Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

IDH
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz odwołania członka RN.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara z 1,28 zł na 1,40 zł za jedną akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Prawa poboru

Zakończenie zapisu na akcje serii C.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. podziału akcji w stosunku 1:10 (tzw. split akcji), zmiany statutu, powołania członka RN oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 22 września 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Świat
00:50 Japonia: Protokół z posiedzenia BoJ
Makro

Okres: wrzesień.

02:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 53,1 pkt.

15:45 Stany ZJednoczone: Indeks PMI dla usług, fin
Makro

OKres: październik. Poprzednia wartość: 53,5 pkt. Prognoza: 54,7 pkt.

16:00 Stany Zjednoczone: Raport ISM dla usług
Makro

Okres: paździenik. Poprzednia wartość: 61,6 pkt. Prognoza: 60 pkt. 

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.

Prawa poboru

Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisach dodatkowych.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, przyjęcia rezygnacji członka RN, odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych spółce przez spółkę zależną, wyrażenia zgody na inwestowanie przez spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności spółki w nowym obszarze, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. połączenia Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach z Elektrownią Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach oraz zmian w RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.270 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Świat
09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 55.9 pkt. Prognoza: 53,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 53,3 pkt.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN i powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz udzielenia spółce zgody na zwarcie umów pożyczki z członkiem zarządu i zatwierdzenie czynności prawnej.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 204.450 akcji zwykłych na okaziciela.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.706.211 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Polska
Polska: Decyzja ws. stóp procentowych
RPP

Okres: listopad. Oczekiwania: bez zmian.

16:00 Polska: Komunikat po posiedzeniu RPP
RPP

Okres: listopad.

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,3% mdm s.a., -0,2% rdr n.s.a. oraz -0,1% rdr w.d.a.

21:00 Stany Zjednoczone: Kredyt konsumencki
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 20,1 mld USD. Prognoza: 17 mld USD. 

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

BPC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Świat
14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 214 tys.

20:00 Stany Zjednoczone: Decyzja FOMC ws. stóp procentowych

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 2,00-2,25%. Prognoza: bez zmian. 

Piątek
GPW
Splity

Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, powołania członków RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Świat
02:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 3,6% rdr.

02:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 2,5% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,3% rdr.

10:30 Wielka Brytania: Produkt Krajowy Brutto, wst.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

14:30 Stany Zjednoczone: Inflacja PPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,2% mdm oraz 2,6% rdr. Prognoza: 0,3% mdm. 

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 248,81 -6,65 (-0,29%) 12.11
DAX 13 283,51 85,14 (0,65%) 12.11
SP500 3 091,84 4,83 (0,16%) 12.11
FTSE 7 365,44 36,90 (0,50%) 12.11
CAC 5 919,75 25,93 (0,44%) 12.11

Notowania akcji

wtorek, 17:03 wtorek, 17:03 wtorek, 17:03
PKNORLEN 102,0500 -3,27%
PKOBP 39,3400 0,87%
PEKAO 104,2500 -0,76%
CDPROJEKT 260,0000 -0,31%
KGHM 95,7000 -0,73%
DINOPL 146,7000 3,60%
PZU 37,9900 0,05%
PGE 9,7600 2,48%
LOTOS 94,1000 -0,74%
JSW 20,0000 -3,85%
JSW 20,00 -3,85%
CDPROJEKT 260,00 -0,31%
DINOPL 146,70 3,60%
TAURONPE 1,88 0,81%
KGHM 95,70 -0,73%
ALIOR 28,22 -0,84%
RAFAKO 1,17 -4,10%
CIGAMES 0,86 -5,39%
PGE 9,76 2,48%
FARM51 18,81 -0,84%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.