Wrocław, 25 marca 2021 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. w sprawie Komitetu Audytu
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Rawlplug S.A. oświadcza, że w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Komitet Audytu działający w Rawlplug S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Mogilski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej
Janusz Pajka - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej