Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,19 zł , zmiana od tamtej pory: -25,90%

Uchwała 18 - wprowadzenie akcj

Zgłoś do moderatora
Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), to jest o 6.118.047,00 zł (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 00/100) poprzez emisję 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii G i H, przy czym 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 52638803, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcje na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 8541667, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. --- 2. Cena emisyjna jednej akcji serii G i H wynosi 0,24 zł (zero złotych 24/100). ---------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje serii G i H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -------------------------------------------------------------------- 4. Akcje serii G i H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --------------------------------------------------------- a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ------ b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. ----------------------------------------------------------- 5. Akcje serii G i H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------ 6. Oferta nabycia akcji serii G i H skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu. ------------------ 7. Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego. --------------------------- 8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 2 czerwca 2021 roku. ---------- 9. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji. --------------------------------------------------------------- 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G i H, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G i H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------------------------------------- 11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na: --------------------------------- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------------------- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------------------- c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------- e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ---------------------------------------------- f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------------------- g) 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje zwykłe naokaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----------------------------------------------------------- h) 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MEDICOBIO 0,43% 2,36 2021-10-25 16:45:42
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.