REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW W SERWISACH INTERNETOWYCH BONNIER BUSINESS (POLSKA) SP. Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin Ogólny”) określa ogólne warunki konkursów ( dalej: „Konkursy”) - w tym w szczególności prawa i obowiązki uczestników (dalej: „Uczestnicy”) - organizowanych przez spółkę pod firmą: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000024847, numer identyfikacji podatkowej NIP 113-015-52-10, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł (dalej: „Organizator”), w serwisach internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi, w których nagrodami (dalej: „Nagrody”) są rzeczy o wartości nie przekraczającej 760 PLN (siedmiuset sześćdziesięciu złotych) i których czas trwania nie przekracza czterech (4) dni kalendarzowych od chwili ogłoszenia do chwili zakończenia.
 2. Regulamin Ogólny udostępniany jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem domenowym https://www.bankier.pl/konkursy/regulamin_ogolny
 3. Regulamin Ogólny ma zastosowanie do tych Konkursów ogłaszanych przez Organizatora, które w podanych do publicznej wiadomości szczegółowych warunkach („Szczegółowe Warunki Konkursu”) zawierać będą postanowienia odwołujące się do Regulaminu Ogólnego w sprawach, które nie zostały uregulowane w Szczegółowych Warunkach Konkursu.
 4. W Szczegółowych Warunkach Konkursu Organizator określi w szczególności:
  1. termin Konkursu,
  2. zadanie konkursowe,
  3. nagrody (dalej: „Nagrody”),
  4. określenie podmiotu posiadającego status fundatora Nagród – o ile dany Konkurs organizowany jest przy współudziale fundatora,
  5. odesłanie do Regulaminu,
  6. informacja, w jaki sposób powinny być nadsyłane odpowiedzi na zadanie konkursowe,
  7. inne warunki Konkursu – o ile intencją Organizatora jest zmodyfikowanie w określonym ściśle zakresie postanowień Regulaminu Ogólnego.
 5. Ogłoszenie Szczegółowych Warunków Konkursu następuje w wybrany przez Organizatora sposób, umożliwiający użytkownikom serwisu, w którym dany Konkurs Organizator zamierza przeprowadzić, zapoznanie się z nimi i dostęp do nich przez cały czas trwania Konkursu.
 6. Udział w Konkursach jest dobrowolny i nieodpłatny. Do Konkursów – w każdym momencie jego trwania - może przystąpić każdy użytkownik (z zastrzeżeniem Pkt I.7 Regulaminu) korzystający z usług Organizatora oferowanych w ramach serwisów, do których prawa przysługują Organizatorowi.
 7. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora (ewentualnie fundatora Nagród) ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wyniki Konkursów.
 8. Konkursy odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uczestnikami Konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne - pełnoletnie i posiadające obywatelstwo polskie.
 10. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Pkt I.7 Regulaminu lub osoby inne niż wskazane w Pkt I.9 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną z powodu naruszenia warunków Regulaminu.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 12. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu każdego Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową ad hoc (dalej: „Komisja Konkursowa"). W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej dwie osoby wskazane przez Organizatora lub Organizatora i fundatora Nagród.

II. NAGRODY

 1. Informacje o wynikach Konkursów są publikowane nie później niż w terminie dwudziestu jeden (21) dni od zakończenia danego Konkursu na stronie internetowej, na której dany Konkurs został przeprowadzony, chyba że w Szczegółowych Warunkach Konkursu Organizator wskaże inny termin publikacji.
 2. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem danego Konkursu, który uzyskał prawo do Nagrody
 3. Kontakt z Uczestnikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wykorzystany przez Uczestnika w danym Konkursie.
 4. W przypadku, gdy próby Organizatora skontaktowania się z Uczestnikiem Konkursu nie powiodą się w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od podjęcia przez Organizatora czynności zmierzających do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo – według wyboru - do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi danego Konkursu, wyłonionemu przez Komisję Konkursową na podstawie kryteriów, o których mowa w Pkt. I.4 Regulaminu lub do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora.
 5. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę w Konkursie.
 6. Uczestnicy danego Konkursu, którzy uzyskają prawo do Nagród zobowiązani będą na wezwanie Organizatora, do przekazania za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w Pkt II.3 Regulaminu wiadomości, udostępnienia Organizatorowi danych osobowych niezbędnych do przekazania Nagród tj. imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ewentualnie innych danych, które Uczestnik danego Konkursu uzna za konieczne w celu doręczenia Nagrody.
 7. Niedopełnienie obowiązku udostępnienia danych wskazanych wyżej danych, w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin od wezwania przesłanego przez Organizatora, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o , ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: [email protected] (zwana dalej Spółką). Spółka posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected], chyba że co innego wynika ze Szczegółowych Warunków Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Konkursu
 9. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Konkursie, dokonania niezbędnych rozliczeń związanych z przyznaniem nagród, archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nich wynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe Uczestników będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do zakończenia trwania Konkursu, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej oferty produktów lub usług Organizatora.
 10. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 11. Uczestnik danego Konkursu w każdym czasie może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora[email protected] o treści „REZYGNACJA” wraz z nazwą danego Konkursu. Cofnięcie zgody w trakcie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z prawa do ewentualnej Nagrody.
 12. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Nagrody wysłane zostaną do Uczestników spełniających wszystkie warunki niezbędne do ich uzyskania, za pośrednictwem wybranego przez Organizatora operatora pocztowego na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany przez Uczestnika, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od momentu wskazania przez Uczestnika adresu do korespondencji.
 14. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne.
 15. Nieodebranie przez Uczestnika Nagrody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do niej, które w konsekwencji skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego konta pocztowego. W przypadku zwycięstwa w danym Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel konta pocztowego
 17. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą danego Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości.
 18. Dane Uczestników Konkursów uprawnionych do Nagród będą przekazywane do publicznej wiadomości, poprzez podanie na stronach internetowych serwisu, w którym dany Konkurs był organizowany, imion i nazwisk Uczestników uprawnionych do Nagród, na co Uczestnicy wyrażają zgodę z chwilą wykonania zadania konkursowego i przekazania rezultatów Organizatorowi.

III. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Uczestników majątkowych praw autorskich, praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich oraz za nie dokonanie przez Uczestników Konkursów odbioru uzyskanych w Konkursach Nagród lub za podanie danych uniemożliwiających ich przekazanie.
 2. Uczestnicy Konkursów ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w danym Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych
 3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wyniki Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczania z Konkursów Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursów lub dopuścili się naruszenia Regulaminu lub Szczegółowego Regulaminu Konkursu, a także w sytuacjach szczególnych, do przerwania Konkursu.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie siedmiu (7) dni od dnia zakończenia danego Konkursu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected] wraz ze wskazaniem nazwy Konkursu którego dotyczy reklamacja.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie siedmiu (7) dni od momentu przesłania przez reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. O wyniku reklamacji, reklamujący zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej z którego reklamacja została wysłana do Organizatora.
 6. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć w żadnym wypadku Konkursów w toku.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu nie mogą ulec zmianie.
 3. Uczestnik przystępujący do danego Konkursu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu oraz akceptuje ich treść.
 4. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursów mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz Szczegółowe Warunku Konkursu ogłoszone przez Organizatora dla danego Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu ogłoszonymi przez Organizatora dla danego Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921 k.c.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl