Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  30,80 zł , zmiana od tamtej pory: -48,21%

Spólka któta wyplaca dewidende to jest pewna inwestycja dla Funduszy

Zgłoś do moderatora
2020-11-30 23:56
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
15
/
2020
Data sporządzenia:
2020-11-30
Skrócona nazwa em
OPTEAM S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 rok.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30.11.2020 r. podjął uchwałę
o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 w kwocie 14,98 złotych (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 117 910 066,68 złotych (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).
Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 wynosi: 7 871 166 z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A.

Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:
1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2019;
2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 października 2020 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 235 870 788,29 złotych (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy).

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 grudnia 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 31 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30.11.2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 w sposób opisany w niniejszym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis

2020-11-30
Tomasz Ostrowski
Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
OPTEAM -2,45% 15,95 2021-09-16 17:00:00