NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) European High Dividend, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Europie i oferujące atrakcyjny zwrot z dywidend. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,3889
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0966
Najlepszy wynik: 219,49 zł
Najgorszy wynik: 88,42 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl