Forum Giełda +Dodaj wątek

Podpisanie umowy dotacyjnej na kwotę 1.993.668,32 zł

Zgłoś do moderatora
SAKANA SA (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 maja 2013 roku zawarła z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie uruchomienia kempingu EKO-FUN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury; Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej (dalej: Umowa).

Uruchomienie kempingu "EKO-FUN" (Projekt) ma na celu dywersyfikację dotychczasowych usług świadczonych przez firmę SAKANA SA, poprzez wprowadzenie dodatkowych usług z zakresu turystyki. Przedmiotem Projektu jest uruchomienie całorocznego kempingu wysokiej kategoryzacji minimum trzy gwiazdki, który na tle innych podlaskich kempingów wyróżniał się będzie ciekawą ofertą umożliwiającą uprawianie turystyki: krajoznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, biznesowej, kulturoznawczej, sportowo-rozrywkowej. Celem Projektu jest m.in.: budowa i przebudowa obiektów turystycznych oraz zakup środków trwałych umożliwiających stworzenie bogatej oferty turystycznej. Oferta kempingu "EKO-FUN" ma stworzyć alternatywę dla obecnie dostępnej bazy wypoczynkowo - rekreacyjnej w województwie podlaskim i podnieść jej jakość. Kemping projektowany jest tak, by mógł uzyskać co najmniej 3 kategoryzację i tym samym stać się jedynym kempingiem o takiej kategoryzacji w województwie podlaskim. Ośrodek dedykowany będzie przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
Kemping m.in. oferować będzie możliwość skorzystania z unikatowego i autorskiego programu sportowego, który w zrównoważony sposób i pod okiem fachowej kadry wprowadzać będzie dzieci do świata aktywności fizycznej. Kemping poprawi dostępność usług karawaningowych dla klientów krajowych i zagranicznych.
Kemping zostanie zlokalizowany w odległości ok. 250 km od Warszawy, co w zamyśle Spółki tworzyć będzie ciekawą bazę potencjalnych klientów.

Przedmiotem Umowy jest przyznanie dofinansowania dotacyjnego w kwocie nieprzekraczającej 1.993.668,32 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100), stanowiącej nie więcej niż 50,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 5.023.344,86 PLN (słownie: pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 86/100). Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 3.987.336,67 PLN, (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 67/100).

Dofinansowanie przekazywane będzie Emitentowi w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej i/lub w formie płatności zaliczkowych, przelewem na rachunek bankowy Spółki.

W wypadku gdyby Emitent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Emitent zobowiązany będzie do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Zgodnie z zawartą Umową zakończenie rzeczowe realizacji Projektu przewidziano na 15/04/2015 r., zaś zakończenie finansowe realizacji Projektu na 30/04/2015 r.

Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę wartości dofinansowania.

Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości Projektu w okresie 3 lat od daty zakończenia jego realizacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=48428&ncc_index=SKN&id_tr=1

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SAKANA -3,55% 0,38 2021-01-22 09:22:25
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.