Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

FMG
WZA

NWZA ws. połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018 oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania na funkcję członka RN oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego 
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 171 mln EUR. Prognoza: 330 mln EUR

Świat
Chiny: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 4,7% rdr. Prognoza: 5,0% rdr

02:30 Chiny: Ceny nieruchomości 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 7,8% rdr

03:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5,2% rdr. Prognoza: 5,2% rdr

03:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 7,2% rdr. Prognoza: 7,6% rdr

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 44,1 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 51,7 pkt

14:30 USA: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 2,9 pkt. Prognoza: 4,5 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres:grudzień. Poprzednia wartość: 52,6 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 51,6 pkt

16:00 USA: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 51,6 pkt

Wtorek
GPW
WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.703.705 akcji serii Z oraz 7.500.000 akcji serii AA.

Świat
14:30 USA: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 1314 tys. Prognoza: 1320 tys. 

14:30 USA: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1461 tys. Prognoza: 1398 tys.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Finergis Investments i Marka Górskiego po cenie 3,88 zł za akcję.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Rolmex po cenie 65 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,88 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.167.500 akcji serii A, 107.500 akcji serii B, 127.500 akcji serii D.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 6383,3 tys.

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5213,27 PLN

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 95,0 pkt

10:30 Wielka Brytania: Inflacja bazowa CPI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,7% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,8% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja RPI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 2,1 % rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja bazowa PPI 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,3% rdr

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

WZA

NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

JWA
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 3,5% rdr. Prognoza: 0,0% rdr

Świat
14:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 10,4 pkt. Prognoza: 8,6 pkt

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5,46 mln. Prognoza: 5,48 mln

16:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,1%. Prognoza: 0,2%

Piątek
GPW
TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Mirbud SA po cenie 1,64 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.750 akcji serii A oraz 37.800 akcji serii B.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi, wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej.

PBG
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian statutu.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5,4% rdr. Prognoza: 4,8% rdr

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego n.s.a. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 35,8 mld EUR

10:30 Wielka Brytania: PKB s.a., fin. 
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 1,3% rdr

14:30 USA: PKB (annualizowany), fin.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,0%. Prognoza: 2,1%

16:00 USA: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,5% mdm

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 947,68 57,57 (3,05%) 04.12
DAX 13 298,96 46,10 (0,35%) 04.12
SP500 3 699,12 32,40 (0,88%) 04.12
FTSE 6 550,23 59,96 (0,92%) 04.12
CAC 5 609,15 34,79 (0,62%) 04.12

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 443,0000 5,23%
ALLEGRO 75,5000 0,94%
KGHM 175,4000 5,16%
PKNORLEN 57,5000 3,64%
PKOBP 28,0000 1,82%
PZU 26,5000 1,57%
CCC 69,1000 5,46%
PEKAO 59,6000 2,79%
DINOPL 265,0000 6,43%
LOTOS 35,0200 5,74%
CDPROJEKT 443,00 5,23%
BIOMEDLUB 11,45 -3,78%
PKNORLEN 57,50 3,64%
MERCATOR 450,00 -4,46%
INNOGENE 27,90 -5,10%
JSW 25,95 1,41%
ALLEGRO 75,50 0,94%
CCC 69,10 5,46%
KGHM 175,40 5,16%
LOTOS 35,02 5,74%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% XI 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.