Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 95% MSCI USA All Cap Index + 5% ICE BofAML US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Minimum 70% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania o charakterze akcyjnym, które inwestują swoje aktywa głównie w spółki, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej lub prowadzące tam działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,3662
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2531
Najlepszy wynik: 190,79 zł
Najgorszy wynik: 36,97 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl