Forum Giełda +Dodaj wątek

Re: NORTCOAST----- zapomniana spółeczka....

Zgłoś do moderatora
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 1/2009

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 28578 29591 6213 8318
Zysk (strata) na działalności operacyjn 2614 3108 568 874
ej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 171 2927 37 823
Zysk (strata) netto 85 2314 19 650
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjon 188 2432 41 684
ariuszom jednostki dominujacej
Środki pieniężne netto z działalności o 185 (472) 39 (133)
peracyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działal (2654) (184) (565) (52)
ności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działal 2386 1253 508 355
ności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środ (84) 597 (18) 169
ków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Aktywa, razem 121311 80665 25804 22878
Zobowiązania długoterminowe 20579 2566 4377 728
Zobowiązania krótkoterminowe 57033 30577 12131 8672
Kapitał własny jednostki dominującej 43615 46973 9277 13323
Kapitał podstawowy 640 640 136 182
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,01 0,08 0,00 0,02
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 1,36 1,47 0,29 0,42
EUR)

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 27343 26049 5945 7322
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 3143 3680 683 1034
j
Zysk (strata) brutto 813 3665 177 1030
Zysk (strata) netto 713 3007 155 845
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 821 450 175 128
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -410 -184 -87 -52
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc -439 1359 -93 385
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem -28 1625 -6 461
Aktywa, razem 85795 88063 18249 24977
Zobowiązania długoterminowe 1079 1185 230 336
Zobowiązania krótkoterminowe 35999 37659 7657 10681
Kapitał własny 48454 47741 10307 13540
Kapitał zakładowy 640 640 136 182
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,02 0,09 0,00 0,03
zł/ EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 1,51 1,49 0,32 0,42
UR)

Objaśnienia kolumn
1 - 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
2 - 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
3 - 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31
4 - 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://www.gpwinfostrefa.pl/

kom espi abs/

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.