Open Finance Konserwatywny (Open Finance FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M, skorygowane o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% wartości aktywów funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty. Maksymalny, ważony wartością inwestycji, czas trwania lokat (duration) nie może być dłuższy niż 1 rok. Fundusz nie inwestuje w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,3348
Najlepszy wynik: 116,22 zł
Najgorszy wynik: 108,52 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl