Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,75 zł , zmiana od tamtej pory: 112,20%

Wstrzymanie wycen FIZ Alter/Rockbridge

Zgłoś do moderatora
Pyt1: Czy posiadacze jednostek FIZ'ów Alter w Rockbridge również dostali poniższą informację?

Pyt2: Skoro to nie Rockbridge zarządzał w tym czasie funduszem, czy pozew jest zasadny?

Pyt3: Z treści pisma wynika, że pozew jest przeciwko m.in. funduszowi (a nie TFI) - Czy pozew nie powinien być przeciwko towarzystwu? (a nie konkretnemu funduszowi zarządzanemu przez towarzystwu)

"W dniu 21 lipca 2020 roku Fundusz powziął informację o zajęciu praw majątkowych z wniosku spółki GetBack S.A. tytułem zabezpieczenia roszczenia złożonego przeciwko 13 podmiotom, w tym Funduszowi, w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki EGB Investments S.A. Wartość zabezpieczenia wynosi 134.715.017 zł solidarnie wobec wszystkich 13 podmiotów.

W dniu 14 września 2020 roku Funduszowi został doręczony pozew GetBack S.A. (dalej: „Powód”) o zapłatę solidarnie kwoty 134.640.000,00 zł wraz z odsetkami lub ewentualnie o zapłatę przez poszczególnych pozwanych wskazanej przez Powoda kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty.

(...)

Z publicznie dostępnych informacji, wynika także, że roszczenia GetBack S.A. zostały już w całości zabezpieczone na jesieni 2018 r. w toku odrębnego postępowania, które nie wpływało w żaden sposób na interesy Funduszu ani jego Uczestników. Pomimo jednak ustanowionego od dawna pełnego zabezpieczenia rzekomych roszczeń GetBack S.A. na majątku osób trzecich, GetBack S.A. nie czekając na rozstrzygniecie we właściwym postępowaniu czy doszło do wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w związku z transakcją sprzedaży akcji EGB Investments S.A. wystąpił z roszczeniami z tego tytułu, w tym przeciwko interesom Funduszu oraz jego uczestników.
Mając na względzie najlepiej pojęty interes Uczestników, Towarzystwo przeprowadziło analizę wpływu powództwa na szacowanie wyceny aktywów Funduszu, która pomimo braku podstaw zarówno faktycznych, jak i prawnych uwzględnienia skierowanego przeciwko Funduszowi roszczeń, wykazuje na dzień dzisiejszy:
  •   brak możliwości ustalenia jaka wartość sporu mogłaby obciążyć aktywa Funduszu w przypadku uznania przez Sąd zasadności podniesionych roszczeń jak i wywodzonej przez GetBack S.A. solidarnej odpowiedzialności Funduszu, która mogłaby skutkować zaspokojeniem całości zasądzonego roszczenia przez każdy z pozwanych podmiotów, z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń zwrotnych,
  •   brak możliwości estymowania długości trwania sporu, co jest istotne z uwagi na niemożliwość oszacowania wysokości dochodzonych przez Powoda odsetek.

Wobec powyższego ustalenie wartości godziwej aktywów Funduszu, uwzględniającej w sposób prawidłowy wpływ powyższego sporu jest w tej chwili niemożliwe."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ALTUS -1,23% 1,60 2023-10-03 13:16:18