Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,43 zł , zmiana od tamtej pory: -86,05%

Po takim INFIE to jutro znów +50%%%

Zgłoś do moderatora
Zawarcie istotnej umowy na sprzedaż licencji // Conclusion of a significant agreement for the sale of licenses
2015-04-29 19:12
A A+ A+

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Emitent\", “Spółka\") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015r. pomiędzy Emitentem a amerykańską firmą działającą na rynku nowych technologii, została zawarta umowa dotycząca sprzedaży na wyłączność licencji technologii synchronizacji plików związanej z produktem STOREQ. Umowa zawiera klauzule dodatkowych korzyści przyszłych dla Emitenta na okres 5 lat. Cena sprzedaży licencji została ustalona na poziomie 450.000,00 USD (326.936,00 EUR). Dodatkowo w ciągu 5 następnych lat Emitent będzie otrzymywać 5% wartości z każdej kolejnej sprzedaży przez kontrahenta, lecz nie więcej niż 500.000,00 USD (363.262,00 EUR). Zarząd Emitenta szacuje, że łączna wartość przychodów osiągnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, wynikających z jej realizacji wyniesie ok. 2,75 mln PLN (658.084,00 EUR). Zarząd Planet Soft S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, określona wartość przychodów wynikających z przedmiotowego kontraktu w okresie jego obowiązywania przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". The Board Planet Soft SA seated in Wrocław ( the “Issuer\" or “the Company “) announces that on 29 April 2015 between the Issuer and the American company operating in the market for new technologies, an agreement was signed for the sale of an exclusive license for technology synchronize files related to the product STOREQ. The agreement contains clauses added benefit future for the Issuer for a period of 5 years. License sales price has been set at 450,000.00 USD (326,936.00 EUR). In addition, over the next 5 years, the Issuer will receive 5 % of the value of any subsequent sale by the contractor, but not more than 500,000.00 USD (363,262.00 EUR). The Issuer\'s Management estimates that the total value of income achieved during the term of this Agreement , arising out of its implementation will be approximately 2.75 million PLN (658,084.00 EUR) . The Board Planet Soft SA has decided to publish information about the conclusion of this agreement due to the expected impact of the agreement on the economic situation and financial standing of the Issuer in the future. Furthermore , the specified value of revnues resulting from this contract during the period of its duration exceeds 20 % of the equity of the Issuer , shown in the last published financial statements. Legal basis : § 3 . 2 point 2 in connection with § 2 . 1 point 2b ), point a) of Annex No. 3 to the Alternative Trading System “Current and Periodical Information in the alternative trading system on the New Connect market\" . 
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Hubert Wochyński-Prezes Zarządu

Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLANETINN 0,00% 0,06 2019-04-30 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.