Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ  
(§ 70.1 pkt 8 ppkt a-c RMF inf. bieżące i okresowe)  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa  
państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi  
zmianami), Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:  
a. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu  
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz  
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której  
działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,  
b. komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących  
przepisach.  
Wrocław, 19.03.2021  
Michał Masłowski  
Paweł Malik  
Michał Kopiczyński  
przewodniczący Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
Małgorzata Ludwik  
Tomasz Stanko  
członek Rady Nadzorczej  
członek Rady Nadzorczej  
ifirma.pl