Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,59 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Re: 25.08.2021 również i moja skromna skarga dostąpi tego zaszczytu

Zgłoś do moderatora
Drogi Kolego, w przypadku realnych szkód wyrządzonych ustawą, uchwałą gminy, wadliwą decyzją administracyjną lub rozporządzeniem organu państwa, możliwe jest roszczenie o naprawienie szkody. Zapisy art. od 417 do 417[2] Kodeksu Cywilnego wyróżniają różne rodzaje odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.
Adresatem roszczeń o odszkodowanie jest najczęściej Skarb Państwa (w przypadku działań zaniechań organów państwa), ale może nim też być konkretna jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna, wykonująca tę władzę z mocy prawa.
W 2001 r. Sąd Najwyższy w swej uchwale uznał, że warunkiem koniecznym do występowania z konkretnymi żądaniami jest istnienie rzeczywistego i adekwatnego związku przyczynowo-skutkowego między błędnym orzeczeniem sądu (organu) a szkodą poniesioną przez skarżącego. Mowa tu np. o skutkach orzeczeń decyzji w postaci strat finansowych czy też spodziewanych korzyści, np. w prowadzonej działalności gospodarczej, itd.
Można wyróżnić następujące rodzaje odpowiedzialności:
  • odpowiedzialność na zasadzie słuszności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na wydaniu prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa;
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem zachowanie przy wykonywaniu władzy publicznej polegające na niewydaniu aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa
Do odszkodowania potrzebny prejudykat
W przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, należy pamiętać, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia można żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Natomiast jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do przypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.
Oznacza to, że przed pozwaniem Skarbu Państwa o odszkodowanie np. z tytułu wydania przez sąd błędnego wyroku trzeba uzyskać w odrębnym postępowaniu tzw. prejudykat. W sprawach cywilnych postępowaniem tym jest przede wszystkim uregulowana w art. 424[1] i n. k.p.c. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Gotowym już prejudykatem np. odnośnie szkód powstałych z tytułu wadliwie wydanych decyzji administracyjnych może być administracyjnosądowe stwierdzenie przez sąd wprost nieważności decyzji administracyjnej.
Formułując roszczenie o odszkodowanie, które powinno w sobie zawierać ocenę realnej szkody materialnej, należy również mieć na względzie zapisy artykułów 444 i 445 k.c. Mowa tu o roszczeniu o zadośćuczynienie za poniesione szkody majątkowe i krzywdę powstałe w tym przypadku na skutek działań czy zaniechań organów władzy.
Sprawami o odszkodowanie, których wartość roszczenia (tj. oszacowana wartość szkody) wynosi nie więcej niż 75 tysięcy złotych, zajmuje się sąd rejonowy, w okręgu którego siedzibę ma organ, od którego należy domagać się odszkodowania. W przypadku spraw powyżej 75 tysięcy złotych, będzie to właściwy dla siedziby organu sąd okręgowy, w okręgu którego siedzibę ma ten organ.
Nieprawidłowe zaadresowanie pozwu spowoduje wydłużenie rozpoznania sprawy o kilka miesięcy.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IDEABANK 1,15% 1,59 2020-12-30 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.