Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wtorek
GPW
Prawa poboru

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,31 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia „Rawlplug” S.A z siedzibą we Wrocławiu z „Koelner Centrum” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, na „Rawlplug” S.A. jako spółkę przejmującą.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Alec Yurievich Fesenko.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, zmiany statutu oraz udzielenia absolutoriów członkom organów spółki za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

FON
WZA

NWZA ws. obniżenia liczby akcji bez wartości nominalnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

PCM
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 23,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PSC III.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

XTB
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,31 zł na akcję.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2017/2018).

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Prawa poboru

Ostatni dzień notowania na GPW praw poboru akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

XTB
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany siedziby spółki oraz pozostałych zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. powołania do RN pani Agnieszki Bazyl - Dyzio oraz pani Marzeny Łuckiej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz zmiany uchwały nr 7 ZWZA z 24 maja 2018 roku w sprawie podziału wyniku 2017 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2018r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 185.001 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Sobota
GPW
MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 204,18 -7,97 (-0,36%) 11:45
DAX 12 759,91 5,22 (0,04%) 11:43
SP500 2 995,99 -10,73 (-0,36%) 22.10
FTSE 7 243,34 30,85 (0,43%) 11:43
CAC 5 632,77 -24,92 (-0,44%) 11:43

Notowania akcji

dzisiaj, 11:32 dzisiaj, 11:32 dzisiaj, 11:32
PKNORLEN 108,0000 0,14%
PZU 37,2700 -0,61%
PKOBP 38,4900 -0,28%
PLAY 29,0000 -2,23%
JSW 20,1600 -2,80%
KGHM 81,0800 -0,34%
TSGAMES 145,6000 -5,45%
PEKAO 107,8500 -0,69%
SANPL 319,6000 0,13%
CDPROJEKT 234,6000 0,00%
JSW 20,16 -2,80%
CDPROJEKT 234,60 0,00%
FARM51 20,54 1,38%
KGHM 81,08 -0,34%
TAURONPE 1,72 -0,52%
GETIN 1,36 -1,45%
CIGAMES 1,11 -3,31%
IDEABANK 2,73 -2,50%
PGNIG 4,72 -0,63%
PZU 37,27 -0,61%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.