Rockbridge Obligacji (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 75% Treasury BondSpot Poland + 25% POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów Funduszu jest lokowane w instrumenty dłużne. Zmodyfikowane duration portfela inwestycyjnego będzie utrzymywane poniżej 5 lat. Statut dopuszcza inwestowanie do 20% wartości aktywów funduszu w obligacje zamnienne na akcje, dopuszczalne są również inwestycje w dłużne papiery wartościowe denominowane w obcej walucie. Do 10% wartości aktywów może być lokowane w wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,5814 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1178
Najlepszy wynik: 331,71 zł
Najgorszy wynik: 100,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl