Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
Roczne sprawozdanie zarządu  
z działalności spółki  
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
(§ 70.1 pkt 4 RMF inf. bieżące i okresowe)  
I.  
Zasady sporządzania raportu rocznego  
Sprawozdanie finansowe za rok 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z  
następującymi przepisami:  
. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (tekst jednolity w Dz.U.  
z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami),  
. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji  
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
(Dz.U. z 2018 roku poz. 757),  
. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 października 2020 roku w sprawie  
zakresu informacji wykazywanych  
w
sprawozdaniach finansowych  
i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla  
emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których  
właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. z 2020 roku poz. 2000)  
Ogólne zasady sporządzenia sprawozdania  
Przy sporządzaniu sprawozdania przyjęto metody i zasady zgodnie z polityką  
rachunkowości obowiązującą w Spółce.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są Spółce znane okoliczności i  
zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania  
przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie  
sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie  
krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.  
Zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku  
finansowego (wyjaśnienie zmiany, uzasadnienie, wpływ na wynik  
finansowy i kapitał własny)  
Nie zostały wprowadzone zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów.  
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.  
Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.  
II. Informacje wprowadzające  
1. Informacje ogólne  
1.1 Dane rejestrowe  
Nazwa  
IFIRMA (dawniej Power Media)  
Forma prawna  
Siedziba  
Spółka Akcyjna  
Wrocław  
Adres  
ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław  
Kapitał zakładowy  
Sąd rejestrowy  
640 000zł  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS  
REGON  
PKD  
0000281947  
931082394  
6920Z  
NIP  
Adres WWW  
898-16-47-572  
www.ifirma.pl  
2
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
16 września 1997 roku powstało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe  
„POWER MEDIA” Sp. z o.o.  
27 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców  
podjęło uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w  
spółkę akcyjną (Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).  
Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy  
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007  
roku.  
W dniu 20 marca 2008 roku jako Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do  
sektora „Informatyka. Akcje Spółki są zaliczane do indeksów WIG-INFO oraz  
WIGTECH.  
1 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował zmianę  
firmy z Power Media na IFIRMA.  
Podstawowymi przedmiotami działalności Spółki są usługi biura rachunkowego  
ifirma.pl  
i
serwis księgowości internetowej ifirma.pl sklasyfikowane  
odpowiednio pod PKD 6920Z i 6201Z.  
1.2 Wysokość kapitału zakładowego  
i
jego zmiany  
w
okresie  
sprawozdawczym, jak również po jego zakończeniu  
Wysokość kapitału zakładowego w okresie sprawozdawczym oraz na dzień  
publikacji niniejszego raportu wynosi 640.000,00 zł i dzieli się na 6.400.000  
akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
Struktura kapitału zakładowego IFIRMA SA w okresie 1.01.2020-31.12.2020  
przedstawiała się następująco i nie zmieniła się do dnia publikacji niniejszego  
sprawozdania:  
- 1 835 000 akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10zł  
każda  
- 665 000 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,10zł każda  
- 2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10zł każda  
- 1 400 000 akcji zwykłych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
Liczba akcji w kapitale zakładowym na dzień publikacji niniejszego  
sprawozdania: 6 400 000.  
Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego  
sprawozdania: 8 235 000.  
1.3 Oddziały i zakłady posiadane przez Spółkę  
Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.  
1.4 Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę  
od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach  
niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi  
charakter tych transakcji  
3
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły transakcje  
z podmiotami powiązanymi na innych warunkach jak rynkowe.  
1.5 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem  
emitenta i jego grupą kapitałową  
W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zmiany w  
podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.  
2. Zarys działalności IFIRMA SA  
2.1 Informacja o oferowanych produktach, towarach i usługach  
świadczonych przez Spółkę  
Działalność Spółki to przede wszystkim księgowość internetowa oraz biuro  
rachunkowe (BR) ifirma.pl czyli serwis księgowy ifirma.pl oferujący usługi i  
narzędzia do rozliczeń podatkowych oraz wspierania prowadzenia działalności  
gospodarczej.  
Pozostałymi, ale historycznie uwarunkowanymi działalnościami są:  
1) Outsourcing i rekrutacja specjalistów IT  
2) Usługi IT/dedykowane rozwiązania informatyczne  
.
.
.
Sprzedaż licencji na własne oprogramowanie  
Usługi informatyczne i programistyczne  
Utrzymanie, serwis i wsparcie systemów informatycznych.  
Podstawową działalność stanowi serwis internetowy ifirma.pl oraz otwarte w  
2012 roku biuro rachunkowe ifirma.pl. Obie usługi skierowane są do małych  
firm oraz mikroprzedsiębiorstw działających w Polsce. Serwis księgowy ifirma.pl  
wspomaga samodzielnie prowadzenie księgowości, natomiast usługa biura  
rachunkowego  
jest  
nowoczesną  
formą  
prowadzenia  
księgowości  
z
wykorzystaniem zalet tradycyjnego biura rachunkowego z jednoczesnym  
zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jakie daje serwis ifirma.pl.  
Dzięki centralizacji usług możliwe jest zapewnienie standaryzacji i wysokiej  
jakości obsługi, co pozwala kształtować ofertę na konkurencyjnych warunkach.  
Oba rozwiązania umożliwiają szybki dostęp do informacji z dowolnego miejsca i  
z dowolnego urządzenia, a tym samym wygodę działania przy prowadzeniu  
księgowości małych firm a nawet zarządzania przepływami finansowymi.  
4
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
Serwis ifirma.pl (księgowość internetowa, usługi księgowe biura rachunkowego  
i Faktura+) traktowany jest przez Spółkę, jako ten o największym potencjale  
wzrostu. Dlatego Spółka skupia swe działania na nieustannym rozwoju serwisu i  
usług komplementarnych dla przedsiębiorców, co przyczynia się do pozyskania  
jak największej liczby użytkowników serwisu.  
W drugim obszarze działalności Spółka pod marką Power Media świadczy usługi  
rekrutacji i outsourcingu kadr IT. Spółka specjalizuje się w budowaniu i  
uzupełnianiu wykwalifikowanych zespołów inżynierskich. Wysoką skuteczność  
działania zapewnia bogata baza specjalistów z dziedziny IT oraz system  
skutecznej weryfikacji wiedzy i umiejętności technicznych kandydatów.  
Spółka oferuje swoje usługi z tego działu korporacjom działającym na rynku  
polskim i zagranicznym.  
W trzecim obszarze tworzeniu rozwiązań informatycznych Spółka posiada  
wieloletnie doświadczenie  
dedykowanego oprogramowania klasy enterprise dla klientów w Polsce, jak i na  
wielu rynkach zagranicznych. Emitent specjalizuje się aplikacjach  
w
projektowaniu, budowaniu  
i
wdrażaniu  
w
intranetowych i internetowych, wśród których szczególne miejsce zajmują  
rozwiązania wspomagające obsługę profesjonalnych materiałów wideo. Z  
autorskich rozwiązań przygotowanych pod marką Power Media korzystają  
telewizje. Jest też autorem, uruchomionego przez Szkołę Filmową w Łodzi,  
archiwum filmowego online, w którym gromadzone są archiwalne etiudy  
kręcone od początku istnienia łódzkiej uczelni.  
Równolegle Spółka prowadzi prace nad systemem Firmbee, znanym wcześniej  
pod roboczą nazwą OctoCRM. Oprócz funkcji fakturowania, ma wspomagać  
użytkowników przy  
zarządzaniu relacjami biznesowymi, prowadzeniu  
projektów, zarządzaniu bazą współpracowników, w wyszukiwaniu i analizie  
kontaktów handlowych, a także przy pracy zdalnej. System przeznaczony  
będzie do kompleksowego zarządzania relacjami firmy  
z
partnerami  
biznesowymi podwykonawcami. Ma ułatwiać pozyskanie kontaktów  
i
biznesowych między innymi poprzez integrację ze stroną internetową firmy oraz  
wspierać ich bieżącą obsługę. Aplikacja obsługuje: pozyskiwanie leadów,  
zarządzanie kontaktami, nawiązanie relacji, sprzedaż oraz późniejszą opiekę  
posprzedażową. Dodatkowo system posiada moduł co-workingu oparty o model  
FMS (Freelance Management System).  
W drugim i trzecim obszarze działalności klientami IFIRMA SA są średnie i duże  
firmy działające w Polsce i zagranicą.  
2.2 Źródła zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi  
W analizowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie korzystała ze źródeł  
zaopatrzenia w materiały do produkcji oraz w towary i usługi, których udział od  
jednego dostawcy przekroczyłby próg 10% przychodów ze sprzedaży ogółem,  
czyli nie osiągnął znaczącego lub istotnego charakteru w działalności Emitenta.  
2.3 Informacje o rynkach zbytu  
Spośród klientów można wyróżnić dwie podstawowe grupy:  
. Mikro i małe firmy z Polski - W tej grupie odbiorców znajdują się małe firmy  
działające w Polsce oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ta  
grupa to klienci serwisu ifirma.pl (KI, BR, F+).  
. Klienci korporacyjni przede wszystkim z Polski - W tej grupie znajdują się  
klienci, którzy poszukują rozwiązań informatycznych, często systemów  
dedykowanych rozwiązujących konkretne problemy czy pokrywających  
5
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
określone procesy biznesowe typowe dla danego klienta. Z uwagi na  
kształtującą  
się  
specjalizację  
Emitenta  
w
obszarze  
rozwoju  
oprogramowania są to najczęściej firmy z branży telewizyjnej i pokrewnej.  
Pośród tej grupy klientów znajdują się również przedsiębiorstwa, do  
których Emitent kieruje swoją ofertę na usługi rekrutacji i outsourcingu. Ze  
względu na charakterystykę przedsięwzięć informatycznych realizowanych  
przez te firmy, firmy takie wykazują zwiększone potrzeby kadrowe. Klienci  
z
tej grupy to najczęściej spółki  
z
sektora informatycznego,  
telekomunikacyjnego czy instytucje finansowe.  
W analizowanym okresie sprawozdawczym przychód żadnego klienta nie  
przekroczył progu 10% przychodów Spółki ze sprzedaży ogółem czyli nie  
osiągnął znaczącego lub istotnego charakteru w działalności Emitenta.  
3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w roku  
obrotowym i po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania  
finansowego  
3.1  
Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie  
nastąpiły w roku obrotowym  
3.1.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
W dniu 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu, odbyło  
się Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie  
listy obecności  
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
3. Stwierdzenie  
prawidłowości  
zwołania  
Zwyczajnego  
Walnego  
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał  
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie  
od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia  
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny  
sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w  
okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31  
grudnia 2019 roku  
9. Podjęcie  
uchwały  
w
sprawie  
zatwierdzenia  
Sprawozdania  
Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31  
grudnia 2019 roku  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia  
31 grudnia 2019 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy  
2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej  
pracy  
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom  
Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019  
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady  
Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia  
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku  
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019  
6
 
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenie straty z lat ubiegłych  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu  
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki dywidendowej  
18. Wolne głosy i wnioski  
19. Zamknięcie Zgromadzenia  
Spółka informowała o tym w raportach bieżących 8/2020 z dnia 4  
czerwca 2020 roku i 10/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.  
3.1.2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
W dniu 6 października 2020 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu,  
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym  
porządkiem obrad:  
1.  
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
i
sporządzenie listy obecności  
2.  
3.  
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawie  
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady  
Nadzorczej  
4.  
5.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady  
Nadzorczej  
6.  
7.  
Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie  
Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie  
uchwały w jego sprawie  
8.  
9.  
Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały  
w jego sprawie  
Wolne głosy i wnioski  
10. Zamknięcie Zgromadzenia  
Spółka informowała o tym w raportach bieżących 16/2020 z dnia 10  
września 2020 roku i 19/2020 z dnia 6 października 2020 roku.  
3.1.3 Przyjęcie Polityki wynagrodzeń  
Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne  
Zgromadzenie Spółki 30.06.2020 roku przyjęło uchwałą nr 17 Politykę  
Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.  
3.1.4 Zmiana Polityki dywidendowej  
Walne Zgromadzenie 30.06.2020 uchwałą nr 18 rozszerzyło przedział  
zysku przeznaczanego na wypłaty dla akcjonariuszy na zakres od 30%  
do 70%, dodając jednocześnie możliwość zawieszenia polityki z ważnych  
powodów.  
Wcześniej  
Polityka  
dywidendowa,  
ustanowiona  
przez  
Walne  
Zgromadzenie 24.04.2017 roku uchwałą nr 21, rekomendowała  
przeznaczanie na ten cel od 30% do 50% zysków.  
3.1.5 Wypłata dywidendy i zaliczek na dywidendę  
W 2020 roku, realizując Politykę Dywidendową Spółki, Zarząd zgodnie z  
uchwałami nr 1/02/2020, 2/05/2020, 1/08/2020 i 1/11/2020 wypłacił  
akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy dotyczących IV kwartału  
2019 roku, I-III kwartału 2020.  
7
 
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
Przed publikacją niniejszego raportu Zarząd uchwałą 1/02/2021 wypłacił  
zaliczkę na dywidendę dotyczącą IV kwartału 2020.  
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę zaliczek odpowiednio w  
uchwałach nr 1/2020, 8/2020, 12/2020, 20/2020 i 1/2021.  
Wysokość zaliczek została określona stosownie do art. 349 § 2 zd. 2  
KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca  
poprzedniego  
roku  
obrotowego,  
wykazanego  
w
sprawozdaniu  
finansowym sporządzonym na 31.12.2018 w przypadku zaliczki za 2019  
oraz na 31.12.2019 w przypadku zaliczek za 2020, zbadanym przez  
biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z  
zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj.  
Fundusz Dywidendowy oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje  
własne.  
Łączna kwota zaliczek za 2020 wyniesie 17 gr na akcję, co stanowi  
prawie 59% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową  
Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% 70% zysków netto na  
wypłaty dla akcjonariuszy.  
Wysokość  
dywidendy  
na jedną  
Łączna kwota  
wypłaconej  
dywidendy  
w zł.  
Dywidenda  
z zysku za rok  
obrotowy  
Dzień  
wypłaty  
dywidendy  
Ilość akcji  
objętych  
dywidendą  
Dzień  
dywidendy  
akcję w zł.  
zal. za IV kw. 2019 16.03.2020  
zal. za I kw. 2020 29.05.2020  
zal. za II kw. 2020 31.08.2020  
zal. za III kw. 2020 09.12.2020  
zal. za IV kw. 2020 04.03.2021  
23.03.2020  
05.06.2020  
7.09.2020  
16.12.2019  
11.03.2021  
0,04  
0,03  
0,05  
0,04  
0,05  
6 400 000  
6 400 000  
6 400 000  
6 400 000  
6 400 000  
256 000,00  
192 000,00  
320 000,00  
256 000,00  
320 000,00  
Wśród akcji Spółki występują jedynie akcje uprzywilejowane co do głosu  
tj. na jedną akcję uprzywilejowaną przypadają dwa głosy.  
3.1.6 Rozwój serwisu ifirma.pl  
W roku 2020 w ramach rozwoju serwisu ifirma.pl i jego dostosowania do  
wymogów przepisów m.in.:  
1) uwzględniono zmiany wprowadzone w 2020 roku m.in. w zakresie:  
Małego ZUSu, dodania nowej opcji Mały ZUS Plus, zatorów  
płatniczych  
w
PIT po stronie wydatków, obowiązujące od  
października 2020 roku w zakresie nowego JPK m.in. wdrożono nowy  
mechanizm generowania i wysyłki pliku JPK_V7 wraz z kodami GTU,  
oznaczeniami procedur dla zakupów i sprzedaży oraz zmiany w  
wykazywaniu faktur do paragonu z kasy fiskalnej,  
2) dostosowano  
serwis  
do  
zmian  
związanych  
z
przepisami  
spowodowanymi pandemią: generowanie wniosków ZUS-RDZ oraz  
ZUS-RSP-D, mechanizm wprowadzania decyzji o zwolnieniu z ZUS,  
zatory płatnicze w PIT odroczone dla mających trudną sytuację  
spowodowaną COVID-19,  
8
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
3) przygotowano nowe wersje formularzy na rok 2020 i 2021: PIT-28,  
PIT-28/B, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-11, IFT-2R, usunięto PIT-28/A (nie  
obowiązuje od zeznań za rok 2019),  
4) wdrożono nowe struktury e-deklaracji: PIT-11, PIT-4R  
5) przygotowano nowe wersje formularza: VAT-UE, VAT-8 oraz VAT-9M,  
6) wdrożono nową deklarację IFT-1R, DSF-1  
7) dodano możliwość wystawiana faktury uproszczonej z kasy fiskalnej,  
pobrania zestawienia faktur w skompresowanym pliku, wydruku  
wyników z zakładki windykacja,  
8) wdrożono nowe deklaracje i formularze ZUS: DRA oraz RCA cz. 2,  
9) wprowadzono nową strukturę ZUS KEDU 5_1 oraz aktualizację w  
rocznym zestawieniu ZUS IMIR,  
10)dodano możliwość ustawienia podwójnej oraz potrójnej podstawy dla  
składki zdrowotnej,  
11)wdrożono klasyfikację CN i PKWIU 2015,  
12)w celu dostosowania serwisu do nowego JPK, wprowadzono m.in.:  
GTU - grupy towarowo-usługowe, korekty podatku naliczonego w  
ewidencji, schematy wpisów do ewidencji vat, wydatki powiązane ze  
sprzedażą na zasadach vat marża, weryfikacji części ewidencyjnej z  
deklaracyjną,  
13)wdrożono mechanizm PPK,  
14)wprowadzono możliwość definiowania maila do wysyłki faktur w  
momencie wysłania faktury,  
15)rozbudowano mechanizm bezpiecznego logowania do serwisu,  
16)poszerzono listę faktur księgowanych automatycznie,  
17)wprowadzono listę pozycji faktur wraz z zastosowanymi na  
dokumencie kodami GTU,  
18)w aplikacji magazynowej dodano pozycję GTU dla towarów i usług,  
19)wprowadzono możliwość rozliczenie delegacji krajowej oraz  
zagranicznej przedsiębiorcy,  
20)uwzględniono zmiany wprowadzone w 2021 roku m.in. w zakresie:  
nowych stawek ryczałtu, komunikaty o konieczności zgłoszenia do  
ZUS umów o dzieło (ZUS RUD)  
21)rozszerzono serwis o wiele dodatkowych funkcji zgodnie z życzeniem  
jego użytkowników,  
22)dodawano nowe treści do bazy wiedzy dostępnej pod adresem  
pomoc.ifirma.pl.  
3.1.7 Serwis pitroczny.pl  
Jak co roku Spółka udostępniła kolejną wersję serwisu internetowego dla  
wszystkich podatników www.pitroczny.pl umożliwiający przygotowanie i  
wygenerowanie za poprzedni rok podatkowy formularzy podatkowych  
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami.  
Klienci posiadający konto w serwisie księgowości internetowej ifirma.pl  
mają możliwość eksportu swoich danych podatkowych na konto w  
serwisie pitroczny.pl. Następnie za pośrednictwem serwisu pitroczny.pl  
podatnicy mogą wygenerować i wysyłać e-deklaracje. Klienci nie  
potrzebują  
kwalifikowanego  
podpisu  
elektronicznego,  
ponieważ  
potwierdzeniem tożsamości jest weryfikacja pięciu osobistych cech  
podatnika.  
Niniejsze działania miały wpływ na wzrost liczby użytkowników ifirma.pl  
a przez to i na rozwój serwisu.  
3.1.8 Zaprzestanie prac nad systemem Digitape  
Zarząd 4.05.2020 podjął uchwałę o zaprzestaniu prac nad systemem  
Digitape.  
Decyzja  
ta  
była  
spowodowana  
niedostatecznym  
9
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
zainteresowaniem rynku tym rozwiązaniem.  
Nie było konieczności dokonywania odpisu aktualizacyjnego, ponieważ  
Zarząd Spółki nie aktywował wydatków ponoszonych na ten system w  
związku z brakiem możliwości spełnienia warunku z art. 33.2 ustawy o  
rachunkowości tj. przygotowania wiarygodnych prognoz przychodów.  
Koszty były księgowane w okresach ich ponoszenia.  
W 2020 tj. do czasu zamknięcia projektu Spółka na prace nad Digitape  
poniosła nakłady w wysokości około 140 tys. zł.  
3.1.9 Prace programistyczne nad Firmbee (roboczo OctoCRM)  
Spółka tworzy system do zarządzania relacjami biznesowymi,  
prowadzenia projektów, wyszukiwania i analizy kontaktów handlowych  
oraz wsparcia pracy zdalnej. System przeznaczony będzie do  
kompleksowego zarządzania relacjami firmy z partnerami biznesowymi i  
podwykonawcami.  
System ma ułatwiać pozyskanie kontaktów biznesowych oraz wspierać  
ich bieżącą obsługę m.in. poprzez funkcję pozyskiwania leadów  
(integracja z systemem Wordpress). Integralnym elementem systemu  
są narzędzia do wsparcia pracy zdalnej firmy i podwykonawców w  
modelu freelancingu i coworkingu.  
Dodatkowo aplikacja będzie realizować klasyczne zadania systemów  
klasy CRM tj.: wyszukiwanie kontaktów, nawiązanie relacji, sprzedaż  
oraz późniejszą opiekę posprzedażową oraz generowanie i zarządzanie  
umowami oraz dokumentami.  
System CRM będzie wspierać również transakcje finansowo–towarowo–  
usługowe, a także gromadzić zamówienia z wielu źródeł. Jedną z zalet  
tego systemu jest możliwość integracji z funkcjami finansowymi, które  
obejmują zarządzanie zamówieniami, fakturowanie oraz wystawianie  
dokumentów sprzedaży.  
Kolejnym zadaniem systemu będzie odciążenie personelu od  
wykonywania monotonnych czynności za sprawą automatyzacji  
powtarzających się i czasochłonnych zadań. Użytkownik przykładowo  
będzie mógł zdefiniować standardowe produkty lub usługi oraz nimi  
zarządzać.  
System posiada rozbudowany system definiowania własnych słowników,  
tagów oraz statusów pozwalających na stworzenie własnych ścieżek  
obsługi klienta.  
W ramach aplikacji istnieje możliwość m.in. zarządzania projektem w  
metodyce Kanban, wyznaczania kroków milowych projektu, planowania  
spotkań oraz zadań, nadzorowanie zespołu projektowego przy użyciu  
funkcji Check-in oraz raportowania i monitorowania czasu pracy.  
12 listopada 2020 roku Spółka udostępniła system pod nazwą Firmbee  
(wcześniej znany jako OctoCRM) do beta testów użytkownikom serwisu  
ifirma.pl. Do końca lutego z systemu mogli korzystać w ramach wersji  
beta klienci ifirma.pl oraz inne zaproszone przez Spółkę firmy i  
recenzenci. Po pozytywnie zakończonym pierwszym etapie testów  
1 marca 2021 roku Spółka zniosła ograniczenia dostępowe do aplikacji i  
teraz każdy może założyć konto testowe w ramach darmowego  
wczesnego dostępu. Użytkownicy mogą z poziomu aplikacji zgłaszać  
błędy i wnioskować o nowe funkcje i ulepszenia.  
10  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
Jednocześnie prowadzone są działania z zakresu content marketingu,  
marketingu szeptanego i marketingu mediów społecznościowych mające  
na celu zachęcenie do korzystania z serwisu freealancerów spoza Polski.  
Działania te mają na celu propagowanie Firmbee oraz tworzenie wokół  
serwisu społeczności, która ma stać się zapleczem dla tzw. socjal proof  
oraz będącego podstawą obecności produktu w serwisach typu Product  
Hunt czy Dribbble.  
Równolegle rozwijany jest kanał Youtube oraz projektowany mechanizm  
onboardigngu w odniesieniu do obserwacji zachowań użytkowników  
wersji beta.  
Najbliższe wdrożenia przewidziane na drugi kwartał 2021 przyniosą  
między innymi:  
.
wersję beta aplikacji mobilnej,  
.
integrację ze stronami www opartymi o system Wordpress  
wspierającą procesy rekrutacyjne i sprzedażowe,  
poprawiony interface oparty o najnowsza wersję framework  
Bootstrap,  
.
.
.
.
zestawy poprawek i ulepszeń związanych z testami beta,  
nowy moduł Lista ToDo,  
mechanizmy monitoringu kosztów pracowniczych.  
W 2020 roku Spółka na powyższe prace wydała prawie 698 tys. zł.  
3.2 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły  
po zakończeniu roku obrotowego  
Nie wystąpiły istotne zdarzenia.  
4. Informacje o przewidywanym rozwoju Spółki  
Spółka nadal będzie koncentrować swoje działania na rozwoju serwisu  
ifirma.pl oraz prowadzić prace nad systemem Firmbee (dawniej roboczo  
OctoCRM), który pozwoli wyjść z ofertą na rynek globalny, w czym Spółka  
upatruje szanse na przyszłość.  
Niestety rok 2021 będzie upływał w cieniu pandemii COVID-19. Spółka nie  
dysponuje metodami prognostycznymi ani żadnymi innymi metodami  
pozwalającymi wiarygodnie przewidzieć rozwój pandemii, a co za tym idzie  
skalę ograniczeń swobody prowadzenia działalności gospodarczej, czyli w  
konsekwencji kondycję klientów Spółki. Jeśli pandemia w 2021 roku będzie  
miała mniejsze rozmiary niż w roku poprzednim, dla Spółki będzie to oznaczać  
mniejsze (niż w 2020) problemy, pandemia o podobnych rozmiarach -  
podobne problemy, zaś o większych rozmiarach - większe problemy. Zarząd  
uważa scenariusz umiarkowany za najbardziej prawdopodobny.  
5. Czynniki ryzyka i zagrożenia  
W stosunku do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych za  
poprzedni rok sytuacja w zakresie istotnych czynników ryzyka i zagrożeń nie  
uległa znaczącym zmianom.  
5.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim IFIRMA SA  
prowadzi działalność  
5.1.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  
Prowadzona przez IFIRMA SA działalność jest w sposób istotny uzależniona  
11  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
od sytuacji makroekonomicznej. Spółka współpracuje z wszystkimi typami  
przedsiębiorstw, tj. od firm  
z
sektora MŚ po duże korporacje  
międzynarodowe. Osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce oraz na  
rynkach światowych w sposób negatywny może wpłynąć na rozmiary  
prowadzonej działalności przez te podmioty, a tym samym na wyniki  
osiągane przez Emitenta.  
IFIRMA SA prowadzi dywersyfikację obszarów swojej działalności wewnątrz  
segmentów branży informatycznej, a ponadto szuka przedsięwzięć, na  
które ewentualna recesja może mieć najmniejszy wpływ oraz nowych  
rynków zbytu na swoje usługi.  
5.1.2 Ryzyka wynikające z niestabilności systemu prawnego, w tym  
podatkowego  
i
ubezpieczeń  
społecznych  
związane  
z
niestabilnością systemu prawno-podatkowego  
5.1.2.1 Zmiany przepisów prawnych, w szczególności podatkowych i  
ubezpieczeń społecznych, są ostatnio dokonywane w takim  
pośpiechu, że konieczne może być rozszerzenie zespołu ifirma.pl o  
dodatkowych  
analityków,  
programistów  
i
testerów,  
co  
spowodowałoby wzrost kosztów działalności.  
5.1.2.2 Spółka może nieprawidłowo dokonać egzegezy nowych przepisów,  
co naraziłoby ją na roszczenia ze strony klientów lub kary  
administracyjne.  
5.1.2.3 Wreszcie, jeżeli doszłoby do radykalnych zmian w przepisach, po  
których istotna liczba klientów serwisu ifirma.pl zmuszona byłaby  
pozamykać prowadzone przez siebie działalności gospodarcze,  
spowodowałoby to spadek przychodów Spółki,  
a
nawet  
nieopłacalność prowadzenia działalności  
w
dotychczasowym  
zakresie.  
5.1.3 Ryzyko w instrumentach finansowych w zakresie  
a) ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów  
środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona  
jest jednostka,  
b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem  
finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów  
planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość  
zabezpieczeń  
Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem  
finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów planowanych operacji są  
podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i otoczenia.  
Posiadane przez Spółkę instrumenty finansowe opisane są w Dodatkowych  
notach objaśniających w punkcie 1 sekcji H będącą częścią Rocznego  
sprawozdania finansowego.  
5.1.4 Ryzyko walutowe  
Zmiany kursów walut mogą wpływać na osiągane przez IFIRMA SA wyniki  
finansowe, ponieważ z niektórymi kontrahentami Spółka rozlicza się w  
walutach obcych. Najważniejszą usługą rozliczaną w walucie obcej tj. w  
dolarach, jest usługa reklamowa nabywana od Google.  
5.2 Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością IFIRMA SA  
5.2.1 Ryzyko utraty kluczowych pracowników  
Działalność Spółki oraz jej perspektywy rozwoju zależą w dużej mierze od  
wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.  
Dynamiczny rozwój firm sektora IT oraz centrów księgowych na terenie  
12  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
Polski i UE przyczynia się do wzrostu popytu na wysoko wykwalifikowaną  
kadrę.  
IFIRMA SA stara się kluczowym pracownikom oferować konkurencyjne  
wynagrodzenia oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie im  
najlepszych warunków pracy.  
5.2.2 Ryzyko niepowodzenia nowych projektów  
Spółka prowadzi prace nad rozwojem dotychczasowych usług lub  
stworzeniem nowych, które mogą nie spotkać się z zainteresowaniem  
rynku.  
Wydatki na te działania są na bieżąco zaliczane w koszty prowadzonej  
działalności.  
5.2.3 Ryzyko związane z konkurencją  
Rynek usług informatycznych i oprogramowania komputerowego jest w  
Polsce  
konkurencyjny.  
Charakteryzuje  
się  
on  
również  
dużym  
rozdrobnieniem.  
W zakresie usług księgowości internetowej i usług biura rachunkowego  
również można zauważyć zaostrzenie walki konkurencyjnej. Większość  
banków oferuje swoim klientom prowadzącym działalność gospodarczą  
system z pewnym zakresem obsługi księgowej. Sytuacja wzmożonej  
konkurencji może wpłynąć na konieczność obniżenia marż, co  
skutkowałoby pogorszeniem rentowności prowadzonej działalności.  
Spółka ogranicza to ryzyko poprzez stałe podwyższanie kompetencji firmy i  
pracowników, podniesienie atrakcyjności oferty oraz stały rozwój serwisu  
ifirma.pl.  
5.2.4 Ryzyko związane z wadliwym działaniem oprogramowania  
IFIRMA SA oferując swoim klientom produkcję i sprzedaż oprogramowania  
ponosi ryzyko związane z jego wadliwym działaniem.  
W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka dokłada wszelkich starań, aby  
oferowane przez nią produkty były bezawaryjne. W tym celu przed  
wdrożeniem systemu lub wprowadzeniem nowego produktu na rynek jest  
on sprawdzany pod względem stabilności oraz wydajności. Zapobiega to  
wadliwemu działaniu oprogramowania u klienta.  
5.2.5 Ryzyko związane z karami umownymi za nieterminowe oddanie  
oprogramowania do użytkowania  
Spółka oferując swoim klientom produkcję i sprzedaż oprogramowania  
ponosi ryzyko związane z terminowym oddaniem oprogramowania  
zamawiającemu.  
W celu ograniczenia tego ryzyka IFIRMA SA dokłada wszelkich starań, aby  
oferowane przez nią produkty były bezawaryjne i oddane w terminie. W  
tym celu Spółka w swoich ofertach estymuje czas potrzebny na  
przygotowanie oprogramowania uwzględniając odpowiedni zapas.  
5.2.6 Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii  
Wykorzystywane  
technologie  
informatyczne  
i
telekomunikacyjne  
charakteryzują się dużą dynamiką zmian. W związku z tym istnieje ryzyko,  
że IFIRMA SA podejmując błędne lub niekorzystne decyzje związane z  
wyborem technologii w przypadku tworzenia lub rozwoju oprogramowania,  
nie zaspokoi potrzeb rynkowych. Istnieje również ryzyko, że w trakcie prac  
13  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
nad danym produktem segment rynku, do którego był on skierowany,  
zostanie opanowany przez konkurencyjne firmy.  
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez:  
.
monitorowanie i ocenę nowych technologii pod kątem możliwości ich  
zastosowania w Spółce oraz ich rzeczywistej efektywności i  
przydatności w działaniach Spółki,  
.
.
rozwijanie posiadanych produktów tak, aby utrzymywać przewagę  
nad potencjalnymi nowymi konkurentami,  
ciągłe udoskonalanie polityki jakości świadczonych usług.  
5.2.7 Ryzyko  
utraty  
kontraktów  
lub  
niepozyskania  
nowych  
kontraktów  
Spółka świadczy swoje usługi w ramach umów na czas określony lub  
nieokreślony. Stale prowadzi działania sprzedażowe mające na celu  
pozyskać nowe kontrakty. Pomimo to może się zdarzyć, że Spółka straci  
kontrakt, a w jego miejsce nie uda się pozyskać innego.  
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez dywersyfikację portfela zleceń oraz  
zapisy w umowach uniemożliwiające lub ograniczające poniesione straty w  
wypadku wypowiedzenia kontraktu.  
5.2.8 Ryzyko związane z funkcjonowaniem sieci internet oraz ochroną  
danych osobowych  
Działalność IFIRMA SA opiera się między innymi na działaniu sieci  
internetowej. Stwarza to potencjalne ryzyko związane z przestępstwami  
dokonywanymi za pośrednictwem sieci, np. włamanie do systemu  
komputerowego i jego zniszczenie lub uszkodzenie. Możliwe jest przy tej  
okazji również ujawnienie danych osobowych, a co za tym idzie naruszenie  
aktów  
prawnych  
dotyczących  
ochrony  
danych.  
Dodatkowe  
niebezpieczeństwo stwarzają znajdujące się w sieci wirusy komputerowe,  
robaki itp. Przestępstwa dokonywane za pośrednictwem sieci internetowej  
oraz wirusy komputerowe, które mogą zakłócić działanie systemów  
komputerowych Spółki, co z kolei może mieć negatywny wpływ na  
działalność IFIRMA SA, jej sytuację finansową i osiągane wyniki.  
W serwisie ifirma.pl Emitent ogranicza występowanie tego ryzyka poprzez  
stosowanie systemu bezpieczeństwa opartego na trzech filarach:  
. Hasło i login. Służą do identyfikacji użytkownika i zapewniają jego  
wyłączność na dostęp do jego zapisów. Są one wybierane przy  
rejestracji w serwisie. Hasło musi spełniać określone warunki  
bezpieczeństwa zgodne ze standardami rynkowymi.  
. Szyfrowanie danych. Transmisja danych pomiędzy serwerem  
ifirma.pl a komputerami klientów jest zabezpieczona w sposób  
analogiczny do systemów bankowości internetowej.  
. Kopie zapasowe. Są wykonywane codziennie i przechowywane są w  
bezpiecznej lokalizacji. Wyklucza to ryzyko utraty danych oraz  
ryzyko dostępu do nich przez osoby niepowołane.  
Dodatkowo należy też zwrócić uwagę, że obowiązuje unijne rozporządzenie  
dotyczące ochrony danych osobowych, z którego wynikają wysokie kary w  
razie niedopełnienia obowiązków. Spółka identyfikuje to ryzyko w związku z  
ogólnością rozporządzenia a także jego niejasnych przepisów, brakiem na  
rynku wypracowanych dobrych praktyk i sprzecznych interpretacji  
docierających do Spółki o sposobie jego realizacji. Spółka ogranicza to  
ryzyko zapewniając osobom pracującym przy przetwarzaniu danych  
14  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
szkolenia  
wewnętrzne  
i
zewnętrzne  
oraz  
wsparcie  
ekspertów  
specjalizujących się w ochronie danych osobowych.  
5.2.9 Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów  
IFIRMA SA zawierając umowy z klientami nie zawsze jest w stanie  
sprawdzić kondycję finansową klientów, zwłaszcza klientów biura  
rachunkowego. W związku z tym może wystąpić ryzyko niewypłacalności ze  
strony klienta.  
IFIRMA SA ogranicza to ryzyko poprzez system wczesnej windykacji i  
wypowiadanie umów w celu ograniczenia narastania zobowiązań klientów.  
5.2.10 Ryzyko popełnienia błędu przez księgowego lub kadrowego w  
dokumentacji klientów biura rachunkowego  
IFIRMA SA oferując klientom biura rachunkowego obsługę księgową i  
kadrową ponosi ryzyko związane z ewentualnymi błędami księgowymi lub  
kadrowymi.  
W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka dokłada wszelkich starań, aby  
oferowane przez nią usługi były wykonane zgodnie ze sztuką, należytą  
starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu  
prowadzone są szkolenia podnoszące wiedzę merytoryczną księgowych.  
Dodatkowo Emitent nieustannie dba o standaryzację świadczonych usług,  
mającą wpłynąć na jakość i kontrolę poprawności świadczonych usług.  
Spółka ma wykupioną rozszerzoną wersję obowiązkowego ubezpieczenia  
OC dla podmiotów wykonujących działalność z zakresu usługowego  
prowadzenia ksiąg rachunkowych, która obejmuje podwyższoną sumę  
gwarancyjną i rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej o działalność  
kadrową i płacową biura.  
5.3 Czynniki ryzyka związane z posiadaniem przez emitenta statusu  
spółki publicznej  
5.3.1 Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności  
Akcje Emitenta są notowane na rynku podstawowym GPW. W związku z  
różnymi celami inwestorów cena akcji może bez wyraźniej przyczyny się  
wahać. Spółka nie jest w stanie tego ryzyka zniwelować. Natomiast Spółka  
mogła zabezpieczyć płynność swoich akcji poprzez przystąpienie do  
Programu Wspierania Płynności i zawarła umowę z animatorem, który przy  
obniżonej płynności zawsze wystawia zlecenia kupna i sprzedaży akcji  
Emitenta.  
5.3.2 Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych  
przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem  
obowiązków  
Spółka jako podmiot publiczny notowany na rynku głównym GPW podlega  
m.in. regulacjom Ustawy o ofercie i Rozporządzenia MAR, z których  
wynikają wysokie kary w razie niewypełnienia prawidłowo obowiązków  
informacyjnych.  
administracyjnej  
W
przez  
celu  
zniwelowania  
Komisję Nadzoru  
ryzyka  
nałożenia  
kary  
osoby  
Finansowego  
odpowiedzialne za relacje inwestorskie  
w
Spółce uczestniczą  
w
odpowiednich szkoleniach oraz korzystają  
z
wiedzy  
ekspertów  
specjalizujących się w wypełnianiu tychże obowiązków.  
6. Umowy znaczące i istotne dla działalności Spółki  
15  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
6.1 Umowy zawierane w normalnym toku działalności Spółki  
W normalnym toku działalności w 2020 roku w Spółce nie zostały zawarte  
istotne umowy.  
6.2 Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku  
obrotowym umowach dotyczących kredytów  
i
pożyczek,  
z
podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy  
procentowej, waluty i terminu wymagalności  
W 2020 roku w Spółce nie występowały umowy dotyczące kredytów i pożyczek  
zaciągniętych przez Spółkę.  
6.3 Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, w  
tym udzielonych podmiotom powiązanym emitenta, z podaniem co  
najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty  
i terminu wymagalności  
Oprócz nieistotnej co do wielkości pożyczki aneksowanej pracownikowi Spółki,  
Emitent nie udzielił w 2020 roku żadnych innych pożyczek.  
6.4 Umowy zawarte po dniu bilansowym 31 grudnia 2020 roku  
Po dniu bilansowym 31 grudnia 2020 roku do dnia publikacji niniejszego  
sprawozdania nie zostały zawarte istotne umowy.  
6.5 Inne umowy znaczące dla działalności Spółki, w tym znanych  
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami,  
umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji  
W 2020 roku Spółka nie zawarła innych umów znaczących dla działalności  
Spółki ani nie są jej znane znaczące umowy zawarte pomiędzy  
akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.  
7. Ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  
W badanym okresie sprawozdawczym oraz w okresie od 1 stycznia 2021 roku  
do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła istotnej  
działalności badawczo-rozwojowej.  
8. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego  
Działalność Spółki nie jest uciążliwa dla środowiska naturalnego. W roku 2020  
nie zostały naruszone żadne przepisy prawa czy też normy ekologiczne. Emitent  
prowadzi wymaganą prawem sprawozdawczość.  
9. Informacje o akcjach własnych  
w tym a) przyczynie nabycia akcji własnych dokonanego w roku  
obrotowym, b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w  
roku obrotowym akcji, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich  
wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te  
akcje reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego –  
równowartości tych akcji, d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich  
akcji nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej –  
wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą  
te akcje reprezentują  
W analizowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie posiadał akcji własnych.  
10. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem  
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji  
publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub  
jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania,  
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron  
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta  
Nie toczą się istotne postępowania.  
16  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
11. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych  
dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta  
Czynniki zewnętrzne są zwykle jednakowe dla wszystkich uczestników rynku,  
choć nie zawsze oddziałujące na wszystkich w jednakowym stopniu. Drugą  
grupę czynników stanowią czynniki wewnętrzne, które mają wpływ na rozwój i  
działalność Emitenta. Najistotniejsze są te, które pozwalają budować unikalny  
potencjał Spółki, wyróżniają ją na rynku, stwarzają możliwości uzyskiwania  
przewag konkurencyjnych i zapewniają uzyskiwanie pozytywnych wyników  
finansowych.  
Emitent przedstawia poniżej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a w  
szczególności ich wpływ na usługi serwisu ifirma.pl z uwagi na ich największe  
znaczenie dla rozwoju i potencjału Spółki.  
11.1 Czynniki zewnętrzne  
11.1.1 Dostęp do Internetu  
Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój usług świadczonych przez  
Spółkę w zakresie księgowości internetowej serwis ifirma.pl - oraz  
usługi biura rachunkowego ifirma.pl będącego kompilacją usług  
księgowości internetowej oraz tradycyjnej usługi biura rachunkowego  
ma powszechny dostęp do Internetu. Coraz większa popularyzacja  
różnorodnych usług dla przedsiębiorców dostępnych w Internecie ma też  
niewątpliwie wpływ na coraz większe zaufanie klientów do rozwiązań  
tego typu usług księgowych oferowanych w Internecie, a w tym usług  
oferowanych przez Emitenta.  
11.1.2 Rozwój e-administracji  
Udostępnianie przez instytucje publiczne obywatelom coraz to nowych  
narzędzi i rozwiązań umożliwiających dokonanie przez Internet  
określonych czynności, które dotychczas wymagały wizyty w urzędzie  
przyczynia się do wzrostu zaufania i popularyzacji profesjonalnych usług  
internetowych. Spółka znajduje również swoje szanse w rozwiązaniach  
e-administracji, gdzie postępująca informatyzacja  
w
Polsce  
i
uszczelnianie systemu podatkowego, jak chociażby wprowadzenie  
obowiązkowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) pozwalają stawać się  
serwisowi ifirma.pl coraz bardziej popularnym wśród małych  
przedsiębiorców.  
Spółka  
na  
bieżąco  
dostosowuje  
serwis  
do  
obowiązujących przepisów. Wszystkie te działania wpływają na  
zwiększenie atrakcyjności oferty oraz popularyzację serwisu.  
11.1.3 System podatkowy i prawny w Polsce  
Polski system podatkowy i prawny charakteryzuje się w ostatnich latach  
znaczną niestabilnością i częstymi zmianami przepisów. Część przepisów  
podatkowych jest sformułowana w sposób mało precyzyjny i nie posiada  
jednoznacznych interpretacji. Nie można wykluczyć, że w przyszłości  
pojawią się rozwiązania prawne lub podatkowe, które będą miały  
niekorzystny wpływ na ilość zakładanych i wzrost ilości zawieszanych  
oraz zamykanych działalności gospodarczych.  
Dodatkowo częste zmiany prawne zmuszają Spółkę do nieustannego  
monitoringu zmian przepisów oraz ich niezwłoczną implementację w  
serwisie.  
11.1.4 Sytuacja gospodarcza  
Ostatnie lata wskazały na zależność między dynamiką rozwoju  
gospodarczego a liczbą zakładanych, zawieszanych bądź zamykanych  
działalności gospodarczych, co wpływa na kształtowanie się popytu na  
17  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
usługi Spółki. Dobra sytuacja gospodarcza sprzyja wzrostowi  
przedsiębiorczości przejawiającej się poprzez zakładanie działalności  
gospodarczej, a tym samym na zapotrzebowanie na usługi księgowe.  
11.1.5 Działalność firm konkurencyjnych  
Spółka działa na konkurencyjnym rynku usług. Spółka posiada  
konkurencję bezpośrednią, oferującą podobne rozwiązania i usługi w  
stosunku do serwisu ifirma.pl. Spółka kładzie duży nacisk na utrzymanie  
od lat pozycji lidera na rynku usług księgowości internetowej.  
Dodatkowo wciąż największy rynek stanowią usługi oferowane przez  
biura rachunkowe. Dlatego do swojej oferty Spółka dołożyła również  
usługi biura rachunkowego ifirma.pl będącego kompilacją usług  
księgowości internetowej oraz tradycyjnej usługi biura rachunkowego  
adresowanych do klientów tradycyjnych biur rachunkowych.  
11.1.6 Dostęp do zasobów kadrowych  
Najistotniejszym zasobem Spółki są zasoby kadrowe, wiedza i  
doświadczenia. Ze względu na nieustanny rozwój Spółka w trybie  
ciągłym poszukuje kadr. Spółka musi mierzyć się ze wzrostem  
wynagrodzeń, trudniejszym dostępem do kadr z wykształceniem i  
doświadczeniem zarówno programistycznym jak i księgowym oraz ciągle  
rosnącą konkurencją na rynku pracy. Spółka posiada rozbudowany dział  
rekrutacji, który pozyskuje odpowiednie zasoby kadrowe.  
11.1.7 Integracje serwisów zewnętrznych z serwisem ifima.pl  
Integracja zewnętrznych, niezależnych serwisów internetowych, w  
szczególności sklepów internetowych przyczynia się do budowania  
zaufania oraz popularyzacji serwisu ifirma.pl.  
11.2 Czynniki wewnętrzne  
11.2.1 Wysoka jakość świadczonych usług  
Spółka świadczy usługi na najwyższym poziomie dzięki centralizacji,  
specjalizacji  
i
standaryzacji  
świadczonych  
usług  
księgowych.  
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na utrzymanie jakości obsługi  
ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze klientów w zakresie  
księgowości dla mikroprzedsiębiorców na całym obszarze geograficznym  
Polski, dzięki czemu Spółka posiada rozległą bazę wiedzy na temat  
interpretacji przepisów podatkowych w różnych obszarach kraju.  
Taka organizacja pracy pozwala również utrzymać atrakcyjną,  
konkurencyjną cenę na świadczone przez Spółkę usługi księgowe.  
11.2.2 Stały rozwój serwisu ifirma.pl  
Skala prowadzonej działalności pozwala Spółce na nieprzerwalny rozwój  
serwisu poprzez jego nieustanne udoskonalanie, tworzenie nowych  
funkcji  
w
samym  
serwisie  
ifirma.pl,  
wprowadzanie  
usług  
komplementarnych jak i poprawę efektywności i organizacji pracy.  
11.2.3 Renoma IFIRMA SA jako dostawcy usług księgowych  
Spółka oferuje swoje usługi od ponad 19 lat i utrzymuje nadal pozycję  
lidera na polskim rynku internetowych usług księgowych. Pozycja ta ma  
niewątpliwy wpływ na budowanie zaufania klientów i pozyskiwanie  
nowych, czyli na utrzymanie się stałego wzrostu sprzedaży usług, a  
zastosowany model biznesowy pozwala na dywersyfikację portfela  
kontrahentów.  
18  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 marca 2021 roku  
11.2.4 Skalowalność biznesu  
Zastosowanie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz  
organizacyjnych daje możliwość osiągania skalowalności biznesu.  
11.2.5 Stabilność i doświadczenie kadry menadżerskiej  
Szczególne znaczenie dla Spółki mają doświadczenie i umiejętności  
kadry menadżerskiej zdobyte dzięki wieloletniej pracy przy rozwoju  
serwisu i obsłudze klienta. Spółka swój rozwój opierała na budowie  
kompetencji kadry i to te czynniki pozwalały jej na plasowanie się w  
grupie znaczących i wyróżniających się podmiotów. Dodatkowo Spółka  
realizowała już dwukrotnie program motywacyjny skierowany do  
kluczowych pracowników Emitenta, mający przyczynić się do utrzymania  
stabilności kadr.  
11.2.6 Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i księgowa  
Istotne dla właściwej działalności Spółki gwarantującej właściwy rozwój  
serwisu ifirma.pl mają kompetencje kadry. Spółka kładzie szczególny  
nacisk na dobór zasobów ludzkich oraz dbałość o podnoszenie  
kompetencji i kwalifikacji.  
11.2.7 Integracja z serwisami zewnętrznymi i narzędziami e-  
administracji  
Spółka nieustannie rozwija serwis pod względem funkcjonalnym. Istotne  
jest również udoskonalanie serwisu poprzez integracje z szeregiem  
serwisów zewnętrznych, zwłaszcza ze sklepami internetowymi, bowiem  
właściciele sklepów internetowych stanowią naturalną grupę docelową  
ifirma.pl. Wychodząc również naprzeciw klientom serwisu, Spółka  
korzysta z udostępnionych rozwiązań i narzędzi e-administracji takich  
jak e-deklaracje, integracja z serwisem Ministerstwa Gospodarki CEIDG  
czy wysyłką jednolitych plików kontrolnych (JPK). Wszystkie te działania  
mają wpływać na atrakcyjność serwisu, jego renomę, popularyzację a  
tym samym przyczyniają się do poszerzania grona odbiorców  
oferowanego rozwiązania.  
19