Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  7,60 zł , zmiana od tamtej pory: -3,95%

Tłumaczenie część 1

Zgłoś do moderatora
1 OCZEKIWANY HARMONOGRAM PRZETARGU 2021 Publikacja niniejszego Okólnika i Wezwania Ogłoszenie w czwartek 19 sierpnia Okres przyjmowania zapisów Wezwania rozpoczyna się w środę 8 września najpóźniejsza godzina i data otrzymania pełnomocnictwa do godziny 11:00 we wtorek, 14 września Walne Zgromadzenie o godzinie 11:00 w czwartek, 16 września Posiedzenie Zarządu w celu zatwierdzenia wycofania z obrotu do czwartku 30 września Ostateczny termin akceptacji przez Uprawnionych Akcjonariuszy w ramach Przetargu Oferta i zamknięcie wezwania do czwartku, 7 października Rozstrzygnięcie Wezwania w piątek 15 października Wniosek o wycofanie z GPW (szacunkowy) do piątku 22 października Wycofanie z GPW (szacunkowo) do wtorku 30 listopada Powyższe godziny i/lub daty mogą ulec zmianie, a w przypadku ich wystąpienia zmiany, zmienione godziny i/lub daty zostaną przekazane Akcjonariuszom. Odniesienia do czasów w niniejszym Okólniku dotyczą czasu GMT, czasu londyńskiego, o ile nie zaznaczono inaczej. Akcjonariusze nie mogą używać żadnego adresu elektronicznego podanego w niniejszym Okólniku ani żadnego powiązanego dokumenty do komunikowania się ze Spółką w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie; stwierdził.

2 DEFINICJE W niniejszym Okólniku zastosowanie mają następujące definicje, chyba że z kontekstu wynika inaczej: „Ustawa” oznacza Ustawę o spółkach z 2006 r.; „Statut” oznacza aktualny statut Spółki uchwalony na podstawie uchwały specjalnej z dnia 30 kwietnia 2014 r.; „Uprawnienie podstawowe” oznacza minimalną liczbę Akcji Uprawnionego Akcjonariusza w dniu Dzień Rejestracji, którego Uprawniony Akcjonariusz może oczekiwać, że będzie mógł sprzedać w ramach Wezwania; „Zarząd” lub „Dyrektorzy” oznaczają radę dyrektorów Spółki, której nazwiska są określone w część I niniejszego okólnika; „Broker” oznacza Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie firma inwestycyjna upoważniona do pośredniczenia w Wezwaniu; „Okólnik” oznacza niniejszy dokument; „Firma” lub „IPF” oznacza International Personal Finance plc, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 6018973 i których zarejestrowany adres znajduje się pod adresem Number Three Leeds City Office Park, Meadow Lane, Leeds, West Yorkshire, LS11 5BD; „Wycofanie z obrotu” oznacza wycofanie Akcji Zwykłych z obrotu na głównym rynku obsługiwanym przez GPW; „Uprawnieni Akcjonariusze” oznaczają Akcjonariuszy, których Akcje Zwykłe zostały nabyte w wyniku: transakcje zawierane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i ewidencjonowane w papierach wartościowych księgi rachunkowe prowadzone na terytorium RP według stanu na koniec dnia w sobotę 21 sierpnia 2021 (będący drugim dniem kalendarzowym od dnia publikacji Ogłoszenia Wezwania); „Forma Zapisu” oznacza formę zapisu przez Uprawnionych Akcjonariuszy wezwania Akcje Zwykłe w Wezwaniu zgodnie z jego warunkami; „Walne Zgromadzenie” oznacza walne zgromadzenie Spółki zwołane na godzinę 11:00 w dniu Czwartek, 16 września 2021 r., o którym zawiadomienie znajduje się na końcu niniejszego okólnika, lub wszelkie ponownie zwołane spotkanie po jego odroczeniu; „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) pełniący funkcję wtórnego depozytariusza akcji IPF w Polsce, posiadający wszystkie Akcje Zwykłe w imieniu Uprawnionych Akcjonariuszy za pośrednictwem rachunku nominowanego Vidacos Nominees Limited (która jest zarejestrowanym członkiem na potrzeby organu, od którego się ubiegasz) akcjonariuszy na podstawie Uchwały); „KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; „LSE” oznacza London Stock Exchange plc; „Akcje Zwykłe” lub „Akcje Zwykłe” oznaczają akcję zwykłą lub akcje zwykłe o wartości 10 pensów każdy w kapitale Spółki; „PLN” oznacza polski złoty, legalną walutę Rzeczypospolitej Polskiej;

3 „Polska Ustawa o Ofercie Publicznej” oznacza polską Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego oraz do publicznego obrotu firmy; „Cena Zakupu” oznacza cenę, po której Akcje Zwykłe mogą być nabywane przez Spółkę zgodnie z warunkami Wezwania, tj. 154,3 pensa (8,25 zł) za jedną Akcję Zwykłą; „Data nagrania” oznacza sobotę 21 sierpnia 2021 r. (drugi dzień kalendarzowy po dniu publikacja Ogłoszenia Wezwania); „Rejestr” oznacza rejestr członków Spółki; „Uchwała” oznacza specjalną uchwałę, która zostanie zaproponowana na Walnym Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia Wezwanie, które znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu zamieszczonym na końcu niniejszego Okólnik; „Data Rozliczenia” oznacza datę, do której wynagrodzenie za Akcje Zwykłe oferowane na podstawie Wezwanie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem Brokera i KDPW na papiery wartościowe rachunków uprawnionych do tego Uprawnionych Akcjonariuszy, co powinno nastąpić nie później niż w piątek, 15 października 2021 r.; „Akcjonariusze” oznaczają posiadaczy Akcji Zwykłych; „Ogłoszenie Wezwania” oznacza ogłoszenie Wezwania zgodnie z polskiej Ustawy o Ofercie Publicznej za pośrednictwem agencji informacyjnej i ogólnopolskiego dziennika zgodnie z którym Wezwanie zostanie skierowane do Uprawnionych Akcjonariuszy; „Wezwanie” oznacza zaproszenie Spółki do Uprawnionych Akcjonariuszy do udziału w przetargu Zwykłym Akcje na nabycie przez Spółkę na zasadach i z zastrzeżeniem warunków określonych w Przetargu Oferta i forma subskrypcji; „Zjednoczone Królestwo” lub „UK” oznacza Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; „£” lub „GBP” oznacza funta szterlinga, legalną walutę Wielkiej Brytanii; oraz „GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA).

o posiadacze Akcji Zwykłych, a jedynie w celach informacyjnych, posiadacze opcji Drogi Akcjonariuszu Propozycja Wezwania na zakup do 2.161.069 Akcji Zwykłych o maksymalnej wartości do 154,3 pensa (8,25 zł) oraz proponowane wycofanie Akcji Zwykłych z obrotu rynek prowadzony przez GPW 1. WSTĘP 1.1 Spółka proponuje nabyć te z jej Akcji Zwykłych, które są notowane i znajdują się w obrocie głównym rynkiem prowadzonym przez GPW i należącym do jej Uprawnionych Akcjonariuszy, w drodze: Oferta przetargowa. W wyniku Wezwania Spółka zamierza wycofać Zwykły Akcje z obrotu na rynku głównym prowadzonym przez GPW, tak aby jej Akcje Zwykłe przestanie być przedmiotem obrotu na GPW. Spółka zachowa swoje notowania do premii segment Oficjalnej Listy prowadzonej przez Financial Conduct Authority i dopuszczenie swoich Akcji Zwykłych do obrotu na Głównym Rynku LSE. Ten list określa tło i powody Wezwania oraz dlaczego Zarząd zaproponował, aby: Spółka składa Wezwanie. Wezwanie (ale nie Wykreślenie) wymaga: zatwierdzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały specjalnej na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się o godzinie 11: 00 w czwartek 16 września 2021 r. 1.2 Zarząd przewiduje, że do 2.161.069 Akcji Zwykłych, stanowiących (i) około 0,92 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki według stanu na wtorek 17 sierpnia 2021 r. (będący drugim dniem kalendarzowym przed publikacją Ogłoszenia Wezwania oraz niniejszego okólnika) oraz (ii) cały jej kapitał zakładowy będący obecnie w obrocie na GPW może zostać nabyty zgodnie z Wezwaniem. Cena, jaką należy zapłacić za każdą Akcję Zwykłą, z zastrzeżeniem Wezwanie wynosi 154,3 pensa (8,25 zł). Firma zastrzega sobie prawo do zwiększenia i

5 obniżyć Cenę Zakupu w celu odzwierciedlenia aktualnej w danym momencie ceny notowań Akcji Zwykłych jako w Dacie Rozliczenia w zakresie, w jakim jest ona wyższa lub niższa niż Cena Zakupu. 2. KONTEKST I PRZYCZYNY PRZETARGU 2.1 Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na GPW w 2013 roku w celu umożliwienia: Polscy inwestorzy, w szczególności inwestorzy instytucjonalni, łatwiej inwestować w biznes. ten Doświadczenie Spółki przy utrzymaniu jej wtórnego notowania na GPW w międzyczasie okres jest taki, że przeważająca większość inwestorów Spółki nadal zakup i obrót akcjami IPF za pośrednictwem LSE. W związku z tym należy zauważyć, że wszystkie IPF akcje notowane na każdej z GPW i LSE mają identyczny charakter – tj. Akcje Zwykłe 10 pensów - a zatem może być przedmiotem obrotu na dowolnej wymianie przez dowolnego inwestora. Do tej pory w przekroczenie 98 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego IPF jest przedmiotem obrotu na LSE. 2.2 Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniu okresu przejściowego IPF ogłosiło 31 marca 2021 r., że jej macierzyste państwo członkowskie UE, na potrzeby IPF’s wtórnym notowaniem na GPW była Polska. Miało to na celu dalsze przestrzeganie Obowiązki raportowania bieżącego Spółki wynikające z Dyrektywy UE 2004/109/WE i polskiego Ustawa o ofercie publicznej (Dyrektywa UE 2004/109/WE dotyczy harmonizacji wymogi przejrzystości informacji o emitentach, do których dopuszczone są papiery wartościowe obrotu na rynku regulowanym oraz zmienia dyrektywę 2001/34/WE). 2.3 Konsekwencją posiadania Polski jako macierzystego państwa członkowskiego IPF w UE, a jednocześnie pierwotne notowanie w segmencie premium oficjalnej listy prowadzonej przez brytyjskie Financial Organ ds. Postępowania, IPF musi teraz przestrzegać wszystkich zasad dotyczących umieszczania na aukcjach, mających zastosowanie do każdego z jego wpisów miejsca. Skutkuje to znacznym dodatkowym obciążeniem regulacyjnym i kosztami, które w w kontekście ograniczonego wolumenu obrotu akcjami IPF na GPW, Zarząd podsumował nie może być uzasadnione. IPF zamierza więc wycofać się z GPW. Zgodnie z polskim Ustawa o ofercie publicznej IPF ma obowiązek przed wycofaniem z GPW ogłoszenia przetargu oferują akcjonariuszom posiadającym akcje notowane na GPW możliwość wyjścia ze swoich inwestycja w IPF. 3. OFERTA PRZETARGOWA 3.1 Zarząd proponuje nabycie do 2.500.000 Akcji Zwykłych po Cenie Zakupu 154,3 pensa za akcję zwykłą (8,25 zł) od Uprawnionych Akcjonariuszy w celu ułatwienia Wykreślenie z GPW zgodnie z wymogami polskiego prawa regulującego Wykreślenie. Każdy Zakupione w ten sposób Akcje Zwykłe będą albo utrzymywane w skarbcu, albo zostaną umorzone przez Spółkę. Na dzień 17 sierpnia 2021 r. (będący drugim dniem kalendarzowym przed dniem publikacji Ogłoszenia Wezwania i niniejszego Okólnika) maksymalna liczba będąca przedmiotem Wezwania Oferta obejmuje 2.161.069 Akcji Zwykłych, jednakże Zarząd ubiega się o upoważnienie wyższa liczba Akcji Zwykłych w celu umożliwienia dowolnego przesunięcia liczby Akcji Zwykłych Akcje posiadane przez Uprawnionych Akcjonariuszy do dnia 21 sierpnia 2021 r., będącego datą przypadającą w dwóch kalendarzach dni od opublikowania Ogłoszenia Wezwania i niniejszego Okólnika i który jest data ustalenia ostatecznej liczby Akcji Zwykłych będących przedmiotem Wezwania zgodnie z prawem polskim. Główne warunki Wezwania (które są określone bardziej szczegółowo w: Część II niniejszego okólnika) brzmi następująco: 3.1.1 Wezwanie jest kierowane do Uprawnionych Akcjonariuszy na warunkach i przedmiocie na warunkach określonych w Ogłoszeniu Wezwania i Formularzu Subskrypcja; 3.1.2 Warunkiem Wezwania jest podjęcie przez Zarząd uchwały o zatwierdzeniu Wycofanie z GPW („Warunek”). Sama uchwała Zarządu jest uzależnione od podjęcia przez Akcjonariuszy Uchwały Walnego

6 Spotkanie. Jeżeli Uchwała nie zostanie podjęta przez Akcjonariuszy, Zarząd nie podejmie: podjąć wymaganą uchwałę zarządu o zatwierdzeniu wycofania z GPW oraz Wezwanie wygaśnie i wycofanie z GPW nie nastąpi; oraz 3.1.3 Wezwanie jest dostępne wyłącznie dla Uprawnionych Akcjonariuszy (tj Akcjonariusze, których Akcje Zwykłe zostały nabyte w wyniku transakcji zawarte na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i są rejestrowane w: rachunków papierów wartościowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 3.2 Spółka zaprasza Uprawnionych Akcjonariuszy do składania ofert na zakup Akcji Zwykłych przez Firma w Cenie Zakupu. Wezwanie jest dostępne dla wszystkich Kwalifikujących się Akcjonariusze. Uprawnieni Akcjonariusze, którzy chcą złożyć ofertę na swoje Akcje Zwykłe, nie będą: uprawnionych do głosowania nad Uchwałą w odniesieniu do ich Akcji Zwykłych objętych w ten sposób lub do oferowane. 3.3 Stan na koniec wtorku 17 sierpnia 2021 r. (będący drugim dniem kalendarzowym przed dniem publikacja Ogłoszenie Wezwania i niniejszego Okólnika), maksymalna liczba Akcje Zwykłe, które zostaną nabyte przez Spółkę w Wezwaniu to 2.161.069 co stanowi około 0,92%. wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki na dzień ta randka. Jednakże maksymalna liczba Akcji Zwykłych podlegających Wezwanie może ulec zmianie do 21 sierpnia 2021 r., czyli do dwóch dni kalendarzowych od publikacji Ogłoszenia Wezwania i niniejszego Okólnika, tj. w dniu w którym ostateczna liczba Akcji Zwykłych będących przedmiotem Wezwania zostanie określona zgodnie z Prawo polskie. 3.4 Uprawnieni Akcjonariusze mogą złożyć ofertę: (a) niektórych; (piłka; lub (c) żaden, ich Zwyczajnego Akcje poprzez złożenie Formularza Zapisu swojemu maklerowi prowadzącemu ich papiery wartościowe konto do czwartku, 7 października 2021 r. Zarejestrowanym członkiem jest Vidacos Nominees Limited w celu uzyskania uprawnienia żądanego od akcjonariuszy na podstawie Uchwały i ustaw jako pełnomocnik KDPW, depozytariusza wtórnego w Polsce posiadającego Akcje Zwykłe w dniu w imieniu Uprawnionych Akcjonariuszy. Wezwanie umożliwi wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom: sprzedać cały posiadany pakiet Akcji Zwykłych. Zakładając brak zmian w Rejestrze od datę sporządzenia niniejszego Okólnika oraz złożenie przez wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy całego swojego pakietu akcji, wówczas łączny udział wszystkich Uprawnionych Akcjonariuszy w ten sposób odkupiony stanowiłby: około 0,92%. całego obecnego kapitału zakładowego Spółki. 3.5 Spółka zamierza złożyć wniosek o wycofanie z GPW do 30 Listopad 2021 r., a zatem wszyscy Uprawnieni Akcjonariusze, którzy nie złożą swoich Akcji Zwykłych w obrocie na GPW będzie mógł handlować tymi Akcjami Zwykłymi wyłącznie za pośrednictwem LSE po wycofaniu z GPW. Pomyślnie zaoferowane Akcje Zwykłe zostaną zakup będzie utrzymywany w skarbcu przez Spółkę w przyszłości. 3.6 Spółka zaspokoi wpłatę za ważnie oferowane Akcje Zwykłe zgodnie z Wezwanie w gotówce w całości ze środków własnych. Suma 3 334 529,47 £ (17 828 819,2 zł) (bez kosztów) stanowi maksymalną łączną kwotę do zapłaty przez Spółkę przy założeniu, że wszyscy Uprawnieni Akcjonariusze złożą całą swoją pakiet akcji kwalifikujący się do zbycia po Cenie Zakupu do maksymalnej liczby 2.161.069 Akcji Zwykłych. Kwota ta może wzrosnąć w zakresie liczby Zwykłych Akcje objęte Wezwaniem zostaną podwyższone do 21 sierpnia 2021 r., tj. do dwóch dni dni kalendarzowych od publikacji Ogłoszenia Wezwania i niniejszego Okólnika oraz czyli dzień, w którym ostateczna liczba Akcji Zwykłych objętych Wezwaniem wynosi określonych zgodnie z polskim prawem Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększania i zmniejszania Cena Zakupu odzwierciedlająca ówczesną aktualną cenę transakcyjną Akcji Zwykłych na dzień Data Rozliczenia w zakresie, w jakim jest ona wyższa lub niższa niż Cena Zakupu, aby

7 maksymalna łączna kwota płatna przez Spółkę może również ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jeśli Firma korzysta z tego prawa. 3.7 Zarząd wziął pod uwagę wyniki handlowe Grupy w pierwszej połowie 2021 roku, prognozę na cały rok i siłę bilansu oraz w ramach jego ogłoszenia swoich wyników finansowych do 30 czerwca 2021 r. zadeklarowała zaliczkową dywidendę w wysokości 2,2 pensa na zwykłe Udział. Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona w dniu 1 października 2021 r. Akcjonariuszom w Rejestrze w dniu zakończenie dnia 3 września 2021 r. Akcje Zwykłe będą oznaczone bez dywidendy w dniu 2 września 2021 r. Uprawnieni Akcjonariusze pozostaną zatem uprawnieni do dywidendy, ponieważ na ten dzień będą nadal znajdować się w Rejestrze. 3.8 Pełne szczegóły Wezwania, w tym warunki, na jakich jest ono sporządzone, są określone w Ogłoszeniu Wezwania i Formularzu Zapisu oraz są streszczone w części II niniejszego okólnika. Niniejszy okólnik, ogłoszenie o przetargu i przetarg Oferta zostanie udostępniona do wglądu Akcjonariuszom od dnia niniejszego okólnika w górę wraz z datą Walnego Zgromadzenia. 4. WALNE ZGROMADZENIE I UCHWAŁA 4.1 Wezwanie prowadzone jest zgodnie z wymogami polskiej ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawie. W celu spełnienia wymagań ustawy, Spółka zwołuje Walne Zgromadzenie na godz. 11:00 w czwartek 16 września 2021 r. do rozważ i, jeśli uznasz to za stosowne, podejmij uchwałę. Spółka nie kupi Zwykłego Akcje będące przedmiotem Wezwania, chyba że uchwała zostanie zaproponowana na Walnym Zgromadzeniu Spotkanie należycie zakończone. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym Uchwała zostanie przedstawiony na końcu niniejszego okólnika. 4.2 Uchwałą jest wyrażenie zgody na nabycie odpowiednich Akcji Zwykłych oferowanych zgodnie z warunki Wezwania. Podsumowanie proponowanego Wezwania znajduje się w Części II z ten okólnik. Niniejszy okólnik, kopia Ogłoszenia Wezwania oraz dokumenty Spółki Statut będzie dostępny do wglądu w siedzibie Firma od dnia niniejszego okólnika (nie mniej niż 15 dni kończących się na Walnym Zgromadzeniu) oraz na samym Walnym Zgromadzeniu. 4.3 Uchwała musi zostać podjęta w głosowaniu o co najmniej 75%. głosów (na podstawie jeden głos na Akcję Zwykłą) tych Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania obecnych osobiście lub przez: pełnomocnictwo i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała nie zostanie jednak ważnie przyjęta jeżeli jakikolwiek Uprawniony Akcjonariusz, głosując nad tą Uchwałą, wykonuje prawa głosu przysługujące: wszelkie Akcje Zwykłe, które zostaną nabyte w ramach Wezwania (będące tymi Akcjami Zwykłymi wyznaczonymi) w ogłoszeniu o wezwaniu wyświetlanym w sposób opisany powyżej) oraz Uchwale nie zostałaby uchwalona, ​​gdyby Akcjonariusz nie wykonywał tych praw głosu. Akcjonariusze powinni pamiętać, że o ile uchwała nie zostanie przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Spotkanie, Wezwanie nie może zostać zakończone, a Wykreślenie z aukcji nie może zostać dokonane. Ten pismo nie stanowi rekomendacji dla Akcjonariuszy do składania ofert na swoje Akcje Zwykłe na podstawie Wezwanie. Czy Uprawnieni Akcjonariusze zgłoszą swoje Akcje Zwykłe, czy nie będzie zależeć między innymi od ich indywidualnych okoliczności, w tym: swoją sytuację podatkową, w której powinni zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady. Zarząd rekomenduje jednak Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały jako: sami zamierzają zrobić w odniesieniu do własnych Akcji Zwykłych w wysokości: sumują się do 1.733.653 Akcji Zwykłych, do których są one korzystnie uprawnione (stanowiące około 0,77% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki as w środę, 18 sierpnia 2021 r., będąc najpóźniejszym możliwym terminem przed publikacją okólnik).

8 5. POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA 5.1 Wszystkim Akcjonariuszom zaleca się wypełnienie i odesłanie powołania pełnomocnika. Uprawnionymi Akcjonariuszami, którzy chcą złożyć ofertę na Akcje Zwykłe w ramach Wezwania, są: zalecane, aby poprosić o papierowy formularz pełnomocnictwa, a następnie zaznaczyć pole na formularzu pełnomocnictwa w celu potwierdzenia, że ​​pełnomocnik jest ustanowiony tylko w odniesieniu do Akcji Zwykłych które nie są przedmiotem Wezwania. Gwarantuje to, że takie Uprawnione Akcjonariusze wybierają pełnomocnika do nie wykonywania prawa głosu z Akcji Zwykłych do nabycia w ramach Wezwania, które zgodnie z Ustawą, w przypadku głosowania, musi być liczone, ale zostaną pominięte przy ustalaniu, czy wymagane 75 procent. większość ma osiągnięto w celu uchwalenia Uchwały. Uprawnieni Akcjonariusze, którzy nie chcą składać ofert Akcje Zwykłe w Wezwaniu powinny wypełnić i zwrócić ustanowienie pełnomocnika w terminie: zwykły sposób. 6. OPODATKOWANIE 6.1 Nie udziela się porad dotyczących opodatkowania. Każdy Uprawniony Akcjonariusz, który ma jakiekolwiek wątpliwości co do: swoją sytuację podatkową powinni skonsultować z odpowiednim profesjonalnym doradcą. 7. DATA NAGRANIA 7.1 Tylko Uprawnieni Akcjonariusze posiadający udziały w Akcjach Zwykłych będących w obrocie na GPW i utrzymywane za pośrednictwem depozytu wtórnego, KDPW i jego osoby nominowanej Vidacos Nominees Limited, w Dniu Ustalenia Prawa mogą uczestniczyć w Wezwaniu w odniesieniu do tych Akcje Zwykłe notowane na GPW. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakończenia umawiania się z pełnomocnikiem, prosimy o kontakt z Rejestratorzy firmy, Link Group pod numerem 0371 664 0300 (opłata za połączenia według standardu) stawka geograficzna i będzie się różnić w zależności od dostawcy). Jeśli dzwonisz spoza Wielkiej Brytanii, zadzwoń +44 (0)371 644 0300 (rozmowy poza Wielką Brytanią będą naliczane według obowiązującego międzynarodowego wskaźnik). Linie czynne są od 09:00 do 17:30, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Anglii i Walii. Ze względów prawnych ani Spółka, ani Rejestrator nie będą mogli: doradzać w zakresie merytorycznym Wezwania lub udzielać porad prawnych, finansowych lub podatkowych, i odpowiednio Akcjonariusze powinni skonsultować się ze swoim maklerem, radcą prawnym, księgowym, kierownik banku lub inny niezależny profesjonalny doradca w celu uzyskania takiej porady. 9. DZIAŁANIA, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ 9.1 Zarząd nadal monitoruje pandemię koronawirusa (Covid-19) i jej priorytet nadal jest zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrostanem ludzi. Zarząd uważa zatem, że jest to w interesie Spółki przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Wezwanie, Oferta, ale w świetle bieżących wytycznych mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia publicznego stwarzanych przez rozprzestrzenianie się wirusa, Zarząd uważa, że ​​konieczne jest wprowadzenie kilku ważnych zmian w sposobie w którym odbędzie się i będzie prowadzone Walne Zgromadzenie. 9.2 W związku z powyższym, obecną intencją Zarządu jest, aby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli tylko i wyłącznie przez ograniczoną liczbę przedstawicieli Spółki, aby zapewnić ważne spotkanie. 9.3 Biorąc pod uwagę potrzebę zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa, podczas gdy masz prawo do uczestnictwa Walnego Zgromadzenia osobiście, zachęcamy, aby nie czynić tego osobiście, ale do wyznaczenia Przewodniczący zgromadzenia jako pełnomocnik i wydawanie instrukcji, w jaki sposób chcesz Przewodniczący do głosowania nad Uchwałą. Czy ty, czy nie

9 osobiście zostaniesz poproszony o wypełnienie i złożenie pełnomocnictwa zgodnie z uwagi do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu. Aby było ważne, konieczne jest odebranie nominacji dla pełnomocnika przez rejestratorów Spółki, Link Group, 10th Floor, Central Square, 29 Wellington Road, Leeds LS1 4DL, jak najszybciej, ale w każdym razie nie później niż do godziny 11:00 we wtorek, 14 września 2021 r. (lub w przypadku odroczenia nie później niż 48 godzin przed terminem) ustalone na odbycie odroczonego posiedzenia). Faktyczni właściciele Akcji Zwykłych powinni: skonsultuj się ze swoim opiekunem lub osobą nominowaną w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wypełnienia i złożyć wizytę pełnomocnika. 9.4 Jeśli posiadasz Akcje Zwykłe w CREST, możesz ustanowić pełnomocnika wypełniając i przekazanie Dyspozycji CREST Proxy (zgodnie z procedurami określonymi w Podręcznik CREST) ​​rejestratorom pod numerem identyfikacyjnym uczestnika CREST RA10. Alternatywnie, możesz wyznaczyć pełnomocnika, logując się na www.myipfshares.com i przesyłając swoje pełnomocnictwo formularz i głosowania online, postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli wcześniej tego nie zrobiłeś, będzie musiał się zarejestrować, aby korzystać z tej usługi. Aby to zrobić, potrzebujesz szczegółowego kodu inwestora na twoim dokumencie akcji. 9.5 Jeśli wolisz papierowy formularz pełnomocnictwa, możesz poprosić o niego rejestratora Spółki, Link Group, dzwoniąc pod numer 0371 664 0300 (rozmowy są rozliczane według standardowej stawki geograficznej i będzie się różnić w zależności od dostawcy). Jeśli dzwonisz z zagranicy, numer to +44 (0)371 664 0300 a połączenia będą naliczane według obowiązującej stawki międzynarodowej. Wypełnienie i zwrot formularza pełnomocnictwa, złożenie Dyspozycji pełnomocnictwa CREST lub wypełnienie formularza pełnomocnictwa on-line nie będzie uniemożliwiać akcjonariuszom osobistego uczestnictwa i głosowania na Walnym Zgromadzeniu, lub wszelkie odroczenia (w każdym przypadku zastępujące głos pełnomocnika), jeśli chcą to zrobić tak i są do tego uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego ustawodawstwa czasowo ograniczającego takie prawa. 9.6 Jeśli chciałbyś zadać Radzie pytanie, które byś zadał na posiedzeniu Generalnym Spotkanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Odpowiedzi na wszelkie pytania złożone zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki po Walnym Zgromadzeniu. 9.7 Zdecydowanie zachęcamy do dokładnego rozważenia najnowszych porad dotyczących zdrowia publicznego podczas podejmowania decyzji czy wyjeżdżać i uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w tym dniu. Akcjonariusze, którzy zdecydują się stawić się osobiście powinien dokonać wstępnej rejestracji, powiadamiając Spółkę o zamiarze uczestnictwa. Należy to zrobić, kontaktując się z Sekretarzem Spółki pod adresem [email protected] Od uczestników oczekuje się również przestrzegania wszelkich specjalnych ustaleń i środków bezpieczeństwa które Spółka stawia w danym dniu, w tym w związku z dystansem społecznym. Goście nie zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 10. ZALECENIE 10.1 Zarząd uważa, że ​​Wezwanie i późniejsze Wykreślenie z giełdy leży w najlepszym interesie Akcjonariuszy jako całości. Dlatego Dyrektorzy jednogłośnie zalecają, aby: Akcjonariusze głosują za przyjęciem Uchwały, która ma być zgłoszona na Walnym Zgromadzeniu. Te Dyrektorzy posiadający osobiste pakiety Akcji Zwykłych zamierzają wykonywać głosy w odniesieniu do ich osobistego posiadania Akcji Zwykłych, jeśli łącznie 1.733.653 Zwykłe Akcje (stanowiące 0,77% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki na dzień W środę, 18 sierpnia 2021 r., jest to najpóźniejsza praktyczna data przed publikacją niniejszego dokumentu Okólnik) na korzyść Uchwały. 10.2 Dyrektorzy nie wydają Uprawnionym Akcjonariuszom rekomendacji dotyczących tego, czy: do złożenia oferty sprzedaży którejkolwiek ze swoich Akcji Zwykłych zgodnie z Wezwaniem. Tak czy owak Uprawnieni Akcjonariusze zdecydują się złożyć ofertę na jakąkolwiek ze swoich Akcji Zwykłych będą zależeć od ich własnych indywidualne okoliczności, w tym ich sytuację podatkową, o którą powinni się ubiegać; niezależne profesjonalne doradztwo. Akcjonariusze mający jakiekolwiek wątpliwości co do działań, które powinni podjąć
10 powinien skonsultować się z odpowiednio wykwalifikowanym niezależnym doradcą finansowym upoważnionym na mocy Ustawa o usługach finansowych i rynku z 2000 r.

Z poważaniem Stuart Sinclair Przewodniczący

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PROVIDENT 1,39% 7,30 2022-01-20 09:02:59
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.