Loading SVG
RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2020–31.12.2020  
Data publikacji: 19 MARCA 2021 roku  
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI  
(§ 70.1 pkt 6 ppkt a-b RMF inf. bieżące i okresowe)  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych  
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa  
państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późniejszymi  
zmianami), Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze roczne  
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi  
Spółkę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny  
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.  
Zarząd Spółki oświadcza także, że sprawozdanie z działalności IFIRMA SA zawiera prawdziwy  
obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.  
Wrocław, 19.03.2021  
Wojciech Narczyński  
Agnieszka Kozłowska  
prezes zarządu  
wiceprezes zarządu  
ifirma.pl