Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,62 zł , zmiana od tamtej pory: 53,23%

Re: Abadon - Wuczyński - Awbud -sąd? O co tu chodzi?

Zgłoś do moderatora
Miejsce w rankingu:

2018-11-09 09:25:54

Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej związanej z możliwym pośrednim nabyciem akcji Awbud S.A.
2017-01-31 14:43
AA+A+

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr
4
/
2017

Data sporządzenia:
2017-01-31

Skrócona nazwa emitenta

ABADON REAL ESTATE S.A.

Temat

Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej związanej z możliwym pośrednim nabyciem akcji Awbud S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku zawarł z panem Andrzejem Wuczyńskim, panem Tomaszem Wuczyńskim, panem Michałem Wuczyńskim, panią Małgorzatą Wuczyńską („Wspólnicy” ) oraz spółką pod firmą Petrofox spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Fugasówce („Petrofox”) umowę inwestycyjną („Umowa”), regulującą zasady współpracy stron tej Umowy w związku z planowanym:
(a) udzieleniem przez Emitenta spółce Petrofox pożyczki celem spłaty wierzytelności przysługujących Wspólnikom Petrofox wobec Petrofox, oraz
(b) nabyciem przez Emitenta 100% (stu procent) udziałów w kapitale zakładowym Petrofox, a tym samym w związku z planowanym pośrednim nabyciem (w rozumieniu art. 4 pkt 27 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – „Ustawa o Ofercie”) przez Emitenta akcji w kapitale zakładowym spółki Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023958 („Awbud”) oraz możliwym przejęciem przez Emitenta pośredniej kontroli nad Awbud i podmiotami powiązanymi z Awbud w rezultacie wezwania następczego dokonanego zgodnie z Oddziałem 2 Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, oraz
(c) nabyciem przez Wspólników akcji w kapitale zakładowym Awbud w ramach konwersji części pożyczki przysługującej Wspólnikom w Petrofox na akcje Awbud.
Awbud jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kontrolowaną przez spółką Petrofox. Obecnie pakiet kluczowych usług oraz produktów oferowanych przez Awbud zawiera: projektowanie, nadzór i generalne wykonawstwo (AWBUD Design & Build), wykonawstwo konstrukcji żelbetowych (AWBUD Żelbet), a także prace instalacyjne (INSTAL LUBLIN). AWBUD specjalizuje się w wykonawstwie obiektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych oraz produkcyjno - magazynowych dla szerokiego spektrum gałęzi przemysłu, a także instalacji związanych z oczyszczaniem ścieków i utylizacją odpadów oraz specjalistycznych robót żelbetowych i instalacyjnych.
W wyniku zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających, Wspólnicy zobowiązali się sprzedać na rzecz Emitenta, a Emitent zobowiązał się kupić 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Petrofox („Udziały”) za cenę wynoszącą 14.036.671,97 zł. Do warunków zawieszających zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży Udziałów należy:
(a) przeniesienie części akcji w kapitale zakładowym Awbud na Wspólników oraz umorzenie w rezultacie tego pożyczek udzielonych Petrofox przez jej Wspólników do kwoty 7.418.651,40 zł; 7.660.997,41
(b) uzyskanie, w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, chyba że strony Umowy uzgodnią inaczej, decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta bezpośredniej kontroli nad Petrofox oraz pośredniej kontroli nad Awbud (w rezultacie nabycia 100% udziałów w Petrofox), wydanej w trybie art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, to jest w szczególności bez uwarunkowania zgody spełnieniem określonych warunków.
Umowa określa także przypadki, w których dana strona Umowy może odmówić przystąpienia do umowy sprzedaży Udziałów, mimo łącznego spełnienia się w/w warunków zawieszających. Ponadto, Emitent zobowiązał się do zawarcia z Petrofox umowy linii pożyczkowej, na mocy której udostępni Petrofox kwotę do wysokości 19.775.272,03 zł.
Umowa reguluje także: (a) zasady przyszłego ładu korporacyjnego w Awbud, (b) ustanowione na rzecz Emitenta prawo pierwszeństwa nabycia akcji w Awbud, (c) ograniczenia w nabywaniu i zbywaniu akcji w Awbud, (d) ustanowioną na rzecz Wspólników opcję sprzedaży wszystkich akcji w Awbud należących do Wspólników (na dzień realizacji opcji), (e) ustanowioną na rzecz Emitenta opcję odkupu wszystkich należących do Wspólników akcji w Awbud (na dzień realizacji opcji odkupu) oraz (f) poręczenie ustanowione przez Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z zawartej Umowy.
Obowiązki wynikające z treści Umowy nie uchylają obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza obowiązków wezwaniowych wynikających z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
AWBUD 0,00% 0,95 2020-09-09 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.