ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5/03/2021

RADY NADZORCZEJ CAPITAL PARK S.A.

Z DNIA 19 MARCA 2021 ROKU

______________________________

APPENDIX TO RESOLUTION NO 5/03/2021

OF THE SUPERVISORY BOARD OF CAPITAL PARK S.A.

OF 19 MARCH 2021

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 202020 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

_____________________________________

The Supervisory Board’s assessment of the report on the operations of the Capital Park Group and the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts

Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie § 71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  („Rozporządzenie”).

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1.    sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2020;

2.    skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2020.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2020:

Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. wynikami przeprowadzonego badania i stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok:

1.    zostało sporządzone zgodnie z § 71 Rozporządzenia;

2.    jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. w 2020 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok.

Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2020:

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok składające się z / ze:

1.    sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2020 roku,

2.    sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

3.    sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazującego wzrost stanu kapitału własnego,

4.    sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto,

5.    wprowadzenia do sprawozdania oraz dodatkowych informacji i objaśnień

oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.  wynikami przeprowadzonego badania.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za rok 2020 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Park S.A. za 2020 rok.

_____________________________________

The assessment of the report on the operations of the Capital Park Group and the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020 within the scope of their compliance with the books, documents and with the facts was drawn up on the basis of § 71 clause 1 subclause 12) of the Regulation of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognition as equivalent information required by the law of non-Member States (“Regulation”).

1.    Report of on the operations of the Capital Park Group for 2020;

2.    Consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020

constitute the subjects of this assessment.

Assessment of the report on the operations of the Capital Park Group for 2020:

The Supervisory Board assessed the report on the operations of the Capital Park Group for 2020 and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k. and hereby resolves that the report on the operations of the Capital Park Group for 2020:

1.    was drawn up pursuant to § 71 of the Regulation;

2.    is compliant with information contained in the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020.

The Supervisory Board states that the report on operations of the Capital Park Group for 2020 provides a fair view of the economic, financial and asset situation of the Capital Park Group and is compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the report on the operations of the Capital Park Group for 2020.

Assessment of the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020:

The Supervisory Board assessed the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020 comprising of:

1.    report on the financial situation drawn up as of 31.12.2020,

2.    report on profits and losses and other total income within the period from 01.01.2020 and 31.12.2020 showing net profit,

3.    report on changes in equity within the period from 01.01.2020 and 31.12.2020 showing  an increase of the equity,

4.    report on cash flow within the period from 01.01.2020 and 31.12.2020 showing decrease in cash,

5.    introduction to the report and additional information and explanations

and took note of the presented results of the audit conducted by the auditor PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp. k.

The Supervisory Board states that the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020 were drawn up pursuant to the International Financial Reporting Standards in all material aspects and are compliant with the books, documents and the facts.

Given the above, the Supervisory Board positively evaluates the consolidated financial statements of the Capital Park Group for 2020.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej / Signatures of the Supervisory Board Members

           

Derek JACOBSON

____________________________

Anna FRANKOWSKA – GZYRA

Kimberly ADAMEK

Jacek Wojciech KSEŃ

Matthias Oliver CORDIER

Katarzyna ISHIKAWA