Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
OCENA  
DOKONANA  
PRZEZ  
RADĘ  
NADZORCZĄ  
DOTYCZĄCĄ  
SPRAWOZDANIA  
Z
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA  
I
SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO  
(§ 70.1 pkt 14 RMF inf. bieżące i okresowe)  
Rada Nadzorcza, działając w oparciu o § 70.1 pkt 14 RMF inf. bieżące i okresowe podstawę  
prawną po zapoznaniu się z:  
a) rocznym sprawozdaniem finansowym IFIRMA SA za rok 2020 obejmującym:  
.
.
.
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i  
pasywów wykazuje kwotę 14 689 tys. zł  
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia  
2020, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 859 tys. zł  
zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia  
2020 roku do 31 grudnia 2020, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o  
kwotę 835 tys. zł  
.
.
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31  
grudnia 2020, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
927 tys. zł  
informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,  
b) sprawozdaniem Zarządu z działalności IFIRMA SA za 2020 rok  
stwierdza, że Roczne Sprawozdanie Finansowe IFIRMA SA za rok 2020 oraz Sprawozdanie  
Zarządu z działalności IFIRMA SA za rok 2020 są zgodne z księgami i dokumentami  
IFIRMA SA, jak również ze stanem faktycznym.  
Uzasadnieniem i podstawą do wydania oceny są:  
a) dane i informacje objęte Rocznym Sprawozdaniem Finansowym IFIRMA SA za rok 2020  
i Sprawozdaniem Zarządu z działalności IFIRMA SA za rok 2020,  
b) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania  
finansowego za 2020 rok IFIRMA SA sporządzone przez firmę audytorską  
4Audyt sp. z o.o.,  
c) sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu dotyczące badania rocznego,  
d) sprawozdanie Komitetu Audytu,  
e) informacje przekazane Komitetowi Audytu przez firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o.,  
f) informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania  
przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach  
wewnętrznych.  
Wrocław, 19.03.2021  
Michał Masłowski  
Paweł Malik  
Michał Kopiczyński  
przewodniczący Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
Małgorzata Ludwik  
Tomasz Stanko  
członek Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
ifirma.pl