to discuss the impact of selected events on the Company's financial issues;

3.spotkania z przedstawicielami Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w celu omówienia kwestii związanych z ważnymi dla Spółki wydarzeniami i ich wpływem na kwestie finansowe Spółki, w określonych okresach roku finansowego;

3.meetings with representatives of Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. and PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. to discuss issues related to events important to the Company and their impact on the Company's financial issues in respective period of financial year.

4.analiza niezależności PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. jako biegłego rewidenta Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego usług dodatkowych;

4.analysis of the independence of PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. as the statutory auditor of the Company and consent to the provision of additional services by the auditor;

5.analiza informacji o transakcjach prowadzonych przez Spółkę, współpracy z wykonawcami, wyników sprzedaży.

5.analysis of information on transactions conducted by the Company, cooperation with contractors, sales results.

W raportowanym okresie Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, jak wskazano poniżej:

Within the reporting period, the Audit Committee held held four meetings as follows:

1.9 marca 2020 r. - telekonferencja (przy wymogu fizycznej obecności w miejscu wskazanym przez Spółkę);

1.9 March 2020 - teleconference (with the requirement of physical presence in the place indicated by the Company);

2.12 maja 2020 r. –telekonferencja;

2.12 May 2020 - teleconference;

3.10 sierpnia 2020 r. – telekonferencja;

3.10 August 2020 - teleconference;

4.9 listopada 2020 r. –telekonferencja.

4.9 November 2020 - teleconference.

Komitet Audytu przyjął siedem uchwał opisanych poniżej.

The Audit Committee adopted seven resolutions as described below.

Komitet Audytu w dniu 9 marca 2020 roku zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki pozytywne zaopiniowanie: (i) projektu Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019, (ii) projektu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz (iii) projektu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. jak również przyjął Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2019.

On 9 March 2020, the Audit Committee recommended to the Company's Supervisory Board expressing an positive opinion on: (i) the Management Board's Report on the Company's and Group’s Activities in 2019, (ii) the Company's project of financial statement for the financial year ended 31 December 2019 and (iii) the project of consolidated financial statement for financial year ended 31 December 2019 as well as adopted the Report of the Audit Committee of the Supervisory Board of Ronson Development SE for the financial year 2019.

Podczas posiedzeń w dniach 12 maja 2020 r., 10 sierpnia 2020 r. i 9 listopada 2020 r. Komitet Audytu podjął trzy uchwały dotyczące wstępnej oceny śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki odpowiednio za I kwartał, półrocze oraz III kwartał 2020 r.

In addition, during meetings held on 12 May 2020, 10 August 2020 and 9 November 2020, the Audit Committee adopted three resolutions regarding the initial evaluation of the 1st quarter, half year and 3rd quarter reports and the financial statements of the Company for 2020.

Ponadto w dniach 28 października 2020 r. oraz 16 grudnia 2020 r. Komitet Audytu wyraził zgody na wykonanie dodatkowej usługi przez firmę audytorską. Zgody dotyczyły usługi poświadczenia wykonywanej w związku z zawarciem przez odniesienie śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w prospekcie emisyjnym publikowanym przez A. Luzon Development and Energy Group Ltd - podmiot pośrednio dominujący Spółki („ALDE”). Koszt tych usług został pokryty przez ALDE.

In addition, on 28 October 2020 and 16 December 2020, the Audit Committee consented to the performance of an additional service by the audit company. The consents concerned the certification service performed in connection with the inclusion by reference of the Company's interim consolidated financial statements in the prospectus published by A. Luzon Development and Energy Group Ltd - the indirect parent entity of the Company ("ALDE"). The cost of these services has been covered by ALDE.

Osoby inne niż członkowie Komitetu Audytu uczestniczyły w spotkaniach tego organu, w szczególności: członkowie Zarządu oraz osoby z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (audytor sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019) oraz z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (audytor sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020)

Persons other than members of the Audit Committee were participating during meetings held by this corporate body, in particular: members of the Management Board, persons from the Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (auditor of the Company's financial statements for 2019) and from PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (auditor of the Company's financial statements for 2020)

Skład Komitetu Audytu i jego kompetencje są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

The composition of the Audit Committee and its competences are consistent with the provisions of binding law.

(b)Komitet ds. Wynagrodzeń

(b)Remuneration Committee

Komitet Wynagrodzeń funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Komitetu ds. Wynagrodzeń, przyjętym przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 10 grudnia 2018 r. Kadencja i mandat członka Komitetu ds. Wynagrodzeń wygasa z dniem upływu kadencji i mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki.

The Remuneration Committee is operating pursuant to the Remuneration Committee Regulations adopted by the Supervisory Board by a resolution dated on 10 December, 2018. The term of office and mandate of the member of the Remuneration Committee shall expire on the expiry date of his/her term of office and mandate as a member of the Supervisory Board of the Company.

Komitet ds. Wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym składał się z następujących osób:

The Remuneration Committee, within the reporting period, comprised of:

1.Alon Kadouri jako Przewodniczący,

1.Alon Kadouri as the Chairman

2.Shmuel Rofe oraz

2.Shmuel Nasim Rofe; and

3.Piotr Palenik.

3.Piotr Palenik.

Członkami Komitetu ds. Wynagrodzeń spełniającymi kryterium niezależności są pan Piotr Palenik oraz pan Shmuel Rofe.

The members of the Remuneration Committee who meet the criteria of independence are: Mr. Piotr Palenik and Mr. Shmuel Rofe.

Kompetencje Komitetu ds. Wynagrodzeń są wskazane w Regulaminie Komitetu ds. Wynagrodzeń i dotyczą w szczególności:

The Remuneration Committee's competences are indicated in the Remuneration Committee's Regulations, and pertain, in particular, to:

1.sporządzenia propozycji dotyczącej polityki wynagrodzeń w odniesieniu do członków Zarządu;

1.preparing a proposal concerning the remuneration policies with respect to the members of the Management Board;

2.sporządzenia propozycji dotyczących indywidualnego wynagrodzenia członków Zarządu, które zostaną przyjęte przez Radę Nadzorczą, a które w każdym wypadku powinny obejmować (i) strukturę wynagrodzeń oraz (ii) kwotę wynagrodzenia stałego, udziały i/lub opcje i/lub inne zmienne komponenty wynagrodzenia, uprawnienia emerytalne, odprawę oraz inne formy wynagrodzenia do przyznania, jak również kryteria wynikowe i ich zastosowanie;

2.preparing proposals with respect to the individual remuneration of members of the Management Board, to be adopted by the Supervisory Board, which proposals shall in any event include (i) the remuneration structure and (ii) the amount of the fixed remuneration, the shares and/or options and/or other variable remuneration components, pension rights, severance pay and other forms of compensation to be awarded, as well as performance criteria and the application thereof;

3.rekomendacji i monitoringu poziomu i struktury wynagrodzeń zapewnionych wyższym stopniem członkom kadry zarządzającej;

3.recommending and monitoring the level and structure of remuneration provided to senior management;

4.zapewnienia, że warunki umowne w momencie rozwiązania umowy o pracę oraz wszelkie płatności dokonane w związku z tym są sprawiedliwe zarówno względem danego pracownika, jak i Spółki oraz, że błędy lub działania niekorzystne nie są nagradzane, a obowiązek zmniejszenia strat jest w pełni uwzględniony w ustalonych warunkach;

4.ensuring that contractual terms on termination, and any payments made in connection therewith, are fair both to the relevant individual and to the Company, that failure is not rewarded and that the duty to mitigate loss is fully recognized;

5.wiedzy oraz doradztwa dotyczącego wszelkich istotnych zmian w strukturach świadczeń pracowniczych obowiązujących w Spółce lub grupie Spółki.

5.being aware of, and advising on, any major changes in employee benefit structures throughout the Company or the Company’s group;

Komitet ds. Wynagrodzeń nie odbył żadnego posiedzenia w roku 2020.

The Remuneration Committee did not held any meeting in the year 2020.

W ramach swoich kompetencji Komitet ds. Wynagrodzeń, w okresie sprawozdawczym, zajmował się wydawaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących wynagrodzenia lub zmiany wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu Spółki, jak również w przedmiocie wynagrodzenia kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Within its powers, the Remuneration Committee, during the reporting period, dealt with recommendations to the Supervisory Board regarding the remuneration or change in remuneration of individual members of the Company's Management Board, as well as remuneration for the candidate for the Finance Vice-President of the Company's Management Board.

Wykonując wyżej wymienione kompetencje Komitet ds. Wynagrodzeń:

In exercising the abovementioned competences, the Remuneration Committee:

w dniach 15 i 16 stycznia 2020 r. podjął uchwałę nr 1 oraz nr 2 w sprawie rekomendacji w przedmiocie wynagrodzenia Pana Yarona Shama– ówcześnie kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,

on 15 and 16 January 2020, adopted a resolution No. 1 and No. 2 on the recommendation regarding the remuneration of Mr. Yaron Sham - then the candidate for the Finance Vice-President of the Company’s Management Board,

w dniu 22 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Pana Andrzej Gutowskiego - Wiceprezesa ds. Marketingu i Sprzedaży,

on 22 July 2020, adopted a resolution on the recommendation to change the remuneration of Mr. Andrzej Gutowski - Vice President for Marketing and Sales,

w dniu 27 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany rekomendacji w przedmiocie wynagrodzenia Pana Boaz Haim - Prezesa Zarządu.

on 27 October 2020, adopted a resolution on changing the recommendation regarding the remuneration of Mr. Boaz Haim - President of the Management Board.

3.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

3.

ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD

3.1

Lista spraw podjętych przez Radę Nadzorczą w roku finansowym 2020

3.1

Matters resolved by the Supervisory Board within the financial year of 2020

Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach:

The Supervisory held the meetings as follows:

1.16 stycznia 2020 r. – spotkanie,

1.16 January 2020 - meeting,

2.9 marca 2020 r. – telekonferencja (przy wymogu fizycznej obecności w miejscu wskazanym przez Spółkę),

2.9 March 2020 – teleconference (with the requirement of physical presence in the place indicated by the Company);

3.3 czerwca 2020 r. – telekonferencja,

3.3 June 2020 – teleconference,

Następujące sprawy były w szczególności przedmiotem uchwał oraz innych czynności kontrolnych lub nadzorczych Rady Nadzorczej:

The following matters were, in particular, subject to the Supervisory Board's resolutions and other controlling or supervisory actions:

1.przyjęcie rezygnacji pana Ramiego Geris z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki,

1.acceptance of the resignation of Mr. Rami Geris from the function of Finance Vicepresident of the Company's Management Board;

2.powołanie pana Yarona Shama na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki oraz przyznanie mu wynagrodzenia;

2.appointment of Mr. Yaron Shama as Finance Vice-President of the Company's Management Board and determination of his remuneration;

3.przyjęcie Procedury Oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi;

3.adoption of the Related Party Transactions Procedure;

4.ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019;

4.assessment of the Company's financial statements for the financial year 2019 and the Management Board's reports on the activities of the Company and the Group for 2019;

5.przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;

5.adoption of the report of the Company's Supervisory Board for the financial year 2019;

6.zatwierdzenia projektu Polityki Wynagrodzeń członów Zarządu oraz Rady Nadzorczej Ronson Development SE;

6.approval of the draft Remuneration Policy for members of the Management Board and Supervisory Board of Ronson Development SE,

7.ocena wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku netto Spółki za rok 2019;

7.assessment of the Management Board's proposal regarding the distribution of the Company's net profit for 2019;

8.wyrażenie zgody na oraz zatwierdzenie warunków nabycia akcji własnych przedstawionych przez Zarząd Spółki;

8.approval of the conditions for the acquisition of own shares presented by the Company's Management Board;

9.zmiana wynagrodzenia Boaza Haim oraz Andrzeja Gutowskiego - członków Zarządu Spółki.

9.change of the remuneration of Mr. Boaz Haim and Mr. Andrzej Gutowski – members of the Company's Management Board.

3.2

Samoocena Rady Nadzorczej

3.2

Self-assessment of the Supervisory Board

Zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk i mając na uwadze wszystkie sprawy i informacje przedstawione w niniejszym raporcie, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jej funkcjonowanie, działalność i wykonywanie swoich obowiązków.

Pursuant to rule II.Z.10.2 of the Best Practices and bearing in mind all matters and information presented in this report, the Supervisory Board positively evaluates and assesses its operation, activity and performance of its duties.

4.

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI W ROKU FINANSOWYM 2020

4.ASSESSMENT OF THE COMPANY'S SITUATION IN THE FINANCIAL YEAR 2020

4.1

Ocena sytuacji Spółki

4.1

Supervisory's Board evaluation on the Company's standing

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia ogólną kondycję i sytuację Spółki. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 40.143 tys. PLN (roczny wzrost o 130,5%). Ten i inne wskaźniki finansowe Spółki stanowią, w opinii Rady Nadzorczej, solidną podstawę do pozytywnej oceny sytuacji Spółki.

The Company's Supervisory Board positively assesses the general condition and situation of the Company. Net consolidated profit amounted to PLN 40,143 thousand for the Ronson Development SE Group (an annual increase of 130.5%). In the opinion of the Supervisory Board, this and other financial ratios of the Company constitute a solid basis for a positive assessment of the Company's situation.

4.2

Ocena systemów kontroli wewnętrznej i audytu oraz zarządzania ryzykiem

4.2

Assessment of the internal control and audit and the risk management system

Jednostki odpowiedzialne za funkcje audytu wewnętrznego w Spółce nie zostały wyodrębnione, ponieważ nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar i rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.

No separate units responsible for the internal audit have been established at the Company, as there is no justification for this given the size and type of the Company’s activity.

Rada Nadzorcza uważa, że systemy kontroli wewnętrznej i audytu oraz zarządzania ryzykiem dostosowane są do wielkości i rodzaju działalności Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Zarządu Spółki w 2020 roku w kwestie związane z systemami kontroli wewnętrznej i audytu oraz zarządzania ryzykiem w Spółce i Grupie.

The Supervisory Board believes that the internal control and audit systems as well as risk management systems are adapted to the size and type of the Company's operations. The Supervisory Board positively assesses the involvement of the Company's Management Board in 2020 in issues related to internal control and audit systems as well as risk management in the Company and the Group.

5.

OCENA POLITYKI INFORMACYJNEJ I ŁADU KORPORACYJNEGO RONSON DEVELOPMENT SE

5.

ASSESSMENT OF THE INFORMATION POLICY AND CORPORATE GOVERNANCE OF RONSON DEVELOPMENT SE

5.1

Polityka informacyjna - opis i ocena

5.1

Information policy - description and assessment

Ronson Development SE jest spółką, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym GPW. Jako spółka publiczna, Ronson Development SE musi przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ujawniania wymaganych informacji, określonych w szczególności w Rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("MAR") oraz obowiązującego polskiego prawa i zasad wynikających z Dobrych Praktyk.

Ronson Development SE is a company which stock is admitted to trade on the regulated market of WSE. As a publicly listed company, Ronson Development SE must abide the applicable provisions of law in respect of disclosure of require information specified in particular the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (the “MAR”) and applicable Polish law and the rules resulting from the Best Practices.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka należycie wykonywała swoje obowiązki sprawozdawcze w zakresie ujawniania informacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Spółka zapewnia należyte przestrzeganie ograniczeń dotyczących nabywania i sprzedaży instrumentów finansowych Ronson Development SE przez osoby pełniące obowiązki pełniące funkcje zarządcze i osoby blisko z nimi związane. Ponadto, Spółka realizuje również obowiązki informacyjne, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, również w formie konferencji z inwestorami w dniu publikacji okresowych wyników Spółki.

The Supervisory Board assesses that the Company duly performed its reporting obligations in the scope of disclosure of information, in accordance with the relevant legal regulations. The Company ensures that the restrictions on the purchase and sale of Ronson Development SE financial instruments are properly observed by persons discharging managerial functions and persons closely associated with them. In addition, the Company also carries out disclosure obligations, subject to applicable regulations, also in the form of conferences with investors on the date of publication of the Company's periodic results.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację obowiązków związanych z ujawnianiem przez Spółkę informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w roku obrotowym 2020, w szczególności stwierdza, że Spółka prawidłowo przekazuje informacje i dane akcjonariuszom i innym uczestnikom rynku kapitałowego.

The Supervisory Board positively assesses the implementation of the obligations related to the disclosure of information by the Company in accordance with applicable law in the financial year 2020, in particular it states that the Company correctly discloses information and data to shareholders and other participants of the capital market.

5.2

Zasady ładu korporacyjnego - opis i ocena

5.2

Corporate governance rules - description and assessment

Spółka publikuje oświadczenia o stosowaniu przez Spółkę szczegółowych zasad ładu korporacyjnego na korporacyjnej stronie internetowej w corocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

The Company publishes statements on the Company's application of specific corporate governance principles on the corporate website in the annual management report on the Company's activities.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Spółka należycie wykonuje obowiązki informacyjne w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego, które stosuje.

The Supervisory Board determined that the Company duly fulfills the disclosure obligations in relation to the corporate governance principles it applies.

6.

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY W ROKU FINANSOWYM 2020

6.

ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT BOARD REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMPANY AND THE GROUP FOR THE FINANCIAL YEAR 2020

Zgodnie z ust. 14.2 (a) Statutu Spółki i w związku z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 70 ust 1 pkt 14 i § 71 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy w roku finansowym 2020.

Pursuant to the sec. 14.2 (a) of the Company's articles of association and in connection with art. 382 §3 of the Polish Code of Commercial Companies as well as § 70 sec. 1 item 14 and § 71 sec. 1 item 12 of the Regulation, the Supervisory Board of the Company positively assessed the

Management Board Report on the Activity of the Company and the Group for the financial year 2020.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy w roku finansowym 2020 zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 oraz § 71 Rozporządzenia, i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2020.

The Supervisory Board states that the Management Board Report on the Activity of the Company and the Group on the operations of the Company and Group of Ronson Development SE in 2020 has been prepared in accordance with provisions of law, including article 49 of the Accounting Act as well as § 70 and § 71 of the Regulation, and is consistent with the information included in the financial statements for the financial year 2020.

W ocenie Rady Nadzorczej, treść sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy w roku finansowym 2020 jest zgodna z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym, co uzasadnia powyższą pozytywną ocenę.

In the opinion of the Supervisory Board, the content of the report of the Company's management board on the Company's operations for the financial year 2020, is consistent with the books and documents, as well as with the actual state, which justifies the above positive assessment.

7.

OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ GRUPY ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020

7.

ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2020

Zgodnie z ust. 14.2 (a) Statutu Spółki i w związku z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 70 ust 1 pkt 14 i § 71 ust 1 pkt 12 Rozporządzenia, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

Pursuant to the sec. 14.2 (a) of the Company's articles of association and in connection with art. 382 §3 of the Polish Code of Commercial Companies as well as § 70 sec. 1 item 14 and § 71 sec. 1 item 12 of the Regulation, the Supervisory Board of the Company positively assessed the Company's Financial Statements and consolidated financial statement of the Group for the financial year ended on 31 December 2020, comprising of:

1.sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. składające się z:

1.the Company's financial statements for the period of the financial year from January 1, 2020 to December 31, 2020, consisting of:

a)jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 627.199 tys. PLN;

a)standalone statement of financial position prepared as at 31 December 2020, showing both the assets and liabilities side of the amount

PLN 627,199 thousands;

b)jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmującego wynik podmiotów zależnych, wykazujący zysk netto w wysokości 40.143 tys. PLN;

b)standalone profit and loss account for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, including the results of subsidiaries, showing a net profit of PLN 40,143 thousands;

c)jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków netto o kwotę 19.979 tys. PLN;

c)stand-alone cash flow statement for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, showing an increase in net cash by the amount of PLN 19,979 thousands

d)dodatkowych informacji i objaśnień;

d)additional information and explanations;

2.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ronson Development za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zawierające:

2.the consolidated financial statements of the Ronson Development Group prepared for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, consisting of:

a)skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 937.767 tys. PLN;

a)consolidated statement of financial position prepared as at 31 December 2020, showing both the assets and liabilities side of the amount PLN 937,767 thousands;

b)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.143 tys. PLN;

b)the consolidated profit and loss account for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, showing a net profit of PLN 40,143 thousands;

c)skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków netto o kwotę 39.508 tys. PLN;

c)the consolidated statement of cash flows for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020, showing an decrease in net cash by an amount of PLN 39,508 thousands;

d)dodatkowych informacji i objaśnień;

d)additional information and explanations;

oraz stwierdza, że sprawozdania finansowe są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

and it states that the financial statements are in compliance with the books and documents as well as with the actual state.

W opinii Rady Nadzorczej, powyższe sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy, jak też wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz są zgodne z przepisami prawa regulującymi przygotowywanie sprawozdań finansowych.

In the opinion of the Supervisory Board, the above financial statements give a true and fair view of the assets and financial position of the Company and the Group, as well as its financial result and cash flow for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020 and are consistent with the laws and regulations regulating the preparation of financial statements.

8.

OCENA RACJONALNOŚCI POLITYKI CHARYTATYWNEJ, SPONSORINGOWEJ ORAZ INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

8.

EVALUATION OF THE RATIONALE OF THE POLICY IN RESPECT OF CHARITY, SPONSORING OR OTHER ACTIVITIES WITH ANALOGICAL CHARACTER

W roku 2020 Spółka nie prowadziła działalności charytatywnej, sponsoringowej oraz innej o zbliżonym charakterze.

In year 2020, the Company did not conduct charitable, sponsoring and other activities of a similar nature.

9.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

9.

STATEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD CONCERNING THE OPERATION OF THE AUDIT COMMITTEE

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza, iż:

The Supervisory Board hereby declares that:

a)w skład Komitet Audytu wchodzą:

a)the following persons are members of the Audit Committee:

i.Shmuel Rofe jako Przewodniczący Komitetu Audytu;

i.Shmuel Rofe as the Chairman of the Audit Committee;

ii.Ofer Kadouri; oraz

ii.Ofer Kadouri; and

iii.Przemysław Kowalczyk.

iii.Przemysław Kowalczyk.

b)spośród członków Komitetu Audytu, następujące osoby spełniają kryterium niezależności:

b)from the members of the Audit Committee the following persons meet the criteria on independence:

i.Shmuel Rofe;

i.Shmuel Rofe;

ii.Przemysław Kowalczyk.

ii.Przemysław Kowalczyk.

c)spośród członków Komitetu Audytu, następujące osoby posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

c)from the members of the Audit Committee the following persons have the knowledge and skills in respect of accountancy or the audit of financial statements:

i.Ofer Kadouri;

i.Ofer Kadouri;

ii.Shmuel Rofe;

ii.Shmuel Rofe;

iii.Przemysław Kowalczyk.

iii.Przemysław Kowalczyk.

d)spośród członków Komitetu Audytu, następujące osoby posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

d)from the members of the Audit Committee the following persons have the knowledge and skills in scope of the in the industry in which the Company operates:

i.Shmuel Rofe;

i.Shmuel Rofe;

ii.Przemysław Kowalczyk.

ii.Przemysław Kowalczyk.

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

The Supervisory Board declares that:

a)w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

a)the Company complies with the provisions regarding the appointment, composition and operations of the audit committee, including the fulfillment of independence criteria by its members and the requirements regarding knowledge and skills in the industry in which the issuer operates, and in accounting or audit financial statements;

b)Komitet Audytu wykonuje zadania przewidziane dla komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

b)the Audit Committee performs the tasks provided for the audit committee in the applicable provisions of binding law.

Rada Nadzorcza Spółki informuje, iż powyższe oświadczenie stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw z 2018 r, poz. 757).

The Supervisory Board the Company informs that this statement constitutes fulfilment of the obligations resulting from § 70 sec. 1 point 8 and § 71 sec. 1 point 8 of the Regulation of the Minister of Finance dated as of March 29, 2018 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018 r, item no. 757).
Amos Luzon


Alon Kadouri


Ofer KadouriPrzemysław KowalczykPiotr PalenikShmuel Rofe