UNIQA Ostrożnego Inwestowania A1 (UNIQA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o koszty zarządzania
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz może inwestować do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne) oraz w listy zastawne przy czym łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może przekraczać 50%. Do 100% środków może lokować w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów. Do 2% lokat mogą stanowić akcje, ale wyłącznie w przypadku konwersji obligacji korporacyjnych lub instrumentów rynku pieniężnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 129,83 zł
Najgorszy wynik: 126,14 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl