Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
WYBRANE DANE FINANSOWE  
(§ 70.1 pkt 2 RMF inf. bieżące i okresowe)  
w tys. zł  
w tys. EUR  
Wybrane dane finansowe  
2020  
24 197  
2019  
21 111  
2020  
2019  
4 907  
I.  
Przychody netto ze sprzedaży produktów,  
towarów i materiałów  
5 408  
515  
2 303  
2 375  
1 859  
3 098  
-3 001  
-1 024  
-927  
2 614  
2 704  
2 141  
2 636  
2 343  
-960  
608  
629  
II.  
Zysk(strata) z działalności operacyjnej  
Zysk(strata) brutto  
531  
III.  
415  
498  
IV.  
V.  
Zysk(strata) netto  
Przepływy pieniężne netto z działalności  
operacyjnej  
692  
613  
VI.  
Przepływy pieniężne netto z działalności  
inwestycyjnej  
-671  
-229  
-207  
3 183  
1 104  
0
545  
VII.  
Przepływy pieniężne netto z działalności  
finansowej  
-223  
934  
4 019  
12 753  
3 995  
0
VIII.  
IX.  
Przepływy pieniężne netto, razem  
Aktywa, razem  
14 689  
5 096  
0
2 995  
938  
X.  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
Zobowiązania długoterminowe  
Zobowiązania krótkoterminowe  
Kapitał własny  
0
XI.  
2 847  
9 593  
640  
2 411  
8 758  
640  
617  
566  
XII.  
XIII.  
XIV.  
2 079  
139  
2 057  
150  
Kapitał zakładowy  
6 400 000  
0,29  
6 400 000  
0,33  
6 400 000  
0,06  
0,06  
0,32  
0,32  
0,05  
6 400 000  
0,08  
0,08  
0,32  
0,32  
0,04  
XV.  
Liczba akcji (w szt.)  
XVI.  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w  
zł/EUR)  
XVII.  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję  
zwykłą (w zł/EUR)  
0,29  
0,33  
1,50  
1,37  
XVIII.  
XIX.  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną  
akcję (w zł/EUR)  
1,50  
1,37  
XX.  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na  
jedną akcję (w zł/ EUR)  
0,21  
0,19  
średnio w okresie  
4,4742  
4,6148  
4,3010  
4,3018  
4,2585  
4,2520  
z ostatniego dnia okresu  
najniższy kurs w okresie  
Kursy EUR  
ifirma.pl  
Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
najwyższy kurs w okresie  
4,6188  
4,3844  
Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.  
Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto  
kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień  
poszczególnych miesięcy danego okresu.  
ifirma.pl