Kalendarium rynków


-
Niedziela
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i lata poprzednie.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.

KME
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy, przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.

Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Neuca SA, po 310 zł za sztukę.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.

BPX
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r. oraz wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

MFO
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.

CTE
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Przydział akcji serii I.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z zachowaniem prawa poboru.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

Prawa poboru

Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.

MFO
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Piątek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.

IQP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,54 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

CEZ
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.

-

Indeksy

WIG20 2 203,01 -35,38 (-1,58%) 15.06
DAX 13 010,55 -96,55 (-0,74%) 15.06
SP500 2 779,66 -2,83 (-0,10%) 15.06
FTSE 7 633,91 -131,88 (-1,70%) 15.06
CAC 5 501,88 -26,58 (-0,48%) 15.06

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 39,15 -2,13%
PEKAO 116,95 -2,50%
PKNORLEN 84,18 -1,34%
CDPROJEKT 168,00 2,00%
PZU 37,60 -0,53%
KGHM 89,22 -3,13%
BZWBK 356,00 -1,39%
ASSECOPOL 39,38 -3,72%
PGNIG 5,85 -0,85%
LPP 9025,00 -0,61%
CDPROJEKT 168,00 2,00%
PLAYWAY 132,00 -2,22%
FARM51 24,90 -2,35%
JSW 86,60 -1,59%
TAURONPE 2,21 -4,74%
KGHM 89,22 -3,13%
11BIT 495,00 0,20%
KREZUS 1,41 -0,70%
VIVID 6,12 8,13%
ENERGA 9,11 -3,39%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,7% V 2018
PKB rdr 5,2% I kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,3% IV 2018
Przeciętne wynagrodzenie 4 840,44 zł IV 2018
Produkcja przemysłowa rdr 9,3% IV 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl