Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M + 75 pb, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 40 do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw. Do 10% w akcje obejmowane w ramach wykonania praw przysługujących Subfunduszowi z dłużych papierów wartościowych będących przedmiotem lokat subfunduszu oraz w inne akcje w okresie obowiązywania wezwania, którego warunki przewidują odkupienie przez wzywającego wszystkich akcji od dotychczasowych akcjonariuszy. Do 100% lokat mogą stanowić inwestycje denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1164
Najlepszy wynik: 235,76 zł
Najgorszy wynik: 217,97 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl