Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIG20lev
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz zmiennością składników portfela. Dąży do syntetycznej replikacji stóp zwrotu indeksu WIG20lev, jednak z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje. Inwestuje przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty te stanowią od 50% do 250% aktywów. Pozostałą część stanowią przede wszystkim instrumenty dłużne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 1 266,40 zł
Najgorszy wynik: 774,74 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl