Forum Jak ulokować pieniądze? +Dodaj wątek

Re: Opulentia

Zgłoś do moderatora

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny powiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze XII K 294/12 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, sygnatura V Ds. 152/06, przeciwko Łukaszowi Kaczor, Andrzejowi Sarapata i Maciejowi Soporek - członkom Zarządu WGI DM S.A. oraz WGI CONSULTING Sp. z o.o. oskarżonym o przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 kk i inne.
Rozprawa odbędzie się 12 września 2013 roku o godz. 9.30 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127, sala numer 252.
Stawiennictwo pokrzywdzonych na ww. termin rozprawy nie jest obowiązkowe.
Sąd informuje ponadto, że zgodnie z art. 387 § 1 kpk do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej każdy oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.
Sąd może taki wniosek uwzględnić zgodnie z art. 387 § 2 kpk, jeżeli nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia takiego wniosku przez oskarżonego.
Sąd jednocześnie informuje, że z uwagi na liczbę pokrzywdzonych (1200 osób), z których każdy może występować w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, Sąd skorzystał z uprawnień przewidzianych w art. 56 § 1 kpk, ograniczając liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie do 18.
Ponadto Sąd informuje w trybie art. 62 kpk, że aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pokrzywdzeni mogą wytoczyć przeciw oskarżonym powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzeni mają też prawo wystąpić z wnioskiem w trybie art. 46 § 1 kk w terminie określonym w art. 49a kpk do złożenia wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl