UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz może inwestować od 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub jednostki uczestnictwa. Maksymalnie 30% może być inwestowane w listy zastawne. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić tytuły AXA US Corporate Intermediate Bonds, wyodrębnionego w ramach AXA IM FI Investment Strategies. Do 100% aktywów inwestowane jest w lokaty denominowane w walucie obcej.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 111,06 zł
Najgorszy wynik: 105,55 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl