Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,42 zł , zmiana od tamtej pory: 196,43%

Z raportu - czarno na białym...:)))

Zgłoś do moderatora
1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.377.294,50 tj. z kwoty 4.361.250 zł do kwoty 5.738.544,5 zł, w drodze emisji 2 754 589,00 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii H”) 2. Objęcie Akcji Serii H następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje Serii H oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki zostanie upoważniony do zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H i praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji. 4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii H będzie równa wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki aktualnym na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i wyniesie 1,20 zł. W związku z tym Akcje Serii H będą obejmowane w ten sposób, że każda pełna kwota wierzytelności względem Spółki odpowiadająca cenie emisyjnej jednej akcji Spółki będzie przedmiotem konwersji na 1 Akcję Serii H. Nadwyżka pomiędzy wartością nominalną obejmowanych akcji a ich ceną emisyjną zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Reszta wierzytelności zostanie wypłacona Wierzycielom zaliczonym do grupy 2 przelewem lub gotówką w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 5. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, w którym zarejestrowano je po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych. 

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-07/Plan_restrukturyzacji_Zremb_2_2018_07_11_201807160288784910.pdf

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ZREMB -9,12% 1,25 2021-09-17 17:02:25
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.