ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/03/2021

______________________________

APPENDIX TO RESOLUTION NO 2/03/2021

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A.

Z DNIA 19 MARCA 2021 ROKU

______________________________

STATEMENT

OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A.

OF 19 MARCH 2021

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza spółki Capital Park S.A. („Spółka”) oświadcza, że:

1.    firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

2.    w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3.    Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

____________________

Pursuant to § 70 clause 1 subclause 7) and § 71 clause 1 subclause 7) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States, the Supervisory Board of Capital Park S.A. (“Company”) hereby represents that:

1.    the audit firm and the members of the team undertaking the review complied with the requirements for the issue of an impartial and independent report from audit of the annual financial statements of the Company and the annual consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020 pursuant to the binding provisions of law, professional standards and the rules of professional conduct,

2.    binding provisions related to the rotation of the audit firm and key statutory auditor and  binding “periods of grace” are respected in the Company,

3.    the Company adopted the policy on selecting an audit firm and the policy on provision in favour of the Company of permitted non-audit services, including services conditionally released from the ban (additional services) by the audit company, by entities associated with that audit firm as well as by a member of the audit firm’s network.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board Members

           

Derek JACOBSON

____________________________

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

Kimberly ADAMEK

Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER

Katarzyna ISHIKAWA