Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
(§ 70.1 pkt 3 ppkt a RMF inf. bieżące i okresowe i RMF zakres informacji w sprawozdaniach finansowych)  
A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO................................................... 2  
B. BILANS...........................................................................................................................14  
C. POZYCJE POZABILANSOWE ............................................................................................16  
D. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT..........................................................................................16  
E. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................................................17  
F. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA ...................................19  
G. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA: NOTY OBJAŚNIAJĄCE ..................................21  
H. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA: DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE.............58  
1
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
(§ 70.1 pkt 3 ppkt a RMF inf. bieżące i okresowe i § 6 RMF zakres informacji w sprawozdaniach finansowych)  
1. Informacje o Spółce  
Nazwa  
IFIRMA (dawniej Power Media)  
Forma prawna  
Siedziba  
Spółka Akcyjna  
Wrocław  
Adres  
ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław  
Kapitał zakładowy  
Właściwy sąd rejestrowy  
640 000 zł  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS  
REGON  
PKD  
0000281947  
931082394  
6920Z  
NIP  
Adres WWW  
898-16-47-572  
www.ifirma.pl  
16 września 1997 roku powstało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POWER  
MEDIA” Sp. z o.o.  
27 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców podjęło  
uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  
(Akt notarialny Rep. A nr 2421/2007).  
Przekształcenie Spółki na spółkę akcyjną zostało zarejestrowane na mocy  
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2007 roku.  
W dniu 20 marca 2008 roku jako Power Media S.A. zadebiutowała na Giełdzie  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie została zaklasyfikowana do sektora  
„Informatyka”. Akcje Spółki są zaliczane do indeksów WIG-INFO oraz WIGTECH.  
1 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o uchwałę nr 22 Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2017 zarejestrował zmianę firmy z Power  
Media na IFIRMA.  
Podstawowymi przedmiotami działalności Spółki są usługi biura rachunkowego  
ifirma.pl i serwis księgowości internetowej ifirma.pl sklasyfikowane odpowiednio pod  
PKD 6920Z i 6201Z.  
2. Czas trwania Spółki  
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.  
3. Okres objęty sprawozdaniem  
Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 1.01.2020-31.12.2020,  
prezentowane dane porównywalne są za okres 1.01.2019-31.12.2019.  
a
4. Organy zarządzające i nadzorujące Spółki  
2
 
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
4.1. Rada Nadzorcza  
Skład Rady Nadzorczej IFIRMA SA od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku  
przedstawiał się następująco:  
1) Michał Masłowski Przewodniczący RN  
2) Piotr Rybicki Wiceprzewodniczący RN  
3) Michał Kopiczyński członek RN  
4) Małgorzata Ludwik członek RN  
5) Paweł Malik członek RN  
6) Tomasz Stanko członek RN.  
W tym czasie w ramach Rady Nadzorczej IFIRMA SA działał Komitet Audytu w  
składzie:  
1) Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,  
2) Paweł Malik - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,  
3) Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,  
4) Tomasz Stanko – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.  
Piotr Rybicki 1 lipca 2020 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka RN i  
członka KA ze skutkiem na 31 lipca 2020 roku.  
W okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 i na dzień publikacji niniejszego  
raportu skład Rady przedstawia się następująco:  
1) Michał Masłowski Przewodniczący RN  
2) Michał Kopiczyński członek RN  
3) Małgorzata Ludwik członek RN  
4) Paweł Malik członek RN  
5) Tomasz Stanko członek RN.  
W okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 grudnia 2020 i na dzień publikacji niniejszego  
raportu skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:  
1) Michał Masłowski - Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny,  
2) Paweł Malik - Członek Komitetu Audytu, członek niezależny,  
3) Tomasz Stanko Członek Komitetu Audytu, członek niezależny.  
4.2. Zarząd Spółki  
Zarząd jest wybierany przez Radę Nadzorczą IFIRMA SA na wspólną pięcioletnią  
kadencję i obecna kończy się w 2021 roku.  
Skład zarządu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się  
następująco i nie zmienił się do dnia publikacji raportu rocznego:  
1) Wojciech Narczyński Prezes Zarządu  
2) Agnieszka Kozłowska Wiceprezes Zarządu.  
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe  
zawierają dane łączne  
Roczne sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają  
danych łącznych. Spółka nie posiada jednostek sporządzających samodzielnie  
rocznych sprawozdań finansowych.  
6. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki  
współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza sprawozdania  
skonsolidowane  
3
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej ani  
znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza rocznego  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
7. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w okresie  
obejmującym połączenie spółek  
rozliczenia połączenia  
i
wskazanie zastosowanej metody  
Roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków  
rozliczenia połączenia spółek.  
8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu  
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie  
istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie jej kontynuowania  
Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka  
będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości  
oraz że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej  
zakresu.  
Z powodu pandemii COVID-19 w zależności od wskaźników zachorowalności  
wprowadzane są przez rząd ograniczenia swobód obywatelskich, w tym swobody  
prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Dla wewnętrznej  
organizacji pracy Spółki nie ma to większego znaczenia - od marca 2020 większość  
pracowników Spółki pracuje zdalnie. Spółka nie musiała korzystać z programów  
pomocowych dla firm, które ucierpiały podczas pandemii. Zgodnie z wiedzą Zarządu  
Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
9. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu  
zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic,  
będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad rachunkowości lub korekt  
podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej  
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu rocznego sprawozdania  
finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst  
jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami).  
W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości.  
Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.  
10. Wskazanie, czy  
porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z  
zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone  
w
przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub  
w
sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych za lata, za które  
sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w  
prospekcie  
Nie wystąpiły.  
11. Opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i  
pasywów (także amortyzacji),ustalenia przychodów, kosztów i wyniku  
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i  
danych porównywalnych.  
4
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Na podstawie podjętej przez Zarząd uchwały, w 2019 roku dokonano zmiany zasad  
(polityki)  
rachunkowości  
w
zakresie  
sposobu  
rozliczania  
przychodów  
abonamentowych serwisu firma.pl. Zgodnie z zaleceniem firmy audytorskiej Spółka  
dokonała ponownego przyporządkowania przychodów do odpowiednich lat  
uwzględniając okres jakiego dotyczy abonament.  
Zasady ewidencji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i  
prawnych  
Za środki trwałe uznaje się:  
.
.
.
.
.
.
grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów),  
budynki,  
obiekty inżynierii lądowej i wodnej,  
maszyny, urządzenia,  
środki transportu,  
inne przedmioty  
kompletne i zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym  
okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania  
w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym  
charakterze.  
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o  
wartości początkowej niższej niż 1500,00 zł zalicza się do kosztów materiałów pod  
warunkiem, że nie są to komputery. Komputery o wartości poniżej 1000,00 zł zalicza  
się do kosztów materiałów, a powyżej do środków trwałych.  
Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych  
(KŚT).  
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do  
gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:  
.
prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do:  
projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub  
użytkowych,  
.
.
.
koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,  
wartość firmy,  
know-how  
o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na  
potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania  
na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1000,00 zł odpisuje się  
jednorazowo w koszty w momencie zakupu a powyżej amortyzuje zgodnie z  
przyjętym okresem ekonomicznej użyteczności.  
Wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej to:  
.
w przypadku nabycia w drodze kupna kwota należna sprzedającemu,  
powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania  
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (w tym  
koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu,  
opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę  
itp.), pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu lub  
zwrotowi na podstawie odrębnych przepisów;  
.
w przypadku wytworzenia we własnym zakresie jest to koszt wytworzenia, za  
który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych,  
5
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć  
do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i  
prawnych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu,  
kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz  
kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów  
w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do  
używania;  
W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość  
początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia  
przekazania składnika do użytkowania.  
Umorzenie  
Środki trwałe o wartości powyżej wartości granicznej określonej w polityce  
rachunkowości spółki podlegają amortyzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca  
następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w  
krym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością  
początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich  
niedobór.  
Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych  
dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu  
wprowadzenia ich do ewidencji.  
Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany  
na pierwszy dzień każdego roku obrotowego, określający stawki i kwoty rocznych  
odpisów poszczególnych środków trwałych.  
Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się:  
.
metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego  
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego  
użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach,  
metodą degresywną w przypadku środków trwałych poddanych intensywnej  
eksploatacji,  
z zastosowaniem indywidualnych stawek amortyzacji w odniesieniu do środków  
trwałych używanych lub ulepszonych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewi-  
dencji.  
.
.
Poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych jest  
przez jednostkę okresowo weryfikowana. Ustalone drogą weryfikacji nowe stawki  
amortyzacyjne stosuje się w następnym roku obrotowym.  
W razie zmiany techniki produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania  
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka  
trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, odpowiednich  
nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.  
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub  
kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny)  
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty  
wartości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się metodami  
określonymi w punkcie poprzedzającym.  
Wycena pozostałych aktywów i pasywów  
6
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w  
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z  
tytułu trwałej utraty wartości.  
Wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz  
odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego, zaś zmniejszają odpisy z  
tytułu trwałej utraty jego wartości oraz dodatnie różnice kursowe.  
Umowy długoterminowe  
Przychody z tytułu wykonania niezakończonej usługi objętej umową o okresie  
realizacji dłuższym niż 6 miesięcy lub krótszym o istotnym znaczeniu dla wyniku  
okresu, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się proporcjonalnie  
do udziału kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego w  
całkowitych planowanych kosztach wykonania usługi.  
Kosztami osiągnięcia tych przychodów są dotychczas poniesione koszty wykonania  
umowy powiększone o ewentualną rezerwę na stratę.  
Różnicę pomiędzy przychodami szacowanymi a zafakturowanymi spółka zalicza do  
należności niezafakturowanych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów  
Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów wycenia  
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży  
netto na dzień bilansowy.  
Produkty w toku produkcji wycenia się w wysokości bezpośrednich kosztów  
wytworzenia jeśli mogą mieć istotny wpływ na stan aktywów i wynik finansowy  
jednostki.  
Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty  
działalności.  
W odniesieniu do zapasów towarów jednostka:  
.
.
.
prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową,  
przyjmuje towary do magazynu według rzeczywistych cen nabycia,  
wydaje towary z magazynu według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.  
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady  
ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Salda kont  
należności kontrahentów, z którymi Spółka nie współpracuje do wysokości 10,00 zł  
mogą być spisane na dzień bilansowy do pozostałych kosztów operacyjnych.  
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej  
zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not  
odsetkowych. Salda kont zobowiązań kontrahentów, z którymi Spółka nie  
współpracuje do wysokości 10,00 zł mogą być spisane na dzień bilansowy do  
pozostałych przychodów operacyjnych.  
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości  
nominalnej. Rozchód środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych  
wycenia się metodą FIFO- „pierwsze weszło, pierwsze wyszło.  
Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie  
oszacowanej wartości.  
Rezerwy tworzone są na:  
.
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub  
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w  
szczególności na stratę z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji  
7
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
kredytowych lub skutków toczącego się postępowania sądowego;  
.
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie  
odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub  
zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w  
sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.  
Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów  
finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których  
rezerwa wynika.  
Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona,  
zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na  
które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów  
operacyjnych, przychodów finansowych.  
Udziały (akcje) własne wycenia się według cen ich nabycia.  
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według ich wartości  
nominalnej.  
Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych  
Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa (z wyłączeniem udziałów w  
jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) oraz pasywa  
wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej  
waluty przez Narodowy Bank Polski.  
Do wyceny w ciągu roku obrotowego stosuje się w przypadku:  
Należności  
.
.
.
Powstania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług kurs średni ogłoszony  
dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień  
wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż,  
Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek walutowy -  
kurs średni  
ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego  
poprzedzającego dzień wpływu należności na rachunek  
Spisanie należności przedawnionej - kurs historyczny, tj. kurs waluty  
obowiązujący w dniu powstania należności  
Zobowiązania  
.
.
.
Powstanie zobowiązania z tytułu zakupu towarów lub usług - kurs średni  
ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego  
poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup,  
Zapłata zobowiązania z tytułu zakupu towarów lub usług z rachunku walutowego  
(rozchód waluty): kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z ostatniego  
dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty z rachunku walutowego  
Spisanie przedawnionego zobowiązania - kurs historyczny, tj. kurs waluty  
obowiązujący w dniu powstania zobowiązania  
Kompensaty  
.
Kompensata należności i zobowiązania wyrażonych w walucie obcej -  
kurs  
historyczny, tj. niższy kurs waluty, według jakiego daną należność lub  
zobowiązanie wyceniono w momencie ich powstania (jako kurs faktycznie  
zastosowany)  
Korekty przychodów i kosztów  
.
Korekta przychodu ze sprzedaży (i jednocześnie należności) - kurs historyczny,  
tj. kurs, po jakim wyceniono pierwotną fakturę sprzedaży (jako sprostowanie  
8
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
operacji już wcześniej przeprowadzonej)  
.
Korekta kosztu z tytułu zakupu towarów i usług (i jednocześnie zobowiązania) -  
kurs historyczny, tj. kurs, po jakim wyceniono pierwotną fakturę zakupu (jako  
sprostowanie operacji już wcześniej przeprowadzonej).  
Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego  
Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego  
wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic  
przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie podstawy  
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  
Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy  
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania  
obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty  
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z  
ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie  
podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do  
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.  
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy  
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania  
obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic przejściowych.  
Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku  
dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można  
kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia  
przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego.  
Zasady rozpoznawania przychodów  
Moment rozpoznania przychodów:  
.
KI (Księgowość Internetowa) – usługa abonamentowa, gdzie abonamenty są  
naliczane za otwarcie miesiąca księgowego i rozliczane są na bieżąco czyli wraz z  
otwarciem bieżącego miesiąca. W przypadku zakupu większej ilości miesięcy  
usługa rozliczana w czasie.  
.
.
.
BR (Biuro Rachunkowe) na koniec miesiąca, w którym została wykonana  
usługa księgowa.  
F+ (Faktura+) – 12-miesięczna usługa abonamentowa, płatna z góry, rozliczana  
w czasie.  
Pozostałe usługi przychód rozpoznawany w momencie wykonania usługi, chyba  
że dotyczy okresów przyszłych wtedy jest rozliczenia w czasie.  
Zasady wyceny rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów  
Rozliczenia międzyokresowe przychodów  
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości  
nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w  
okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między  
innymi:  
.
ujemną wartość firmy,  
.
w przypadku wniesienia przez jednostkę aportu: różnicę pomiędzy wartością  
tego aportu (wynikającą z umowy Spółki) a jego wartością netto,  
pobrane wpłaty lub zarachowane należności od kontrahentów za świadczenia,  
które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,  
przewidziane do umorzenia zobowiązania do czasu uznania przez banki lub  
wierzycieli ugody (układu) o spłacie zobowiązań za zrealizowaną.  
.
.
9
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Rozliczenia międzyokresowe kosztów  
Czynne rozliczenia międzyokresowe  
W
ciągu okresu sprawozdawczego przedmiotem rozliczeń międzyokresowych są  
między innymi:  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
koszty czynszów i dzierżawy opłaconych z góry,  
koszty energii opłaconej z góry,  
koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,  
podatek od nieruchomości,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,  
naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek,  
naliczone z góry inne koszty finansowe,  
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,  
inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych przy istotnych  
wartościach.  
Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są  
proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.  
Z tym, że jeżeli kwota w przeliczeniu na miesiąc nie przekracza 100 zł, wówczas  
koszt dotyczący danego roku obrotowego księgujemy bezpośrednio w koszty w  
miesiącu poniesienia.  
Bierne rozliczenia międzyokresowe  
Jeśli suma rozliczeń przewyższa 10.000 zł bierne rozliczenia międzyokresowe  
kosztów tworzone są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na  
bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:  
1. z wartości świadczeń wykonanych przez kontrahentów, których kwotę można  
wiarygodnie oszacować,  
2. z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej  
działalności, których kwotę można oszacować, mimo że data ich powstania nie  
jest jeszcze znana i do których można zaliczyć m.in.:  
.
.
.
koszty wynagrodzeń i narzutów związanych z wynikami okresu, a wypłacanych  
w następnych okresach sprawozdawczych,  
koszty badania sprawozdania finansowego i inne koszty dotyczące okresu  
sprawozdawczego,  
pozostałe uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.  
Wybór systemu rachunku zysków i strat  
Zgodnie z wymogami sprawozdawczości giełdowej Spółka prezentuje dane w  
rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.  
Na wynik finansowy netto składają się :  
.
wynik z działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i  
kosztów operacyjnych,  
.
.
wynik z operacji finansowych,  
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od  
osób prawnych.  
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta  
„490 Rozliczenie kosztów” oraz w układzie funkcjonalnym z wykorzystaniem kont z  
zespołu 5.  
Metoda sporządzania rachunku przepływów pieniężnych  
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią, zgodnie z art.  
48b ustawy o rachunkowości.  
10  
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym, zgodnie z art.48a  
ustawy o rachunkowości.  
Szczegółowość sprawozdania finansowego  
Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości  
i
informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do ustawy, RMF w sprawie informacji  
bieżących i okresowych oraz RMF w sprawie zakresu informacji wykazywanych w  
sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie emisyjnym.  
Zasada istotności  
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i  
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki jako kwoty istotne traktuje się te  
kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej za poprzedni okres sprawozdawczy w  
przypadku wielkości bilansowych lub te kwoty, które przekraczają 5% wyniku  
finansowego brutto w przypadku wielkości wynikowych.  
Ostateczną decyzję co do wysokości kwoty istotności podejmuje główny księgowy w  
porozumieniu z kierownikiem jednostki.  
Metody przeliczania wybranych pozycji rachunku wyników i bilansu  
Wybrane dane finansowe są przeliczane zgodnie z par. 64 ust. 2 RMF w sprawie  
informacji bieżących i okresowych tj. według następujących zasad:  
.
poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego  
kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty  
przez Narodowy Bank Polski;  
.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów  
pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią  
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla  
waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające  
przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca  
roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia  
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni  
dzień okresu go poprzedzającego.  
12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych  
sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi  
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz okresie porównywalnym  
notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez  
Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:  
.
.
.
.
.
.
.
.
kurs średni NBP na 31.12.2019  
kurs średni NBP na 31.12.2020  
- 4,2585  
- 4,6148  
- 4,3018  
- 4,4742  
- 4,3844  
- 4,6188  
- 4,2520  
- 4,3010  
średni kurs w okresie 01.01.2019-31.12.2019  
średni kurs w okresie 01.01.2020-31.12.2020  
najwyższy kurs w okresie 01.01.2019-31.12.2019  
najwyższy kurs w okresie 01.01.2020-31.12.2020  
najniższy kurs w okresie 01.01.2019-31.12.2019  
najniższy kurs w okresie 01.01.2020-31.12.2020  
Średni kurs w okresie jest liczony jako średnia kursów na ostatni dzień każdego  
miesiąca w danym okresie.  
13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku  
przepływów  
pieniężnych  
ze  
sprawozdania  
finansowego  
i
danych  
porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych  
do tego przeliczenia  
11  
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
w tys. zł  
w tys. EUR  
Wybrane dane finansowe  
2020  
24 197  
2019  
21 111  
2020  
2019  
4 907  
I.  
Przychody netto ze sprzedaży  
produktów, towarów i materiałów  
5 408  
515  
II.  
Zysk(strata) z działalności  
operacyjnej  
2 303  
2 375  
1 859  
3 098  
-3 001  
-1 024  
-927  
2 614  
2 704  
2 141  
2 636  
2 343  
-960  
608  
629  
III.  
Zysk(strata) brutto  
Zysk(strata) netto  
531  
IV.  
V.  
415  
498  
Przepływy pieniężne netto z  
działalności operacyjnej  
692  
613  
VI.  
Przepływy pieniężne netto z  
działalności inwestycyjnej  
-671  
-229  
-207  
3 183  
1 104  
0
545  
VII.  
Przepływy pieniężne netto z  
działalności finansowej  
-223  
934  
VIII.  
Przepływy pieniężne netto, razem  
Aktywa, razem  
4 019  
12 753  
3 995  
0
IX.  
X.  
14 689  
5 096  
0
2 995  
938  
Zobowiązania i rezerwy na  
zobowiązania  
XI.  
XII.  
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania krótkoterminowe  
Kapitał własny  
0
2 847  
9 593  
640  
2 411  
8 758  
640  
617  
566  
XIII.  
XIV.  
2 079  
139  
2 057  
150  
Kapitał zakładowy  
XV.  
Liczba akcji (w szt.)  
6 400 000  
0,29  
6 400 000  
0,33  
6 400 000  
0,06  
0,06  
0,32  
0,32  
6 400 000  
0,08  
0,08  
0,32  
0,32  
XVI.  
Zysk (strata) netto na jedną akcję  
zwykłą (w zł/EUR)  
XVII.  
Rozwodniony zysk (strata) netto na  
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  
0,29  
0,33  
XVIII.  
Wartość księgowa na jedną akcję (w  
zł/EUR)  
1,50  
1,37  
XIX.  
XX.  
Rozwodniona wartość księgowa na  
jedną akcję (w zł/EUR)  
1,50  
1,37  
Zadeklarowana lub wypłacona  
dywidenda na jedną akcję (w zł/  
EUR)  
0,21  
0,19  
0,05  
0,04  
średnio w okresie  
4,4742  
4,6148  
4,3010  
4,6188  
4,3018  
4,2585  
4,2520  
4,3844  
z ostatniego dnia okresu  
najniższy kurs w okresie  
najwyższy kurs w okresie  
Kursy EUR  
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.  
12  
Loading SVG
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE IFIRMA SA  
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 R.  
(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)  
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów  
pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących  
na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.  
14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz  
istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości –  
zgodnie z par. 7 Rozporządzenia MF z 5.10.2020 r. w sprawie zakresu  
informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych wymaganych w  
prospekcie  
Zarząd spółki dokonał identyfikacji różnic pomiędzy polskimi a międzynarodowymi  
standardami rachunkowości w zakresie kształtowania kapitału własnego (aktywów  
netto) oraz wyniku finansowego, wykorzystując w tym celu dostępne przepisy,  
opracowania oraz interpretacje. Ustalono następujące obszary różnic, które mogły  
wystąpić w przypadku zmiany zasad rachunkowości z polskich na międzynarodowe  
standardy rachunkowości:  
.
Przeszacowanie środków trwałych:  
Wartość pozycji środki trwałe prezentowana w jednostkowym sprawozdaniu  
finansowym oraz danych porównywalnych zawiera środki trwałe wyceniane  
zgodnie z konwencją kosztu historycznego.  
W przypadku przejścia na zasady rachunkowości zgodne z MSR/MSSF wartość  
środków trwałych byłaby wykazana w wartości godziwej lub wartości  
przeszacowanej na dzień przejścia na MSR. Wartości prezentowane w  
sprawozdaniu mogą więc różnić się od wartości godziwej środków trwałych.  
Wartość brutto środków trwałych na dzień sporządzenia sprawozdania  
finansowego wynosi 4 084 tys. zł., natomiast umorzenie 2 952 tys. zł.  
Zastosowanie retrospektywne MSR 16 i ponowne przeliczenie posiadanych  
środków trwałych według nowych, wydłużonych stawek amortyzacyjnych,  
wpłynęłoby na zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz  
zwiększenie kapitałów własnych.  
.
.
Podatek odroczony  
Podatek odroczony uwzględniony w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR  
uwzględniałby również różnice pomiędzy sprawozdaniem sporządzonym zgodnie  
z PSR a MSR.  
Wynik finansowy okresu  
Wydłużenie okresów użytkowania wpłynęłoby na zmniejszenie kosztu  
amortyzacji w roku obrotowym, co mogłoby wpłynąć na poprawę wyniku  
finansowego okresu.  
Z uwagi na fakt, że Spółka stosuje i w następnym roku obrotowym również będzie  
stosowała zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994  
roku o rachunkowości, nie dokonano przekształcenia sprawozdania finansowego na  
MSSF.  
Zdaniem Zarządu analiza obszarów różnic oraz szacowanie ich wartości bez  
sporządzenia kompletnego sprawozdania finansowego wg MSSF, potwierdzonego  
przez niezależnego biegłego rewidenta, jest obarczone ryzykiem niepewności i może  
wpływać na rzetelność prezentowanych informacji finansowych.  
W związku z powyższym, mimo dołożenia należytej staranności Spółka nie może  
wskazać w sposób wiarygodny różnic w wartościach ujawnionych danych dla wyniku  
netto oraz kapitału własnego (aktywów netto) pomiędzy sprawozdaniem finansowym  
a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF.  
13