Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  13,36 zł , zmiana od tamtej pory: 0,15%

TORPOL PO 3 WK. 2021 R. 1,45 MLD ZŁ +250 MLN ZŁ DO 2 KW BR.

Zgłoś do moderatora
1.  8. Zmiana szacunków wyceny kontraktów

W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2021 roku zmianie uległy
planowane budżety przychodów i kosztów na realizowanych kontraktach kolejowych. Wskutek tych zmian 
nastąpiło zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 9 540 tysięcy złotych (w analogicznym okresie 
2020 roku: zmniejszenie zysku brutto ze sprzedaży w kwocie 27 813 tysięcy złotych).
 
Na zmianę zysku wpływ miały m. in. niższy poziom kosztów bezpośrednich i kosztów ogólnych

Sytuacja ekonomiczno-finansowa i płynnościowa Grupy pozostaje bardzo dobra. Świadczy o tym wysoki 
poziom gotówki w bilansie Grupy, dodatnie przepływy pieniężne, posiadanie odpowiedniej wielkości 
zaangażowanych, kompetentnych zasobów kadrowych oraz maszynowych, a także zakontraktowanie niemal 
100% podstawowych materiałów dla Grupy, co pozwala na prawidłową i sprawną realizację portfela 
zamówień oraz dalszą, wysoką aktywność w pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych na rynku.

Grupa zanotowała dalszy wzrost rentowności na sprzedaży brutto do poziomu ok. 9,5%,

2.  22. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

posiadany portfel zamówień o wartości ok. 1,45 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów,( w 2 kw. br. mieli 1,2 mld zł więć przybyło im 250 mln zł )

bardzo dobra sytuacja płynnościowa Grupy oraz jej pozycja gotówkowa
perspektywa finansowa UE 2021-2027 przewidująca 76 mld euro dla Polski, z tego 25,1 mld euro w ramach 
POIiŚ,
Krajowy Plan Odbudowy - prawie 36 mld euro
Program Utrzymaniowy na lata 2019-2023,
Program Inwestycji Dworcowych do 2023 roku
Program Kolej+ o wartości prawie 6,6 mld zł
Program Przystankowy 1 mld zł
możliwość pojawienia się dużych projektów kolejowych w ramach CPK od 2022 roku,nwestycje w wysokości 8-9 mld zł (w oparciu o szacunki zawarte w studium wykonalności dla budowy 
linii kolejowej dużych prędkości "Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław")
dobre perspektywy rozwoju działalności w branży elektroenergetycznej, na rynku gazownictwa, 
rafineryjnym, drogownictwa czy kubaturowym, a także na rynkach zagranicznych,

3. Poniżej zaprezentowano informację nt. istotnych kontraktów realizowanych

Stacja Olsztyn Główny lis.21 kwi.24 382,1 26,2%
2 Zadanie 1 – Port Szczecin lip.19 lut.22 255,5 17,6%
3 Zadanie 2 – Port Świnoujście lip.19 lut.22 152,3 10,5%
4 Łódź Kaliska sie.19 paź.22 126,4 8,7%
5 Łódź tramwaj Wojska Polskiego paź.21 maj.23 108,6 7,5%
6 Gdańsk Port Północny cze.19 gru.21 89,9 6,2%
7 Zaleskie Łęgi Szczecin cze.21 paź.23 73,1 5,0%
8 Koksownia Wałbrzych gru.20 mar.23 39,9 2,7%
9 DK 61 Legionowo – Zegrze Pd. lis.20 lut.24 37,2 2,6%
10 PKM Gdańsk K. Kokoszkowska kwi.21 sty.23 36,1 2,5%
11 Elektrownia Ostrołęka C paź.19 paź.22 25,9 1,8%
12 Gdańsk Zaspa Towarowa cze.19 gru.21 23,5 1,6%
Pozostałe Emitent 47,5 3,3%
TOG 
 58,6 4,0%
RAZEM 
 1 456,6 100,0

4.  4. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA GRUPY
Sytuacja ekonomiczno-finansowa i płynnościowa Grupy pozostaje bardzo dobra, o czym świadczy ponad
0,45 mld zł środków pieniężnych oraz wysoki poziom gotówki netto (niemal 355 mln zł) w bilansie Grupy, 
dodatnie przepływy pieniężne, posiadanie odpowiedniej wielkości zaangażowanych, kompetentnych
zasobów kadrowych oraz maszynowych, a także zakontraktowanie niemal 100% podstawowych materiałów 
dla Grupy, co pozwala na prawidłową i sprawną realizację portfela zamówień oraz dalszą, wysoką aktywność 
w pozyskiwaniu projektów infrastrukturalnych na rynku

Podsumowując, Grupa TORPOL rozpoczęła rok 2021 dysponując środkami pieniężnymi w wysokości
404,9 mln zł, natomiast zakończyła okres sprawozdawczy posiadając środki pieniężne w kwocie
453,4 mln zł. Przepływy pieniężne netto łącznie w omawianym okresie były dodatnie i wyniosły 48,5 mln zł.

Wskaźnik rentowności (w %) 3Q2021 
marża zysku ze sprzedaży brutto:
Grupa 
(Emitent)
9,33
(9,47)

5.  5.3.2. PLANY INWESTYCYJNE

Razem Emitent, z tego: 46 140 
podbijarka uniwersalna 4x8 Dynamik
(kontynuacja inwestycji)
28 658
pozostałe maszyny i urządzenia 8 179
wartości niematerialne i prawne 2 000
środki transportu 4 187
Inwestycje dyktowane wymogami systemu
utrzymania taboru kolejowego
1 386
utrzymanie nieruchomości 1 226
TOG 1 200 
RAZEM Grupa 47 340
5.4. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA ROZWÓJ ORAZ WYNIKI GRUPY
Poniżej przedstawiono kluczowe czynniki wzrostu, które w opinii Grupy Emitenta wpływają na wyniki 
finansowe oraz realizację strategii:
• track-record zbudowany przez ponad 30 lat działalności,
• posiadane kompetencje i doświadczenie – pozwalające na spełnienie najwyższych wymagań podczas 
postępowań przetargowych i gwarantujące zdolność do pozyskiwania największych, złożonych 
projektów infrastrukturalnych,
• posiadana wykwalifikowana, doświadczona i szeroka kadra inżynierska – gwarantująca zdolność do 
prowadzenia złożonych i najtrudniejszych projektów infrastrukturalnych,
• posiadany portfel zamówień o wartości ok. 1,45 mld zł netto z wyłączeniem konsorcjantów,
• szeroki, kompleksowy park maszynowy – gwarantujący niezależność i konkurencyjność cenową ofert,
• wysoki potencjał finansowy Grupy zapewniający zdolność kredytową oraz dostęp do limitów 
kredytowych i linii gwarancyjnych,
• bardzo dobra sytuacja płynnościowa Grupy oraz jej pozycja gotówkowa,
• perspektywa finansowa UE 2021-2027 przewidująca 76 mld euro dla Polski, z tego 25,1 mld euro
w ramach POIiŚ,
• Krajowy Plan Odbudowy– prawie 36 mld euro,
• ukończenie Krajowego Programu Kolejowego,
• Program Utrzymaniowy na lata 2019-2023,
• Program Inwestycji Dworcowych do 2023 roku,
• Program Kolej+ o wartości prawie 6,6 mld zł,
• Program Przystankowy 1 mld zł,
• możliwość pojawienia się dużych projektów kolejowych w ramach CPK od 2022 roku,
• możliwość zaliczkowania (do 10% wartości brutto) niektórych kontraktów,
• możliwość pozyskania kolejnych projektów modernizacyjnych na podstawie składanych ofert oraz 
ogłoszonych postępowań przetargowych przez PKP PLK,
• korzystne warunki i kryteria dotyczące wyboru wykonawcy i prowadzenia realizacji projektów (większa 
ocena potencjału finansowego, kadrowego i technicznego wykonawców, kontrola nad ryzykiem 
inwestycji przez zamawiającego),
• poprawiająca się sprawność operacyjna i instytucjonalna PKP PLK, co ma wpływ na skalę działalności 
w danym roku obrotowym,
• perspektywy stosowania systemowej, realnej waloryzacji cen na nowo pozyskiwanych kontraktach,
• dobre perspektywy rozwoju działalności w branży elektroenergetycznej, na rynku gazownictwa, 
rafineryjnym, drogownictwa czy kubaturowym, a także na rynkach zagranicznych,
• rosnący potencjał finansowy i organizacyjny TOG,
• optymalizacja kosztowa i organizacyjna struktury kapitałowej związana z likwidacją krajowych
i zagranicznych spółek zależnych,
• rozwój formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze tramwajowym.

6.1.2. AKCJONARIAT

TF Silesia sp. z o.o. 8 728 600 8 728 600 38,00%
NN OFE* 2 289 246 2 289 246 9,97%
PKO TFI S.A.* 2 019 209 2 019 209 8,79%
Pozostali 9 932 945 9 932 945 43,24%
RAZEM 22 970 000 22 970 000 100%

6.5. ISTOTNE SPRAWY SĄDOWE I SPORNE

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
TORPOL 0,15% 13,38 2022-01-14 17:00:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.