Forum Giełda +Dodaj wątek

OPTIZEN Sp. z o.o. w zamian za akcje serii C

Zgłoś do moderatora
TELECOM MEDIA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012 r.,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telecom Media Spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 379.333,70 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden, 90/100) poprzez emisję 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwóch) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 6,- zł (sześć złotych) każda akcja (dalej: „Akcje Serii C”).
2. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów spółki Optizen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
a) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku;
b) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Jackowi Czynajtisowi, Łukaszowi Kawęckiemu, Michałowi Ksiądz oraz Adamowi Wojdyło celem wykonania postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Jackiem Czynajtisem, Łukaszem Kawęckim, Michałem Księdzem, Adamem Wojdyło, MCI.Private Ventures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., Optizen Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółką.
5. Jacek Czynajtis w zamian za 1 260 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 4.358.040,20 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych, 20/100) obejmie 726 340 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji Spółki serii C. Łukasz Kawęcki w zamian za 1 260 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 4.358.040,20 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych, 20/100) obejmie 726 340 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji Spółki serii C, Michał Ksiądz w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 1.660.205,80 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych, 80/100) obejmie 276 701 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki serii C, zaś Adam Wojdyło w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 1.660.205,80 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych, 80/100) obejmie 276 701 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki serii C.
6. Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
OPTIZENLB -5,56% 0,85 2022-05-24 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.