Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
INFORMACJA  
ZARZĄDU  
SPÓŁKI  
DOTYCZĄCA  
WYBORU  
FIRMY  
AUDYTORSKIEJ  
(§ 70.1 pkt 7 ppkt a-c RMF inf. bieżące i okresowe)  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa  
państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi  
zmianami), Zarząd Spółki informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej IFIRMA SA  
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania  
finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy  
audytorskiej, oraz wskazuje, że:  
a. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do  
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego  
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami  
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,  
b. w IFIRMA SA są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy  
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,  
c. IFIRMA SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w  
zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą  
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym  
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.  
Wrocław, 19.03.2021  
Wojciech Narczyński  
Agnieszka Kozłowska  
prezes zarządu  
wiceprezes zarządu  
ifirma.pl