Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2021 Rady Nadzorczej Alior Bank S.A z dnia 25.02. 2021 r.
Image should be here
Image should be here
Oświadczenie w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących powołania i działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank SA
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2021 Rady Nadzorczej Alior Bank S.A z dnia 25.02. 2021 r.
Podstawa prawna:
§70 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Oświadczenie:
W odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego 31.12.2020 roku, Rada Nadzorcza Alior Bank S.A. oświadcza, że w Alior Bank S.A. przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza Alior Bank SA oświadcza ponadto, że w okresie sprawozdawczym zakończonym 31.12.2020 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank SA wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
25.02.2021 r.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Agatowska
(Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)