Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


Tradycyjny kredyt hipoteczny, uniwersalny kredyt hipoteczny bądź kredyt konsolidacyjny – na taką ofertę mogą liczyć klienci grupy Banków BPS, którzy potrzebują większej gotówki na zakup mieszkania, domu, a nawet sfinansowanie dowolnego celu. 

Kredyty hipoteczne Bank BPS - oferta

Jak zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w Banku BPS?

Bank BPS zrzeszający Banki Spółdzielcze, ma do zaoferowania klientom bogatą ofertę kredytów hipotecznych. W zależności od potrzeb można zaciągnąć kredyt na:

 • cele mieszkaniowe, tj. zakup nieruchomości, na dom, remont czy wykończenie,
 • dowolny cel,
 • konsolidację, kredyt na spłatę innych zobowiązań. 

Należy pamiętać jednak, że w zależności od wybranego przeznaczenia kredytu warunki uruchomienia oraz spłaty będą się od siebie różnić. Przykładowo kredyt mieszkaniowy oferowany jest na okres do 30 lat, kiedy uniwersalny kredyt hipoteczny można zaciągnąć na maksymalnie 15 lat. Jeśli chodzi natomiast o kanały, jakimi jest możliwe złożenie wniosku, niezależnie od rodzaju zobowiązania, klient ma do wyboru:

 • wizytę w placówce Banku BPS,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt online - klienci mogą wysłać wiadomość na adres poczty e-mailowej banku.

Ponadto, pracownicy banku w razie potrzeby udzielą szczegółowych informacji i pomogą przy wypełnianiu dokumentacji. 

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o kredyt jest wypełnienie wniosku. Jego wzór można pobrać w dowolnej placówce bądź na stronie internetowej Banku BPS. Niezbędne jest zawarcie w nim informacji dotyczących danych osobowych, sytuacji majątkowej czy nieruchomości, która będzie przedmiotem kredytowania. Przy czym należy pamiętać, że niezbędne będą również informacje na temat nabywanej nieruchomości. Oznacza to, że powinniśmy dysponować umową przedwstępną, umową deweloperską czy umową kupna-sprzedaży. Ponadto, do wniosku należy dołączyć pozostałe dokumenty wymagane przez bank, których lista dostępna jest na stronie internetowej. Wśród nich przykładowo znajdziemy zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Warto mieć na uwadze, że w przypadku posiadania umowy o pracę na czas określony, która dobiega końca, możemy zostać poproszeni o dostarczenie promesy zatrudnienia.

Czas oczekiwania na decyzję banku klient powinien liczyć od dnia dostarczenia kompletu dokumentów. Cała procedura powinna trwać około 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji otrzymamy równocześnie warunki umowy kredytowej. Natomiast jej podpisanie jest równoznaczne z akceptacją oferty banku.

Warunki udzielenia kredytu hipotecznego w Banku BPS

Kredyt mieszkaniowy czy pożyczka hipoteczna są zobowiązaniami udzielanymi na wysoką kwotę oraz na długi okres czasu, nawet do 35 lat. W związku z tym banki pożyczając środki, zabezpieczają się przed ewentualną niewypłacalnością klienta. Wydając decyzję kredytową, warunkują ją spełnieniem określonych obostrzeń, m.in. wniesieniem wkładu własnego czy ustanowieniem zabezpieczeń. Jednak podstawowym warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie zdolności kredytowej, która jest niczym innym jak możliwością kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym przedziale czasowym. Jest ona badana przez bank na podstawie oświadczeń klienta o sytuacji majątkowej, uzyskiwanych dochodach oraz historii kredytowej znajdującej się w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). 

Kolejnym czynnikiem warunkującym otrzymanie zobowiązania, jest posiadanie wkładu własnego. Oznacza to, że kredytobiorca musi posiadać gotówkę (niepochodzącą z kredytu), która pokryje część wartości nabywanej nieruchomości. Wkładem własnym może być również grunt, jeśli klient stara się o kredyt na budowę domu. Klient musi liczyć się z koniecznością pokrycia ok. 10-20 procent wartości kredytowanej nieruchomości. Przy czym Bank BPS kredytuje do 90 proc. wartości nabywanego lokalu mieszkalnego czy domu. 

Innym warunkiem kredytowym jest ustanowienie zabezpieczeń. Jest to jednak etap następujący już po podpisaniu umowy zobowiązania. 

Zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Głównym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości mieszkalnej, gdzie na pierwszym miejscu zostanie wpisany Bank BPS. Warto jednak mieć świadomość innych zabezpieczeń, które są wymagane przez bank, tj.: 

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • cesja praw na rzecz banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • wskazanie banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy,
 • pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez bank dla kredytobiorcy.

Ponadto, Bank BPS wymaga ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, które obowiązuje do czasu ustanowienia hipoteki. Przy czym klient sam dokonuje jego wyboru z poniższych opcji

 • poręcznie wekslowe,
 • kaucja pieniężna,
 • blokada środków pieniężnych na rachunku,
 • podwyższenie marży kredytu.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w Banku BPS

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Banku BPS jest zmienne, co oznacza, że w trakcie trwania umowy może ulec zmianie – wzrosnąć bądź się obniżyć. Jest ono sumą składowych: marży banku oraz stopy referencyjnej (WIBOR/LIBOR). Przy czym marża ustalana jest indywidualnie przez bank i ma charakter stały. W tym miejscu warto zaznaczyć, że na jej wysokość może mieć wpływ wiele czynników: okres kredytowania, wysokość wkładu własnego czy nabycie produktów dodatkowych, tj. karta kredytowa, ubezpieczenie, konto osobiste. W Baku BPS natomiast wysokość marży ściśle uzależniona jest od stosunku wysokości kredytu do wartości nieruchomości będącej jego zabezpieczeniem. Im niższą wartość stanowi kredyt w odniesieniu do wartości mieszkania czy domu, tym na niższą marżę może liczyć klient. Stopa referencyjna natomiast jest uzależniona od koniunktury rynkowej i to jej wartość ulega zmianie w trakcie trwania kredytu. 

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w Banku BPS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po trzech pierwszych latach obowiązywania umowy kredytowej możemy dokonać częściowej bądź całkowitej spłaty zobowiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Przy czym należy pamiętać, że Bank BPS wymaga złożenia pisemnej dyspozycji wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, ze wskazaniem czy spłata ma skutkować zmniejszeniem wysokości kolejnych miesięcznych rat z zachowaniem okresu spłaty kredytu, czy też skróceniem okresu spłaty z zachowaniem wysokości kolejnych rat. W przypadku braku takiej informacji bank automatycznie dokona zmniejszenia rat kapitałowo-odsetkowych z zachowaniem okresu spłaty kredytu.

Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli planujemy całkowitą spłatę kredytu hipotecznego w okresie do 3 lat od dnia podpisania umowy, bank pobierze jednorazową prowizję zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji, nie wyższą jednak niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. 

Porównanie kredytów mieszkaniowych

Wybierając kredyt hipoteczny, klienci mogą posiłkować się informacjami znajdującymi się na stronach internetowych banków, ale również narzędziem, jakim jest kalkulator. Niemal każda instytucja finansowa umożliwia kredytobiorcy samodzielne obliczenie poglądowej raty, jaką będą ponosić w zależności od kwoty zobowiązania oraz okresu, na jaki planowane jest zaciągnięcie kredytu. Ponadto istnieje możliwość porównania wysokości rat kredytów oferowanych przez różne banki, ponieważ instytucje mają obowiązek przedstawiania stawki RRSO ściśle określony sposób. Oznacza to, że na RRSO, która stanowi rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, składa się koszty odsetek, prowizji oraz dodatkowych opłat związanych z zaciągniętym zobowiązaniem.

Przy wyborze kredytu hipotecznego również przydatne mogą okazać się opinie dotychczasowych klientów, które bez problemu znajdziemy na forach dyskusyjnych. Dzięki nim możemy uzyskać informacje na temat produktu, dodatkowych kosztów czy poziomu obsługi klienta.

Bank BPS - inne produkty

Katarzyna Rostkowska

Porównaj najlepsze

Kredyty
gotówkowe
pożyczki
na raty
chwilówki
konta
osobiste
konta
firmowe
kredyty
hipoteczne
Ubezpieczenia
lokaty
konta
oszczędnościowe
waluty