Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,00 zł , zmiana od tamtej pory: 76,00%

Re: Jednak będzie dywidenda 1 grosz na 1 akcję.

Zgłoś do moderatora
Ktoś tu czegoś nie rozumie i stara się przekonać, że woda leci pod górę.
Spółka opublikowała dziś dwa sprawozdania:
Raport pierwszy dotyczący jednostkowego sprawozdania finansowego JHM Development S.A. za 2015 rok i
Raport drugi dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM Development za 2015 rok
W raporcie skonsolidowanym w pkt. V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest 7 412 tys. zł.

W raporcie jednostkowym w pkt. V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej jest 3 044 tys. zł.
Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM Development S.A. dokonuje podziału zysku netto wyłącznie osiągniętego przez JHM Development S.A. - dokona podziału wyłącznie zysku jaki osiągnęła Spółka, tzn. kwoty 3 044 tys. zł.
Proszę sprawdzić uchwały z Walnych Zgromadzeń za wcześniejsze lata i się przekonać, że JHM Development S.A. podejmował uchwały o podziale zysku wypracowanego wyłącznie przez JHM Development S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy żadnej spółki nie może podjąć uchwały o podziale zysku skonsolidowanego. To robią Zgromadzenia Wspólników poszczególnych spółek należących do Grupy. 
 
W tej sytuacji Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM Development S.A. będzie mogło podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy wyłącznie z zysku jaki Spółka wypracowała samodzielnie, tzn z kwoty 3 044 tys. zł. A to przy 20-30% obiecanych daje jeden grosz na akcję.

Dla niedowiarków poniżej przywołuję uchwały Mirbudu z 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania jednostkowego i podziale zysku za 2011 rok, kiedy to jak na razie pierwszy i ostatni raz dostałem od tej spółki dywidendę z zysku jednostkowego wypracowanego w 2011 roku.

Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011  
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, w skład którego wchodzą: 
1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 441.705.704,59 zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 22.716.034,62 zł.

Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2011 
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 22.716.034,62 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) osiągniętego za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 15.216.034,62 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu jawnym.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
JHMDEV 0,00% 1,76 2019-12-16 16:23:26
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.