Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
STANOWISKO ZARZĄDU WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ ODNOSZĄCE SIĘ  
DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ OPINII Z ZASTRZEŻENIEM,  
OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII  
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  
O
(§ 70.1 pkt 13 RMF inf. bieżące i okresowe)  
[stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby  
nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z  
badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o  
sprawozdaniu finansowym zawierające w szczególności:  
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii  
negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na  
wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny  
istotności,  
b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą  
sytuacją]  
Firma audytorska nie wydała opinii z zastrzeżeniem ani nie odmówiła wyrażenia opinii o  
sprawozdaniu finansowym.  
Wrocław, 19.03.2021  
Wojciech Narczyński  
Agnieszka Kozłowska  
prezes zarządu  
wiceprezes zarządu  
ifirma.pl