Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,50 zł , zmiana od tamtej pory: -8,00%

Z raportu...

Zgłoś do moderatora
Spółka ma następujące oddziały:  Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Antoniego Hedy „Szary” 32,  Oddział Bydgoszcz - Osowa Góra, woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz 85-438, ul. Grunwaldzka 235. Ponadto Spółka posiada biura i przedstawicielstwa handlowe na terenie całego kraju.

III kwartał w spółce dominującej zakończył się wynikiem na sprzedaży w wysokości 438 tys. zł, a wynik netto wyniósł 662 tys. zł. Narastająco na koniec III kwartału 2018r. jednostka dominująca osiągnęła wynik na sprzedaży w wysokości 956 tys. zł, a wynik netto 428 tys. zł. Narastająco po III kwartałach 2018 roku wynik netto jest ponad dwukrotnie wyższy jak wynik za cały 2017 rok. Wskaźniki rentowności na każdym poziomie działalności są dodatnie. Ich szczegółowe zestawienie dla jednostki dominującej przedstawiono w poniższej tabeli. 
W III kwartale 2018 r. zarówno jednostka dominująca, jak i grupa kapitałowa wygenerowały dodatnie wyniki finansowe na poziomie sprzedaży. Spółka dominująca wygenerowała wynik brutto na sprzedaży w wysokości 9 456 tys. zł, a po odjęciu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, wynik wyniósł 956 tys. zł. W grupie kapitałowej wynik brutto na sprzedaży osiągnął poziom 10 415 tys. zł, a po odjęciu kosztów wyniósł 1 401 tys. zł. Przychody ze sprzedaży na koniec III kwartału br. w stosunku do końca III kwartału 2017 roku wzrosły w jednostce dominującej o 30%, a grupie kapitałowej o 31%. Wynik netto Spółki dominującej na koniec III kwartału br. wyniósł 428 tys. zł, a w grupie kapitałowej wynik netto wyniósł 383 tys. zł. Na zmniejszenie wyniku Spółki dominującej oprócz czynników, które zostały już wymienione, wpływ miało również narastające naliczenie ujemnych różnic kursowych, które od stycznia br. wyniosły - 492 tys. zł. W samym III kwartale Spółka wygenerowała natomiast dodatnie różnice kursowe, które wyniosły 366 tys. zł. Różnice kursowe w Spółce zależnej były neutralne i nie wpłynęły na wynik spółki. Struktura bilansu w grupie kapitałowej wg stanu na dzień 30.09.2018 roku wobec struktury bilansu na dzień 30.09.2017 roku przedstawiała się następująco: Zapasy wyniosły 18 340 tys. zł i wzrosły o 20%, co spowodowane było przede wszystkim znacznym wzrostem sprzedaży, a więc i większym zapotrzebowaniem na towary oraz zwiększonymi zakupami na kolejne okresy, wynikającymi z zapowiedzi dalszego wzrostu cen oraz kończącymi się kontyngentami. Należności handlowe wyniosły 19 738 tys. zł i wzrosły o 71%. Wpływ na zwiększenie poziomu należności miał przede wszystkim znaczny wzrost sprzedaży. Zobowiązania handlowe wyniosły 20 933 i wzrosły o 40%, co jest wynikiem znacznego zwiększenia zakupów wyrobów hutniczych na cele handlowe. Kredyty i pożyczki bankowe wyniosły 2 997 tys. zł i spadły tym samym o 25%

III kwartał był bardzo dobrym okresem, przede wszystkim od strony sprzedażowej. Spółka wykorzystała zwiększone w poprzednich kwartałach finansowanie, popyt na rynku oraz relacje z dostawcami i odbiorcami do intensyfikacji sprzedaży wyrobów hutniczych w tym wyrobów gotowych oraz usług. QSr 3/2018 (Dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej Ewentualne różnice w wysokości 1 tys. zł przy sumowaniu wynikają z przyjętych zaokrągleń) 40 Był to także dobry okres od strony finansowej i płynnościowej, spółka zmniejszyła znacząco zobowiązania kredytowe w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 oraz zgromadziła na rachunkach bankowych gotówkę, na zapłatę zobowiązań i spłatę pozostałych kredytów w IV kw. 2018 r

Sprzedaż kwartalna za III kwartał 2018 r. grupy kapitałowej była najwyższa od III kwartału 2012 r. i wyniosła 45,5 mln zł. 

W III kwartale 2018 r., toczyło się w dalszym ciągu postępowanie odwoławcze, dotyczące prawidłowości rozliczenia przez Emitenta podatku VAT za 2012 rok, które było prowadzone przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Łączna kwota wynikająca ze spornej sprawy z Urzędem Skarbowym wyniosła na dzień 31.12.2017 r. 2 159 629,00 zł.. Spółka dokonała zapłaty całej tej kwoty i zakwalifikowała ją do kosztów 2017 r.. Zarząd zadecydował o odwołaniu się od wszystkich decyzji wydanych przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, które odnosiły się do kontrolowanego 2012 roku. Bardziej szczegółowy opis dotyczący przedmiotowej kwestii znajduje się w sprawozdaniu rocznym za rok 2017.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DROZAPOL 0,00% 1,38 2019-08-23 16:47:56
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.