Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,77 zł , zmiana od tamtej pory: -28,57%

to dobrze czy źle bo mam po 1.2 :D ?

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-18

Skrócona nazwa emitenta

PREMIUM FUND S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Premium Fund S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 17 marca 2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_ uchwały nr 05/03/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki _"Uchwała"_, mocą której podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty Spółki z kwoty 5.261.506,00 zł do kwoty nie niższej niż 5.261.506,10 zł i nie wyższej niż 6.061.506,00 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 800.000,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w granicach udzielonego mocą Uchwały upoważnienia, w dniu 18 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której:
1_ cena emisyjna 1 akcji serii F została ustalona na kwotę 0,25 zł _dwadzieścia pięć groszy_,
2_ zapisy na akcje serii F będą przyjmowane od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 27 kwietnia 2020 roku _Zarząd może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji, informując o tym na swojej stronie internetowej, przy czym nie może być on krótszy niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia ani dłuższy niż 3 miesiące_.

W związku z ofertą publiczną akcji serii F, na stronie internetowej Spółki w dniu 19 marca 2020 roku udostępniony zostanie dokument, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż zgodnie z zapisami Uchwały, akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE publicznych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OXYGEN -1,43% 0,55 2022-01-25 16:46:48
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.