Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,94 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Petrolinvest jest spółką publiczną

Zgłoś do moderatora
Petrol jest spółką publiczną , zostało to potwierdzone na ostatnim NWZA spółki z dnia 9 lipca 2020r
Cyt z protokołu NWZA część 2 - Postanowienia Końcowe par.29
1. (skreślony)
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. Dla potrzeb niniejszego Statutu: 
1) „Ustawa o Ofercie Publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) w brzmieniu z dnia wpisu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do rejestru przedsiębiorców.

Skoro to spółka publiczna to nie ma do niej zastosowanie Squeeze out albowiem :
cyt, z art w portalu " Infor" (tut. link: https://mojafirma.infor.pl/spolki/206587,3,Skutki-uzyskania-statusu-spolki-publicznej.html )
 
"Do spółek publicznych nie stosuje się przepisów o przymusowym wykupie i przymusowym odkupie akcji zawartych, w art. 418 i 4181 k.s.h. Jednakże, zgodnie z art. 82 ustawy o ofercie publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup) - na zasadach określonych we wskazanej wyżej ustawie. Akcjonariusz spółki publicznej może także zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej)."

Ponadto mają zastosowanie przepisy:- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .
a także KNF-u Prawa i Obowiązki Akcjonariuszy Spółek Publicznych link:https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prawa_i_obowiazki_2350.pdf 

 5.1 Przymusowy wykup
Akcjonariusz posiadający samodzielnie bądź wraz z podmiotami od niego zależnymi, dominującymi lub będącymi w porozumieniu, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów ma prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy, aby sprzedali mu wszystkie należące do nich akcje. Ten sposób wykupu akcji jest wykupem przymusowym i następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie. Wykup akcji na podstawie tego przepisu następuje na podobnych zasadach jak nabywanie akcji w wyniku ogłoszonego wezwania: - cena wykupu jest ustalana na zasadach przewidzianych w art. 79 ust. 1-3 dla ceny akcji nabywanych w wezwaniu, - przed ogłoszeniem żądania wykupu należy ustanowić zabezpieczenie w wysokości 100% wartości akcji będący przedmiotem przymusowego wykupu. Zabezpieczenie powinno być potwierdzone dokumentem takim samym jak w przypadku ogłaszania wezwania, - przeprowadzenie i ogłoszenie przymusowego wykupu musi nastąpić za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - podmiot pośredniczący zawiadamia o wykupie KNF oraz rynek bądź rynki na których notowane są akcje spółki. Do zawiadomienie dołączona powinna być informacja na temat przymusowego wykupu, - odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Szczegółowy sposób ogłaszania informacji o przymusowym wykupie, jej treść oraz szczegółowe warunki nabywania tych akcji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu. Informacja o przymusowym wykupie zawiera m.in. treść żądania oraz jego podstawę prawną, oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem, cenę wykupu, dzień rozpoczęcia wykupu oraz dzień wykupu Natomiast sam przebieg przymusowego wykup ma charakter następujący:
1. ogłoszenie przez podmiot pośredniczący informacji o przymusowym wykupie poprzez przekazanie informacji co najmniej jednej agencji informacyjnej i publikację jej w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim (powinno to nastąpić w tym samym dniu). Informacji powinna zawierać mi.n. termin i miejsce wydania akcji mających formę dokumentu, 2. przekazanie informacji spółce oraz KDPW, 3. blokada akcji zdematerializowanych będących przedmiotem wykupu, 4. dyspozycja przeniesienia zablokowanych akcji na konto depozytowe podmiotu pośredniczącego, złożona przez podmiot pośredniczący w KDPW, 5. przeniesienie akcji zdematerializowanych na konto podmiotu pośredniczącego w zamian za zapłatę ceny wykupu, 6. zapisanie akcji zdematerializowanych na koncie akcjonariusz wykupującego w zamian za cenę zapłaty, co jest równoznaczne z wykupem akcji zdematerializowanych oraz wydanie akcji w formie dokumentu w terminie i miejscu wskazanym w informacji, co jest równoznaczne z wykupem akcji mających formę dokumentu. W przypadku akcji imiennych poza wydaniem dokumentu potrzebny jest przelew, zgodnie z art. 921 (8) k.c.

Jak widzicie jest szereg obowiązków do spełnienia przy tego typu operacji a poza tym drobnemu akcjonariuszowi przysługuje :

5.2. Prawo żądania wykupu przez drobnych akcjonariuszy ( link str 106 https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prawa_i_obowiazki_2350.pdf 
Akcjonariusz spółki publicznej ma prawo zażądania wykupienia jego akcji przez innego akcjonariusza, do którego należy co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w spółce. Żądanie takie powinno być zgłoszone na piśmie. Obowiązek zadośćuczynienia temu żądaniu spoczywa solidarnie na : 1. akcjonariuszu do którego należy co najmniej 90% ogólnej liczby głosów, 2. podmiotach od niego zależnych, 3. podmiotach dominujących, 4. stronach porozumienia o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.Solidarność zadośćuczynienia żądaniu oznacza, że akcjonariusz może żądać wykupu jego akcji przez wszystkie podmioty wymienione w pkt 1- 4 łącznie, przez niektóre z nich bądź przez jeden z nich, wedle swojego wyboru. Po spełnieniu świadczenia przez jeden podmiot zobowiązany, bądź tylko przez niektóre, pojawia się kwestia rozliczeń pomiędzy nim a pozostałymi podmiotami zobowiązanymi. Żądanie należy spełnić w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Akcjonariusz żądający wykupienia jego akcji ma prawo otrzymania za nie ceny nie niższej niż cena minimalna ustalona według przepisów o sprzedaży akcji w odpowiedzi na wezwanie (art. 79 ust. 1-3 ustawy o ofercie).
 
Zanim uzyskają te 90% to muszą poinformować o przekroczeniu 33%, 66% zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej bo są
spółką PUBLICZNĄ!!!

 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PETROLINV 46,97% 1,94 2017-06-28 17:04:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.