Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 6M + 1 pkt proc.
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe i należności. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz dokonuje inwestycji przede wszystkim w instrumenty dłużne emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2618
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2516
Najlepszy wynik: 14,76 zł
Najgorszy wynik: 12,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl