Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,03 zł , zmiana od tamtej pory: 58,62%
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje, iż, w związku z zakończeniem w dniu 20 lutego 2020 r. prac nad agregacją oraz weryfikacją danych finansowych realizowanych na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 r., podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości szacunkowych jednostkowych wyników finansowych, z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników osiąganych w poprzednich latach.

Wstępne jednostkowe dane finansowe Emitenta zostały oszacowane w następujący sposób:

- przychody ze sprzedaży za 2019 r. wynoszą 958.103 tys. złotych (wzrost o 314.790 tys. złotych w stosunku do 2018 r.),

- strata brutto ze sprzedaży za 2019 r. wynosi 101.409 tys. złotych (wobec zysku na poziomie 61.897 tys. złotych za rok 2018),

- strata operacyjna za 2019 r. wynosi 205.537 tys. złotych (wobec zysku na poziomie 3.703 tys. złotych za rok 2018),

- strata netto z działalności kontynuowanej za 2019 r. wynosi 217.207 tys. złotych (wobec zysku za rok 2018 r. 4.302 tys.).

W ocenie Zarządu Emitenta na obniżenie jednostkowego wyniku netto za 2019 r. wpływ miały następujące istotne czynniki, dotyczące bezpośrednio Emitenta:

a) podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wycen kontraktów długoterminowych w wyniku przeprowadzenia okresowej analizy kosztów poniesionych w związku z ich realizacją oraz weryfikacji założeń odnośnie przyszłych przychodów i kosztów związanych z tymi kontraktami, w tym mających ujemny wpływ na wynik, tj. rozpoznanie straty w wysokości ok. 120.000 tys. zł. (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) w szczególności w związku z realizacją kontraktów w Kozienicach (Dostawa i Montaż instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów) oraz Wilnie (Budowa bloku elektrociepłowni opalanego biopaliwem),

b) podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu obligacji i innych należności wobec spółki PBG S.A. w restrukturyzacji, wobec której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 12 lutego 2020 r. wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Emitent zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PBG 15,00% 0,05 2020-06-03 12:57:30
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.