Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Samochody rozpędzają polski rynek leasingu

Po I półroczu 2018 r. dynamika branży leasingowej osiągnęła kolejny wzrost – 19,7 proc. rok do roku. Na taki wynik miało wpływ ożywienie we wszystkich kategoriach ruchomości. W dalszym ciągu jednak finansowanie nieruchomości pozostaje w strefie spadku.

Branża leasingowa z kolejnym wzrostem

Branża leasingowa z kolejnym wzrostem (fot. Melpomene / YAY Foto)

Jak wskazują dane Związku Polskiego Leasingu, w I połowie 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 38,9 mld zł. Przekłada się to na dynamikę rynku wynoszącą 19,7 proc. (rdr). Przy czym na taki wynik rzutuje głownie rosnący udział firm leasingowych w finansowaniu inwestycji w ruchomości.

Tym samym leasing w polskiej gospodarce ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. – Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4 proc. na koniec tego roku – twierdzi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Po pierwszym półroczu br. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25-proc. dynamikę wzrostu w ciągu ostatniego roku. Świadczy to o rosnącej roli branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji oraz istotnego znaczenia leasingu dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Firmy leasingują środki transportu

Firmy leasingowe udzielają finansowania niemal w każdej kategorii ruchomości oraz nieruchomości. Jednak jak pokazują dane, najczęściej polskie firmy sięgają po pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. Po pierwszym półroczu nie zanotowało zmian tej tendencji – udział w strukturze rynku wyniósł 45,6 proc. Drugie miejsce, z 26,6 proc. udziałem, należy do transportu ciężkiego. Natomiast maszyny i inne urządzenia, w tym IT, miały 26,5 proc. udział w rynku. Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7 proc.) i finansowania innych aktywów (0,5 proc.).

I tak po I połowie 2018 r. polska branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,8 mld zł, czyli o 21,2 proc. więcej niż przed rokiem. Nowe kontrakty dotyczące środków transportu ciężkiego opiewały na 10,4 mld zł, odnotowując 17,5 proc. wzrost w tym obszarze. Znacząco wzrosło również finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w analizowanym okresie wyniosła 10,3 mld zł i była wyższa o 21,2 proc. (rdr).

Po leasing sięgają najchętniej mikro i małe firmy

Dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł, tj. mikro i małe firmy – ok. 71,6 proc. Przedsiębiorcy o obrotach powyżej 20 mln zł stanowią 28 proc., natomiast klienci indywidualni 0,4 proc.

Jak pokazują wyniki badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nieprzekraczających 5 mln zł wynika, że 40 proc. małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, natomiast 81 proc. obecnie korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. Dodatkowo 62 proc. małych firm uczestniczących w badaniu twierdzi, że leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt, a 59 proc., że jest tańszy niż kredyt.

Firmy leasingowe z zyskiem 1005 mln zł

Zainteresowanie leasingiem wśród przedsiębiorców pokazują również dane GUS-u. Choć w 2016 r. liczba badanych przedsiębiorstw była większa (106) niż w 2017 r. (95), dane wskazują, że liczba zawartych kontraktów była wyższa – w 2016 r. wynosiła 401 278, natomiast w 2017 r. 468 992. Równocześnie wzrosła liczba wyleasingowanych przedmiotów (z 558 071 do 635 479) oraz ich wartość (z 51 009 do 58 186). Ponadto najwięcej nowych kontraktów podpisano na okres od 2 do 5 lat – 82,1 proc. Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat wyniósł 10,7 proc., natomiast najniższy był udział umów krótkoterminowych (do 2 lat) – 7,2 proc. wartości ogółu kontraktów.

Firmy leasingowe działające w branży miały głównie formę prawno-organizacyjną spółek kapitałowych: 65 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 28 spółek akcyjnych, 1 spółka jawna oraz 1 inna spółka. Natomiast działalność leasingowa w 48 firmach prowadzona była przez przedsiębiorstwa, w których przeważającymi udziałowcami w kapitale podstawowym byli akcjonariusze zagraniczni. Ponadto działalność leasingowa w 20 przedsiębiorstwach była jedynym rodzajem działalności, w 45 przedsiębiorstwach przeważającym, a w 30 przedsiębiorstwach ubocznym rodzajem działalności.

Przychody 65 podmiotów, w których leasing stanowił jedyną bądź dominującą działalność, wyniosły 11 349 mln zł. Analizowane przedsiębiorstwa leasingowe (65) uzyskały w 2017 r. dodatni wynik finansowy, zarówno brutto jak i netto. Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 1 005 mln zł. Zyski brutto w kwocie 1 079 mln zł osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych. Straty brutto poniosło 15 przedsiębiorstw leasingowych (74 mln zł). Wynik finansowy netto w tej grupie przedsiębiorstw wyniósł 712 mln zł, z tego zysk netto 803 mln zł, a strata netto 91 mln zł. Zyski netto osiągnęło 50 przedsiębiorstw leasingowych, straty netto poniosło 15 przedsiębiorstw.

Struktura klientów firm leasingowych

Z usług firm leasingowych w 2017 r. najczęściej korzystały branże, tj. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz pozostała działalność usługowa. Na branże te przypada ok. 68 proc. rynku leasingu w Polsce.

We wszystkich ww. branżach, za wyjątkiem pozostałej działalności usługowej, zarejestrowano wzrost wartości nowych umów leasingu, który łącznie przekroczył 14 proc. według danych GUS-u. W przetwórstwie przemysłowym w 2017 r. zawarto nowe umowy leasingu na wartość 9935 mln zł, w budownictwie 4570 mln zł, w handlu hurtowym i detalicznym 9148 mln zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 11 046 mln zł, natomiast w pozostałych działalnościach usługowych 5846 mln zł. W pozostałych rodzajach branż zawarto nowe umowy leasingu na wartość 14 168 mln zł.

Prognoza na koniec 2018 r.

Związek Polskiego Leasingu prognozuje, że 2018 będzie szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Przewiduje się, że dynamika rynku leasingu w 2018 roku wyniesie 22,7 proc., natomiast łączne finansowanie branży może przekroczyć 83 mld zł.

Jednocześnie ZPL zwraca uwagę na fakt, że wejście w życie od stycznia 2019 r. planowanych zmian podatkowych dotyczących aut firmowych może przyczynić się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kw. 2018.

Tematy
Komentarze
Samochody rozpędzają polski rynek leasingu
Redakcja Bankier.pl
Podziel się