Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.

JWA
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2020 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.

PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

TIM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,432 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto otrzymanego w roku obrotowym 2020.

BIK
WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2020.

PZU
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz za lata poprzednie.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

SFD
Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii G.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.337.500 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 90.000 akcji serii C.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki IMPERA (IMP) pod nazwą IMPERIO (IMP) w związku ze zmianą firmy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, oceny adekwatności oraz oceny zbiorowej RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzeń oraz przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmian w statucie i in.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA

Piątek
GPW
SFD
Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii G.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 16,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego.

PEP
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.

GTC
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 13,37 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.667.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 263,31 -69,70 (-2,99%) 14:37
DAX 15 027,65 -462,52 (-2,99%) 14:30
SP500 4 432,99 -40,76 (-0,91%) 17.09
FTSE 6 831,59 -132,05 (-1,90%) 14:31
CAC 6 392,36 -177,83 (-2,71%) 14:30

Notowania akcji

dzisiaj, 14:22 dzisiaj, 14:22 dzisiaj, 14:22
JSW 49,6900 -8,66%
KGHM 159,4500 -4,89%
PZU 36,3400 -3,66%
PKNORLEN 72,8000 -4,31%
CDPROJEKT 185,8800 -4,68%
PKOBP 41,4000 -2,15%
PEKAO 98,6000 -4,60%
ALLEGRO 62,9500 -2,02%
ALIOR 41,7000 -6,73%
DINOPL 339,7000 2,32%
JSW 49,69 -8,66%
CDPROJEKT 185,88 -4,68%
MABION 79,80 2,70%
MERCATOR 159,20 -4,15%
DRAGOENT 80,00 39,13%
BIOMEDLUB 9,52 -1,39%
PZU 36,34 -3,66%
KGHM 159,45 -4,89%
PKNORLEN 72,80 -4,31%
ASBIS 25,60 -6,06%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,5% VIII 2021
PKB rdr 11,1% II kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,8% VIII 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 843,75 zł VIII 2021
Produkcja przemysłowa rdr 13,2% VIII 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.