Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 4.088.750 akcji serii A, 87.500 akcji serii B, 817.750 akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia Mode S.A. z siedzibą w Straszynie ze spółką Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023, odwołania członka RN, powołania członka RN i in.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

WZA

NWZA ws. podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony, wypłaty dywidendy za 2020 rok, zmian w składzie RN, oceny spełniania przez członków RN wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności), przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wtorek
GPW
Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego z 3,25 zł na 3,50 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Rynek pierwotny

Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.

WZA

NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

WZA

NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz „Medidata” sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.

WZA

NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.

Środa
GPW
Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego z 1,80 zł na 2,10 zł za sztukę.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,32 euro na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 26 sierpnia 2021 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnych oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,10 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wezwania

Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego.

WZA

NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania i wyboru członków RN.

Piątek
GPW
PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Rynek pierwotny

Przydział akcji.

WZA

ZWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu rocznego za rok obrotowy 2020/2021, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej akcji.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Sobota
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,10 zł na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 735,07 10,09 (0,58%) 12.08
DAX 13 816,61 20,76 (0,15%) 15.08
SP500 4 297,14 16,99 (0,40%) 15.08
FTSE 7 509,15 8,26 (0,11%) 15.08
CAC 6 569,95 16,09 (0,25%) 15.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
DINOPL 364,5000 2,79%
ALLEGRO 28,2750 -0,79%
PKNORLEN 72,3000 0,11%
PKOBP 25,3500 -0,59%
KGHM 113,5500 -2,03%
JSW 50,3800 3,41%
PEKAO 74,0200 0,57%
PGNIG 6,5500 -0,30%
CDPROJEKT 94,0000 -1,68%
PZU 31,4900 0,35%
JSW 50,38 3,41%
BIOMEDLUB 5,92 -2,63%
CDPROJEKT 94,00 -1,68%
ALLEGRO 28,27 -0,79%
PKOBP 25,35 -0,59%
BUMECH 73,00 -0,27%
PKNORLEN 72,30 0,11%
KGHM 113,55 -2,03%
GREENX 0,88 7,44%
PZU 31,49 0,35%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 15,6% VII 2022
PKB rdr 8,5% I kw. 2022
Stopa bezrobocia 4,9% VI 2022
Przeciętne wynagrodzenie 6 554,87 zł VI 2022
Produkcja przemysłowa rdr 10,4% VI 2022
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.